Vasa

Il-mai-nen mat-ka-lip-pu Eu-roop-paan –?lap-pi-lais-nuo-ri eli kolme p?iv?? suk-laa-mu-roil-la ja hypp?si To-na-vaan

13.09.2019 05:20
Kolumni: Sosiaalisen median varjopuoli
Kolumni Aino Rouhiainen

Ko-lum-ni: So-siaa-li-sen median var-jo-puo-li

13.09.2019 05:10
Sosiaalisessa mediassa ei pelk?st??n vietet? vapaa-aikaa –?Rovaniemel?inen Ola Jomppanen, 18: "Vaihdoin kuluttamaani sis?lt?? dokumentteihin ja erilaisiin tutoriaaleihin"

So-siaa-li-ses-sa me-dias-sa ei pel-k?s-t??n vietet? va-paa-ai-kaa –?Ro-va-nie-me-l?i-nen Ola Jomp-pa-nen, 18: "Vaih-doin ku-lut-ta-maa-ni si-s?l-t?? do-ku-ment-tei-hin ja eri-lai-siin tu-to-riaa-lei-hin"

13.09.2019 05:00
Kuuntele Vasan podcast: Tykk?yksi?, kaveripyynt?j? ja streakeja – Sosiaalinen media koukuttaa, ahdistaa mutta my?s nimens? mukaisesti yhdist??

Kuun-te-le Vasan pod-cast: Tyk-k?yk-si?, ka-ve-ri-pyyn-t?-j? ja strea-ke-ja – So-siaa-li-nen media kou-kut-taa, ah-dis-taa mutta my?s nimens? mu-kai-ses-ti yh-dis-t??

12.09.2019 19:33
Ollako vai eik? olla?

Ollako vai eik? olla?

30.08.2019 07:00
Opiskeluajan kotina asuntola –?Kittil?ss? nuorten v?lill? vallitsee yhteis?llisyys

Opis-ke-lu-ajan kotina asun-to-la –?Kit-ti-l?s-s? nuorten v?lill? val-lit-see yh-tei-s?l-li-syys

30.08.2019 07:00
Tee se itse: kestovanulaput kasvojen ja meikin puhdistukseen

Tee se itse: kes-to-va-nu-la-put kas-vo-jen ja meikin puh-dis-tuk-seen

29.08.2019 15:17
Kolumni: Lapsia syytet??n suotta somesta

Ko-lum-ni: Lapsia syy-te-t??n suotta somesta

16.08.2019 07:00
Tenojoen varrelta saamenmusiikin huipulle –?Tanan pikkukyl?st? koko Norjan tietoisuuteen ponnistanut Ella Marie H?tta Isaksen, 21, kokee saamelaistietouden levitt?misen velvollisuudekseen

Te-no-joen var-rel-ta saa-men-mu-sii-kin hui-pul-le –?Tanan pik-ku-ky-l?s-t? koko Norjan tie-toi-suu-teen pon-nis-ta-nut Ella Marie H?tta Isak-sen, 21, kokee saa-me-lais-tie-tou-den le-vit-t?-mi-sen vel-vol-li-suu-dek-seen

15.08.2019 18:00
Vasan podcast: Lapissa kasvaneiden identiteetti, lappistereotypiat ja ilmastokriisin vaikutus pohjoisen ihmisiin –?Saavatko turistit rehellist? kuvaa el?m?st? Lapissa?

Vasan pod-cast: Lapissa kas-va-nei-den iden-ti-teet-ti, lap-pis-te-reo-ty-piat ja il-mas-to-krii-sin vai-ku-tus poh-joi-sen ih-mi-siin –?Saa-vat-ko tu-ris-tit re-hel-lis-t? kuvaa el?-m?s-t? La-pis-sa?

15.08.2019 15:00
Vasan podcast: Festivaalihumua ja taiteiden y?n taikaa. Mink?lainen on kulttuurituottajan ty?? Eroavatko Sodankyl?n filmifestarit ja Turun Ruisrock toisistaan?

Vasan pod-cast: Fes-ti-vaa-li-hu-mua ja tai-tei-den y?n taikaa. Min-k?-lai-nen on kult-tuu-ri-tuot-ta-jan ty?? Eroa-vat-ko So-dan-ky-l?n fil-mi-fes-ta-rit ja Turun Ruis-rock toi-sis-taan?

02.08.2019 08:56
Kolumni: Unohdinko olla nuori?

Ko-lum-ni: Unoh-din-ko olla nuori?

02.08.2019 07:00
Kolumni: Pit??k? kaikista unelmista tehd? totta?

Ko-lum-ni: Pit??k? kai-kis-ta unel-mis-ta tehd? totta?

19.07.2019 07:00
Neea Mikkola, 21, palaa kes?isin Rovaniemelle t?iden per?ss? – maailmankansalainen osaa nelj?? eri kielt? ja kokee ristiriitaa kotimaansa ja Skotlannin v?lill?

Neea Mik-ko-la, 21, palaa ke-s?i-sin Ro-va-nie-mel-le t?iden per?ss? – maail-man-kan-sa-lai-nen osaa nelj?? eri kielt? ja kokee ris-ti-rii-taa ko-ti-maan-sa ja Skot-lan-nin v?lill?

