Ulkomaat

Jacques Chirac oli po-liit-ti-nen ka-me-leont-ti

17:04
Boris Johnson puhui laittomalta tauolta palanneelle parlamentille: "??nest?k?? hallituksen luottamuksesta tai suostukaa uusiin vaaleihin"

Boris Johnson puhui lait-to-mal-ta tauolta pa-lan-neel-le par-la-men-til-le: "??-nes-t?-k?? hal-li-tuk-sen luot-ta-muk-ses-ta tai suos-tu-kaa uusiin vaa-lei-hin"

25.09.2019 21:23
Boris Johson sanoi ettei ole l?hd?ss? mihink??n – erovaatimukset p??ministeri? kohtaan kiihtyiv?t

Boris Johson sanoi ettei ole l?h-d?s-s? mi-hin-k??n – ero-vaa-ti-muk-set p??-mi-nis-te-ri? kohtaan kiih-tyi-v?t

24.09.2019 20:58
Norjalaistoimittajalta ev?ttiin p??sy Ven?j?lle, koska h?n oli yht?kki? turvallisuusriski – uutuuskirja kertoo karuja tarinoita Ven?j?n infosodasta

Nor-ja-lais-toi-mit-ta-jal-ta ev?t-tiin p??sy Ve-n?-j?l-le, koska h?n oli yht-?k-ki? tur-val-li-suus-ris-ki – uu-tuus-kir-ja kertoo karuja ta-ri-noi-ta Ven?j?n in-fo-so-das-ta

24.09.2019 17:50
Onko Greta Thunberg nykyajan Martin Luther King? – Professori arvioi, miten Thunbergin puhe YK:n ilmastohuippukokouksessa onnistui

Onko Greta Thun-berg ny-ky-ajan Martin Luther King? – Pro-fes-so-ri arvioi, miten Thun-ber-gin puhe YK:n il-mas-to-huip-pu-ko-kouk-ses-sa on-nis-tui

24.09.2019 17:08
Boris Johnsonille t?ystappio – Britannian korkein oikeus tuomitsi parlamentin istuntotauon laittomaksi

Boris John-so-nil-le t?ys-tap-pio – Bri-tan-nian korkein oikeus tuo-mit-si par-la-men-tin is-tun-to-tauon lait-to-mak-si

24.09.2019 16:27
N?in Greta Thunberg puhui YK:ssa – "Minun ei pit?isi seist? t??ll?"

N?in Greta Thun-berg puhui YK:ssa – "Minun ei pit?isi seist? t??ll?"

24.09.2019 14:16
Trump j??dytti sotilasavun Ukrainalle vain viikko ennen kohupuhelua maan presidentille

Trump j??-dyt-ti so-ti-las-avun Uk-rai-nal-le vain viikko ennen ko-hu-pu-he-lua maan pre-si-den-til-le

24.09.2019 11:26
Uusi suunnitelma turvapaikanhakijoiden siirt?misest? – merest? pelastetut nelj?n viikon sis?ll? EU-maahan

Uusi suun-ni-tel-ma tur-va-pai-kan-ha-ki-joi-den siir-t?-mi-ses-t? – merest? pe-las-te-tut nelj?n viikon sis?ll? EU-maa-han

24.09.2019 10:32
Tj?reborg ilmoitti jatkavansa lentoja normaalisti tiistaina – asiakkaille kerrotaan paluulennoista tekstiviestill?

Tj?-re-borg il-moit-ti jat-ka-van-sa lentoja nor-maa-lis-ti tiis-tai-na – asiak-kail-le ker-ro-taan pa-luu-len-nois-ta teks-ti-vies-til-l?

23.09.2019 22:39
Reutersin l?hde: Saudi-Arabian ?ljyntuotanto palaamassa normaaliksi – Nyt jo 75 prosenttia siit?, mit? tuotto oli ennen ?ljyhy?kk?yksi?

Reu-ter-sin l?hde: Sau-di-Ara-bian ?l-jyn-tuo-tan-to pa-laa-mas-sa nor-maa-lik-si – Nyt jo 75 pro-sent-tia siit?, mit? tuotto oli ennen ?l-jy-hy?k-k?yk-si?

