Uusi Rovaniemi

Elo-ku-va-ar-vio: Mestari Cheng j?? ve-ny-te-tyk-si sket-sik-si ja h?l-m?k-si mat-kai-lu-mai-nok-sek-si

09:00
Rovaniemen yksityisteiden hoito muuttumassa – Tiekuntien perustaminen kompastelee kyliss?

Ro-va-nie-men yk-si-tyis-tei-den hoito muut-tu-mas-sa – Tie-kun-tien pe-rus-ta-mi-nen kom-pas-te-lee kyliss?

25.09.2019 11:26
RoKi l?htee v?litavoitteiden kautta kannujahtiin

RoKi l?htee v?-li-ta-voit-tei-den kautta kan-nu-jah-tiin

25.09.2019 09:23
Lakkap??n valmentaja haluaa peleihin tunnetta ja taistelua

Lak-ka-p??n val-men-ta-ja haluaa pe-lei-hin tun-net-ta ja tais-te-lua

25.09.2019 09:08
Janne Raappana tanssittaa sy?p??n sairastuneiden lasten hyv?ksi

Janne Raap-pa-na tans-sit-taa sy?p??n sai-ras-tu-nei-den lasten hyv?ksi

25.09.2019 09:03
Ehk? itse?ns? ja onneaan ei tarvitse hakea kaukaa
Kolumni Tapio Nyk?nen

Ehk? it-se?n-s? ja onneaan ei tar-vit-se hakea kaukaa

25.09.2019 08:00
Eduskunnasta: Islannista mallia lapsiperheiden tukeen
Kolumni Johanna Ojala-Niemel? (sd.)

Edus-kun-nas-ta: Is-lan-nis-ta mallia lap-si-per-hei-den tukeen

25.09.2019 07:50
Jopa 500 ihmist? osallistui hyl?tyss? makasiinissa pidettyyn tapahtumaan – ja laittoi nimens? adressiin yhteis?llisten kultuuritilojen puolesta

Jopa 500 ihmist? osal-lis-tui hy-l?-tys-s? ma-ka-sii-nis-sa pi-det-tyyn ta-pah-tu-maan – ja laittoi nimens? ad-res-siin yh-tei-s?l-lis-ten kul-tuu-ri-ti-lo-jen puo-les-ta

24.09.2019 15:58
Toimittajalta: Uniikki ja monimuotoinen Lampela
Kolumni Veera Vasara

Toi-mit-ta-jal-ta: Uniikki ja mo-ni-muo-toi-nen Lampela

24.09.2019 15:32
Adressi yhteis?llisten kulttuuritilojen puolesta
Mielipide Arttu Nieminen, Eveliina Paksuniemi, Miikka R?is?nen

Adressi yh-tei-s?l-lis-ten kult-tuu-ri-ti-lo-jen puo-les-ta

24.09.2019 15:29
Wanhat Markkinat juhlii ensi vuonna Rovanieme?, vaikka Rovaniemi ei tue hyv?? tekev?? talkootapahtumaa
Mielipide Vele Varjo

Wanhat Mark-ki-nat juhlii ensi vuonna Ro-va-nie-me?, vaikka Ro-va-nie-mi ei tue hyv?? tekev?? tal-koo-ta-pah-tu-maa

24.09.2019 08:02
Elokuva-arvio: Rambo on nyt v?h?n v?synyt

Elo-ku-va-ar-vio: Rambo on nyt v?h?n v?synyt

23.09.2019 13:05
Arvio: Cabaret on tarinan, tanssin ja musiikin juhlaa

Arvio: Cabaret on ta-ri-nan, tanssin ja mu-sii-kin juhlaa

23.09.2019 12:20
Ilkivaltaa Harjulammella: satoja haisevia tupakannatsoja lintutornilla

Il-ki-val-taa Har-ju-lam-mel-la: satoja hai-se-via tu-pa-kan-nat-so-ja lin-tu-tor-nil-la

23.09.2019 09:47
Konsertti kohtalotovereille – vertaistuki antaa sy?p??n sairastuneelle uskoa, ett? el?m? jatkuu

Kon-sert-ti koh-ta-lo-to-ve-reil-le – ver-tais-tu-ki antaa sy?p??n sai-ras-tu-neel-le uskoa, ett? el?m? jatkuu