18.07.2019 18:00
Vasan podcast: Vaihtakaa sukat ja juokaa paljon vett?, koska t?ss? jaksossa puhutaan armeijasta. Kuinka intist? oikein selvi???

Vasan pod-cast: Vaih-ta-kaa sukat ja juokaa paljon vett?, koska t?ss? jak-sos-sa pu-hu-taan ar-mei-jas-ta. Kuinka intist? oikein sel-vi???

05.07.2019 09:35
Asento! Lepo! Olalle vie! – Kuinka selvit? armeijasta ja mit? pit?isi tiet?? varusmiespalveluksesta?

Asento! Lepo! Olalle vie! – Kuinka selvit? ar-mei-jas-ta ja mit? pit?isi tiet?? va-rus-mies-pal-ve-luk-ses-ta?

05.07.2019 08:45
Kolumni: Onko minusta armeijaan?

Ko-lum-ni: Onko minusta ar-mei-jaan?

05.07.2019 07:00
Vasan podcast: Ojien yli hyppely? ilkoalasti ja keskikes?n lempe?. Mit? juhannustaikoja olisit valmis tekem??n?

Vasan pod-cast: Ojien yli hyp-pe-ly? il-koa-las-ti ja kes-ki-ke-s?n lempe?. Mit? ju-han-nus-tai-ko-ja olisit valmis te-ke-m??n?

20.06.2019 13:09
Kolumni: Kes? t?iss? kaukana kotoa
Kolumni Antti Korteniemi

Ko-lum-ni: Kes? t?iss? kaukana kotoa

20.06.2019 07:00
"Hulivili hummeripoika se torpan tyt?n kihlas" – Vasa kysyi ik?ihmisilt?, kuinka he nuoruudessaan juhannusta viettiv?t

"Hu-li-vi-li hum-me-ri-poi-ka se torpan tyt?n kihlas" – Vasa kysyi ik?ih-mi-sil-t?, kuinka he nuo-ruu-des-saan ju-han-nus-ta viet-ti-v?t

20.06.2019 07:00

V?-li-vuo-si opettaa itsest? ja maail-mas-ta – Anne, Jonna ja Emmi ker-to-vat, miten heid?n vuo-ten-sa su-jui-vat

07.06.2019 07:00
Kolumni: Suomalainen, ?l? unohda juhlia!
Kolumni Emma Autti

Ko-lum-ni: Suo-ma-lai-nen, ?l? unohda juhlia!

07.06.2019 06:30
Nuorissa on tulevaisuus ja tulevaisuus on nuorten – mutta millaisena he n?kev?t sen? – Kysyimme asiaa seitsem?lt? lappilaisnuorelta

Nuo-ris-sa on tu-le-vai-suus ja tu-le-vai-suus on nuorten – mutta mil-lai-se-na he n?kev?t sen? – Ky-syim-me asiaa seit-se-m?l-t? lap-pi-lais-nuo-rel-ta

24.05.2019 07:10
Kolumni: Orastavan aikuisen murrosik?
Kolumni Kaisa-Reetta Sepp?nen

Ko-lum-ni: Oras-ta-van ai-kui-sen mur-ros-ik?

24.05.2019 07:00
Kolumni: Vanhemman sairastuminen on monelle nuorelle aikuistumisen paikka
Kolumni Ellinoora Autti

Ko-lum-ni: Van-hem-man sai-ras-tu-mi-nen on monelle nuo-rel-le ai-kuis-tu-mi-sen paikka

10.05.2019 07:30
Kursseista tai talkoilusta tekemist? kes??n

Kurs-seis-ta tai tal-koi-lus-ta te-ke-mis-t? kes??n

10.05.2019 07:00
Vasan podcast: Yritt?j?ksi 13-vuotiaana? Karoliina Keskikallio otti riskin, joka kantaa yh?: "Alkuun se oli kuin harrastus, josta sattui saamaan palkkaa"

Vasan pod-cast: Yrit-t?-j?k-si 13-vuo-tiaa-na? Ka-ro-lii-na Kes-ki-kal-lio otti riskin, joka kantaa yh?: "Alkuun se oli kuin har-ras-tus, josta sattui saamaan palk-kaa"

09.05.2019 17:26
Jatkuvat uudistukset lukio-opinnoissa kuormittavat opiskelijoita: ”Pit?isi arvostaa enemm?n sit?, ett? yritt?? parhaansa”

Jat-ku-vat uu-dis-tuk-set lu-kio-opin-nois-sa kuor-mit-ta-vat opis-ke-li-joi-ta: ”Pi-t?i-si ar-vos-taa enemm?n sit?, ett? yritt?? par-haan-sa”

26.04.2019 07:30
Kolumni: Nukkumatin musta lista
Kolumni Pinja Huhtaniemi

Ko-lum-ni: Nuk-ku-ma-tin musta lista

26.04.2019 07:00
Vasan podcast: "Nuorten kesken mielenterveysongelmista puhuminen on aiempaa helpompaa ja avoimempaa"

Vasan pod-cast: "Nuor-ten kesken mie-len-ter-veys-on-gel-mis-ta pu-hu-mi-nen on aiempaa hel-pom-paa ja avoi-mem-paa"

25.04.2019 17:38