23.09.2019 21:52
Tuhansia Thomas Cookin brittituristeja kotiin t?n??n eri puolilta maailmaa –?Tj?reborgin 2900 suomalaisturistia odottelee yh? tietoa paluulennoistaan

Tu-han-sia Thomas Cookin brit-ti-tu-ris-te-ja kotiin t?n??n eri puo-lil-ta maail-maa –?Tj?-re-bor-gin 2900 suo-ma-lais-tu-ris-tia odot-te-lee yh? tietoa pa-luu-len-nois-taan

23.09.2019 21:21
Britannian lipun alla kulkeva tankkeri on Iranin mukaan "vapaa l?htem??n" – yh? ep?selv??, onko alusta vapautettu

Bri-tan-nian lipun alla kulkeva tank-ke-ri on Iranin mukaan "vapaa l?h-te-m??n" – yh? ep?-sel-v??, onko alusta va-pau-tet-tu

23.09.2019 14:36
Kohu presidentti Trumpin ymp?rill? syvenee – Trump my?nt?? puhuneensa Ukrainan presidentin kanssa Bidenist?

Kohu pre-si-dent-ti Trumpin ym-p?-ril-l? syvenee – Trump my?nt?? pu-hu-neen-sa Uk-rai-nan pre-si-den-tin kanssa Bi-de-nis-t?

23.09.2019 12:16
Donald Trumpia saattaa uhata virkasyyte – Trumpin v?itet??n painostaneen Ukrainan presidentti? sotilasavustusta panttaamalla

Donald Trumpia saattaa uhata vir-ka-syy-te – Trumpin v?i-te-t??n pai-nos-ta-neen Uk-rai-nan pre-si-dent-ti? so-ti-las-avus-tus-ta pant-taa-mal-la

22.09.2019 22:08
Persianlahdella lientymist?: Iran lupaa YK:lle rauhansuunnitelmaa, kaapattu tankkeri m??r? vapauttaa, huthikapinalliset puhuvat iskujen lopettamisesta

Per-sian-lah-del-la lien-ty-mis-t?: Iran lupaa YK:lle rau-han-suun-ni-tel-maa, kaa-pat-tu tank-ke-ri m??r? va-paut-taa, hut-hi-ka-pi-nal-li-set puhuvat iskujen lo-pet-ta-mi-ses-ta

22.09.2019 21:46
Mediatiedot: Ven?j? ja Valko-Ven?j? suunnittelevat tiivist? talousyhteisty?t? – Asiantuntijoiden mukaan kyse on Ven?j?n valtapolitiikasta

Me-dia-tie-dot: Ven?j? ja Val-ko-Ve-n?-j? suun-nit-te-le-vat tii-vis-t? ta-lous-yh-teis-ty?-t? – Asian-tun-ti-joi-den mukaan kyse on Ven?j?n val-ta-po-li-tii-kas-ta

22.09.2019 18:16
Iran aikeissa vapauttaa kaappaamansa tankkerin l?hitunteina, sanoo laivan ruotsalainen omistaja SVT:lle – Alus ollut kaapattuna yli kaksi kuukautta

Iran ai-keis-sa va-paut-taa kaap-paa-man-sa tank-ke-rin l?-hi-tun-tei-na, sanoo laivan ruot-sa-lai-nen omis-ta-ja SVT:lle – Alus ollut kaa-pat-tu-na yli kaksi kuu-kaut-ta

22.09.2019 17:05
G?teborgissa voimakas r?j?hdys – asukkaat her?siv?t voimakkaaseen ??neen

G?-te-bor-gis-sa voi-ma-kas r?-j?h-dys – asuk-kaat he-r?-si-v?t voi-mak-kaa-seen ??neen

22.09.2019 10:04
Maanpaossa asuvan liikemiehen videot rohkaisivat egyptil?isi? harvinaisiin mielenosoituksiin – Poliisi pid?tti kymmeni? protestoijia