20.09.2019 10:40
Toimittajalta: Lapsiperheet ovat Rovaniemell? varjossa – Lis?? tietoa neuvolan ilmoitustaululla
Kolumni Tiia Haapakangas

Toi-mit-ta-jal-ta: Lap-si-per-heet ovat Ro-va-nie-mel-l? var-jos-sa – Lis?? tietoa neu-vo-lan il-moi-tus-tau-lul-la

20.09.2019 09:45
Lauantaivieras: Kun naapurina on seinien sijaan silm?t, on jo paljon kivempaa
Kolumni Risto Ukkonen

Lauan-tai-vie-ras: Kun naa-pu-ri-na on seinien sijaan silm?t, on jo paljon ki-vem-paa

20.09.2019 09:39
Onko Rovaniemell? varaa taiteeseen mutta ei oppikirjoihin?
Mielipide Timo Tolonen

Onko Ro-va-nie-mel-l? varaa tai-tee-seen mutta ei op-pi-kir-joi-hin?

19.09.2019 15:27
Elokuva-arvio: Tervetuloa juhliin, uudet ja vanhat yst?v?t

Elo-ku-va-ar-vio: Ter-ve-tu-loa juh-liin, uudet ja vanhat yst?v?t

19.09.2019 15:06
Auringonkukka, joka luulee olevansa puu

Au-rin-gon-kuk-ka, joka luulee ole-van-sa puu

19.09.2019 08:31
Biljardi t?ytt?? Santaparkin

Bil-jar-di t?ytt?? San-ta-par-kin

18.09.2019 15:59
Rovaniemi sai uuden kerrostalomuraalin: "Toivottavasti se luo hyv?? kuvaa taloyhti?st?"

Ro-va-nie-mi sai uuden ker-ros-ta-lo-mu-raa-lin: "Toi-vot-ta-vas-ti se luo hyv?? kuvaa ta-loyh-ti?s-t?"

18.09.2019 10:33

Kir-jas-to-mak-su-ja voi nyt maksaa verk-ko-mak-sui-na

18.09.2019 10:08
Jaakko Laitisella kaksi palkintoehdokkuutta Etnogaalassa: Vuoden artisti ja Vuoden kansanmusiikintekij?

Jaakko Lai-ti-sel-la kaksi pal-kin-to-eh-dok-kuut-ta Et-no-gaa-las-sa: Vuoden artisti ja Vuoden kan-san-mu-sii-kin-te-ki-j?

18.09.2019 08:43
Eduskunnasta: L?ysi? miljardeja liikkeell? – miksi kukaan ei kritisoi h?vitt?j?hankintaa?
Kolumni Markus Mustaj?rvi (vas.)

Edus-kun-nas-ta: L?ysi? mil-jar-de-ja liik-keel-l? – miksi kukaan ei kri-ti-soi h?-vit-t?-j?-han-kin-taa?

18.09.2019 08:00
Ylikyl?n valotaideteos tuo prosenttiperiaatteen Rovaniemen rakentamiseen

Yli-ky-l?n va-lo-tai-de-teos tuo pro-sent-ti-pe-ri-aat-teen Ro-va-nie-men ra-ken-ta-mi-seen

17.09.2019 15:25
Toimittajalta: Vuosisadan valotaideteos
Kolumni Veera Vasara

Toi-mit-ta-jal-ta: Vuo-si-sa-dan va-lo-tai-de-teos

17.09.2019 15:24
Martat lahjoittavat keitti?v?lineit? opiskelijakeitti?ihin

Martat lah-joit-ta-vat keit-ti?-v?-li-nei-t? opis-ke-li-ja-keit-ti?i-hin

17.09.2019 15:07
Kirjaston syksyn lukupiireiss? voi jakaa lukukokemuksia

Kir-jas-ton syksyn lu-ku-pii-reis-s? voi jakaa lu-ku-ko-ke-muk-sia

17.09.2019 14:57
Kirkkomusiikkip?iv? esittelee kuoroja ja musiikkiryhmi? Rovaniemen kirkossa t?ll? viikolla

Kirk-ko-mu-siik-ki-p?i-v? esit-te-lee kuoroja ja mu-siik-ki-ryh-mi? Ro-va-nie-men kir-kos-sa t?ll? vii-kol-la

17.09.2019 14:56