Urheilu

Tii-ke-rit oli piirun verran Team Lak-ka-p??-t? edell?

21:50
Hyryl?inen ja Vainio Dohan ??rimm?isen vaativalle MM-maratonille – Hyryl?inen: ”Se tulee olemaan tosi rankkaa”

Hy-ry-l?i-nen ja Vainio Dohan ??-rim-m?i-sen vaa-ti-val-le MM-ma-ra-to-nil-le – Hy-ry-l?i-nen: ”Se tulee olemaan tosi rank-kaa”

20:45
FC Kemin ja ToPV:n kapteenit odottavat innolla futsal-liigan hegemoniapelej?

FC Kemin ja ToPV:n kap-tee-nit odot-ta-vat innolla fut-sal-lii-gan he-ge-mo-nia-pe-le-j?

20:00
Suomalaiset heitt?ytyv?t isolla joukolla avaukseen MM-yleisurheilussa

Suo-ma-lai-set heit-t?y-ty-v?t isolla jou-kol-la avauk-seen MM-yleis-ur-hei-lus-sa

18:57
"Mosan" pesti Sein?joella p??ttyi - ylirasitusta

"Mosan" pesti Sei-n?-joel-la p??ttyi - yli-ra-si-tus-ta

12:26

TsSKA nujersi Jokerit KHL:ss?

08:08
Nuori Tiikerilauma Lapin ?ijien avausvieraaksi

Nuori Tii-ke-ri-lau-ma Lapin ?ijien avaus-vie-raak-si

08:00
Antti Lepp? t?ht?si SE:n, Michael D′Halluin ME:n Tolmezzon EM-kisoissa

Antti Lepp? t?ht?si SE:n, Michael D′-Hal-luin ME:n Tol-mez-zon EM-ki-sois-sa

25.09.2019 22:20

Vii-si-vuo-tiaat l?m-min-ve-ri-set hur-jas-sa vauh-dis-sa Ver-mos-sa

25.09.2019 22:19

Ilves vihdoin voit-toon Robert Leinon hat-tu-tem-pun sii-vit-t?-m?-n?

25.09.2019 22:18
OH:lla toinen voitollinen kausi per?kk?in

OH:lla toinen voi-tol-li-nen kausi pe-r?k-k?in

25.09.2019 21:49
WoVon taistelu palkittiin er?voitolla Kuusamossa

WoVon tais-te-lu pal-kit-tiin er?-voi-tol-la Kuu-sa-mos-sa

25.09.2019 21:48
Hannes Keskitalo ty?nsi SE:n Pattayan MM-lavalla

Hannes Kes-ki-ta-lo ty?nsi SE:n Pat-tayan MM-la-val-la

25.09.2019 21:25
Yleisurheilun MM-kisoissa kilpaillaan keskell? y?t?: – ”Se on mielipuolista”

Yleis-ur-hei-lun MM-ki-sois-sa kil-pail-laan kes-kel-l? y?t?: – ”Se on mie-li-puo-lis-ta”

25.09.2019 20:38
RoKin t?ht?in on mitalipeleiss? – "Muut tavoitteet ovat turhia"

RoKin t?ht?in on mi-ta-li-pe-leis-s? – "Muut ta-voit-teet ovat turhia"

25.09.2019 13:58
Kausi alkamassa: RoKilla monta mielenkiintoista hankintaa

Kausi al-ka-mas-sa: RoKilla monta mie-len-kiin-tois-ta han-kin-taa

25.09.2019 13:49
RoKi lainasi liigahy?kk??j?n Vaasan Sportista

RoKi lainasi lii-ga-hy?k-k??-j?n Vaasan Spor-tis-ta

25.09.2019 13:27
Pisterohmu Barkov ei ollut t?ysin tyytyv?inen: "Pystymme parempaan"

Pis-te-roh-mu Barkov ei ollut t?ysin tyy-ty-v?i-nen: "Pys-tym-me pa-rem-paan"

25.09.2019 10:40
Tappara aiheutti K?rpille kauden ensimm?isen tappion – Liigassa debytoineet R?dyn veljekset heti tehokkaina

Tappara ai-heut-ti K?r-pil-le kauden en-sim-m?i-sen tappion – Lii-gas-sa de-by-toi-neet R?dyn vel-jek-set heti te-hok-kai-na

24.09.2019 21:43

Pietari j?r-jes-t?? jal-ka-pal-lon Mes-ta-rien lii-ga-fi-naa-lin 2021

24.09.2019 21:42
”N?it? pelej? pit?isi pelata joka viikko”

”N?it? pelej? pit?isi pelata joka viikko”

24.09.2019 20:44
”Niin kuin tammi” - Tuomas Hautala seisoo Team Lakkap??n verkolla jo kahdeksatta kautta

”Niin kuin tammi” - Tuomas Hautala seisoo Team Lak-ka-p??n ver-kol-la jo kah-dek-sat-ta kautta

24.09.2019 20:04
Pienin askelin terveeksi ja kent?lle - Tinja Jokelainen n?ytt?? esimerkki? ammattimaisen kuntoutuksen tehosta

Pienin askelin ter-veek-si ja ken-t?l-le - Tinja Jo-ke-lai-nen n?ytt?? esi-merk-ki? am-mat-ti-mai-sen kun-tou-tuk-sen tehosta

24.09.2019 19:58
RoKi – IPK -harjoitusottelun kohokohdat 19.9.2019

RoKi – IPK -har-joi-tus-ot-te-lun ko-ho-koh-dat 19.9.2019

24.09.2019 17:14
Meri Ilmarinen tempaisi Suomen enn?tyksen ja sijoittuu MM-kilpailuissa 14:nneksi

Meri Il-ma-ri-nen tem-pai-si Suomen en-n?-tyk-sen ja si-joit-tuu MM-kil-pai-luis-sa 14:n-nek-si

24.09.2019 16:47
RoKin pistelingoksi kaavailtu Niklas Salo l?hti Ruotsiin

RoKin pis-te-lin-gok-si kaa-vail-tu Niklas Salo l?hti Ruot-siin

24.09.2019 16:33
K?rppien Jussi Jokiselle kahdeksan ottelun pelikielto

K?rp-pien Jussi Jo-ki-sel-le kah-dek-san ottelun pe-li-kiel-to

24.09.2019 16:18
Kek?l?inen ei antanut armoa suomalaisille: hy?kk??j? siirtolistalle ja maalivahti farmiin

Ke-k?-l?i-nen ei antanut armoa suo-ma-lai-sil-le: hy?k-k??-j? siir-to-lis-tal-le ja maa-li-vah-ti farmiin

24.09.2019 15:16
Megan Rapinoe ja Lionel Messi palkittiin Fifan parhaina pelaajina

Megan Rapinoe ja Lionel Messi pal-kit-tiin Fifan par-hai-na pe-laa-ji-na

24.09.2019 12:39
J??kiekon Lappiliiga kutistui kuuden sarjaksi

J??-kie-kon Lap-pi-lii-ga ku-tis-tui kuuden sar-jak-si

23.09.2019 21:42