Maan-paos-sa asuvan lii-ke-mie-hen videot roh-kai-si-vat egyp-ti-l?i-si? har-vi-nai-siin mie-len-osoi-tuk-siin – Poliisi pid?tti kym-me-ni? pro-tes-toi-jia

21.09.2019 22:20
Indonesian presidentti hyllytti kiistellyn seksilain

In-do-ne-sian pre-si-dent-ti hyl-lyt-ti kiis-tel-lyn sek-si-lain

21.09.2019 19:11
Kuusi Jehovan todistajaa vangittu Ven?j?ll? – "Ketk? ovat vuorossa seuraavaksi?"

Kuusi Jehovan to-dis-ta-jaa van-git-tu Ve-n?-j?l-l? – "Ketk? ovat vuo-ros-sa seu-raa-vak-si?"

21.09.2019 13:35
Yhdysvallat aikoo l?hett?? lis?? joukkoja Persianlahdelle Saudi-Arabiassa tapahtuneiden iskujen vuoksi

Yh-dys-val-lat aikoo l?-het-t?? lis?? jouk-ko-ja Per-sian-lah-del-le Sau-di-Ara-bias-sa ta-pah-tu-nei-den iskujen vuoksi

21.09.2019 10:00
Saksan uusi ilmastopaketti sai monet pettym??n – N?in j?ttim?inen uudistus vaikuttaa Suomeen

Saksan uusi il-mas-to-pa-ket-ti sai monet pet-ty-m??n – N?in j?t-ti-m?i-nen uu-dis-tus vai-kut-taa Suomeen

21.09.2019 09:48
Puheenvuoro: "Sana Estonia ei merkitse en?? sit? mit? ennen syyskuun 28. p?iv??” – 25 vuotta sitten tapahtunut lauttaturma vahingoitti pient?, uutta valtiota
Mielipide Ville Hyt?nen

Pu-heen-vuo-ro: "Sana Estonia ei mer-kit-se en?? sit? mit? ennen syys-kuun 28. p?iv??” – 25 vuotta sitten ta-pah-tu-nut laut-ta-tur-ma va-hin-goit-ti pient?, uutta val-tio-ta

21.09.2019 09:00
Mit? eroa on Italialla ja Espanjalla? – Katso, kummassa kahvin tilaaminen ruokailun j?lkeen on kuin kiroaisi kirkossa ja kummassa juodaan enemm?n alkoholia

Mit? eroa on Ita-lial-la ja Es-pan-jal-la? – Katso, kum-mas-sa kahvin ti-laa-mi-nen ruo-kai-lun j?lkeen on kuin ki-roai-si kir-kos-sa ja kum-mas-sa juodaan enemm?n al-ko-ho-lia

21.09.2019 08:00
Tilaajille
Kuvat Kanadan p??ministerist? Trudeausta ruskeiksi meikatuissa kasvoissa saivat aikaan keskustelua rasistisista kokemuksista

Kuvat Kanadan p??-mi-nis-te-ris-t? Tru-deaus-ta rus-keik-si mei-ka-tuis-sa kas-vois-sa saivat aikaan kes-kus-te-lua ra-sis-ti-sis-ta ko-ke-muk-sis-ta

20.09.2019 13:36

Sau-di-Ara-bian johtama koa-li-tio py-s?yt-ti ja tuhosi huthien l?-het-t?-m?n r?-j?h-de-aluk-sen Pu-nai-sel-la-me-rel-l?

20.09.2019 11:05

Il-mas-to-mie-len-osoi-tus-ten sarja alkoi Aust-ra-lias-ta ja se levi?? ymp?ri maail-man

20.09.2019 08:31
Saudi-Arabia haluaa vied? ?ljyns? maailman merille – kuningaskunta edist?? salaista aiettaan Jemenin sis?llissodan varjolla

Sau-di-Ara-bia haluaa vied? ?ljyns? maail-man merille – ku-nin-gas-kun-ta edist?? sa-lais-ta aiet-taan Jemenin si-s?l-lis-so-dan var-jol-la

19.09.2019 22:26