Tuoreimmat

Viimeisin tunti
Kemppateatterin harrastajilla on seitsem?n vuosikymmenen ik?haitari: "Kyll? meit? nuorisoa v?h?n paapotaan"

Kemp-pa-teat-te-rin har-ras-ta-jil-la on seit-se-m?n vuo-si-kym-me-nen ik?-hai-ta-ri: "Kyll? meit? nuo-ri-soa v?h?n paa-po-taan"

22:10
Saadaanko lohen merikalastus kest?v?ksi?
Mielipide Tapani Veistola

Saa-daan-ko lohen me-ri-ka-las-tus kes-t?-v?k-si?

22:08
Tiikerit oli piirun verran Team Lakkap??t? edell?

Tii-ke-rit oli piirun verran Team Lak-ka-p??-t? edell?

21:50
Viimeisin 4 tuntia
Analyysi: Yhten?inen oppositio ei ole sen paremmin kokoomuksen kuin perussuomalaisten etu

Ana-lyy-si: Yh-te-n?i-nen op-po-si-tio ei ole sen pa-rem-min ko-koo-muk-sen kuin pe-rus-suo-ma-lais-ten etu

21:09
Lumilinnan risavuosi painaa Kemin Matkailu Oy:n taloutta - "Ennustan plussaa"

Lu-mi-lin-nan ri-sa-vuo-si painaa Kemin Mat-kai-lu Oy:n ta-lout-ta - "En-nus-tan plus-saa"

20:48
Hyryl?inen ja Vainio Dohan ??rimm?isen vaativalle MM-maratonille – Hyryl?inen: ”Se tulee olemaan tosi rankkaa”

Hy-ry-l?i-nen ja Vainio Dohan ??-rim-m?i-sen vaa-ti-val-le MM-ma-ra-to-nil-le – Hy-ry-l?i-nen: ”Se tulee olemaan tosi rank-kaa”

20:45
Saamelaisk?r?j?t varaa oikeuden ??nest?? KHO:n p??t?ksen saaneille

Saa-me-lais-k?-r?-j?t varaa oi-keu-den ??-nes-t?? KHO:n p??-t?k-sen saa-neil-le

20:19
FC Kemin ja ToPV:n kapteenit odottavat innolla futsal-liigan hegemoniapelej?

FC Kemin ja ToPV:n kap-tee-nit odot-ta-vat innolla fut-sal-lii-gan he-ge-mo-nia-pe-le-j?

20:00
Saamelaisk?r?j?t teki uuden kantelun KHO:n p??t?ksist?: "Liukuhihnamaisia p??t?ksi?"

Saa-me-lais-k?-r?-j?t teki uuden kan-te-lun KHO:n p??-t?k-sis-t?: "Liu-ku-hih-na-mai-sia p??-t?k-si?"

19:28
Ilmastonmuutos uhkaa lumisia talviamme
Mielipide

Il-mas-ton-muu-tos uhkaa lumisia tal-viam-me

19:01
El?m?n aurinkoinen puoli hymyilee MIka Kaurism?en elokuvassa Mestari Cheng

El?m?n au-rin-koi-nen puoli hy-myi-lee MIka Kau-ris-m?en elo-ku-vas-sa Mestari Cheng

19:00
Suomalaiset heitt?ytyv?t isolla joukolla avaukseen MM-yleisurheilussa

Suo-ma-lai-set heit-t?y-ty-v?t isolla jou-kol-la avauk-seen MM-yleis-ur-hei-lus-sa

18:57
Nuoret menev?t j?lleen lakkoon ilmaston puolesta – "Haluan pysty? sanomaan aikanaan omille lapsilleni, ett? ainakin yritin hillit? ilmastonmuutosta"

Nuoret menev?t j?lleen lakkoon il-mas-ton puo-les-ta – "Haluan pysty? sa-no-maan ai-ka-naan omille lap-sil-le-ni, ett? ainakin yritin hillit? il-mas-ton-muu-tos-ta"

18:30
Tilaajille
Mielipide Eero Tuokila

N?ink? naa-pu-ri-so-pua pa-ran-ne-taan?

18:26
Rikollisj?rjest? United Brotherhood sai lis?aikaa vastata kieltovaatimukseen – Syytt?j? vastustaa k?r?j?oikeuden antaman lis?ajan pituutta

Ri-kol-lis-j?r-jes-t? United Brot-her-hood sai li-s?-ai-kaa vastata kiel-to-vaa-ti-muk-seen – Syyt-t?-j? vas-tus-taa k?-r?-j?-oi-keu-den antaman li-s?-ajan pi-tuut-ta

18:13
Viimeisin 12 tuntia ja vanhemmat
Lapsen sy?p? erist?? koko perheen muusta maailmasta : "Arkea ei voi en?? hallita, koska sairaus py?ritt?? el?m??"

Lapsen sy?p? erist?? koko perheen muusta maail-mas-ta : "Arkea ei voi en?? hal-li-ta, koska sairaus py?-rit-t?? el?m??"

18:00
El?inpuistoyhti? joutuu k?r?jille maanrakennusurakasta

El?in-puis-to-yh-ti? joutuu k?-r?-jil-le maan-ra-ken-nus-ura-kas-ta

17:11
Jacques Chirac oli poliittinen kameleontti

Jacques Chirac oli po-liit-ti-nen ka-me-leont-ti

17:04
Helpotusta Simon liikennesolmuihin - karvalakkil?hetyst? ministeri?ss?

Hel-po-tus-ta Simon lii-ken-ne-sol-mui-hin - kar-va-lak-ki-l?-he-tys-t? mi-nis-te-ri?s-s?

16:57
Loistavia uutisia Kemist??
Kolumni Sarianne Paasonen

Lois-ta-via uutisia Ke-mis-t??

16:36
Kuorma-auto ja henkil?auto kolaroivat Kittil?ss?

Kuor-ma-au-to ja hen-ki-l?-au-to ko-la-roi-vat Kit-ti-l?s-s?

15:38
Finavia palkittiin Vuoden lappilainen matkailuteko -palkinnolla, luksusmatkoja Lappiin tarjoavalle yritykselle kunniamaininta

Finavia pal-kit-tiin Vuoden lap-pi-lai-nen mat-kai-lu-te-ko -pal-kin-nol-la, luk-sus-mat-ko-ja Lappiin tar-joa-val-le yri-tyk-sel-le kun-nia-mai-nin-ta

14:45
Airbnb:n haitat on minimoitava ja alan ammattilaiset saatava kuriin
P??kirjoitus

Airbnb:n haitat on mi-ni-moi-ta-va ja alan am-mat-ti-lai-set saatava kuriin

13:48
Kokenut diplomaatti: Trump ei ole syy Yhdysvaltojen alennustilaan, vaan sen seuraus – haastettu l?nsi joutuu ratkomaan ihmiskunnan kohtalonkysymyksi?

Kokenut dip-lo-maat-ti: Trump ei ole syy Yh-dys-val-to-jen alen-nus-ti-laan, vaan sen seuraus – haas-tet-tu l?nsi joutuu rat-ko-maan ih-mis-kun-nan koh-ta-lon-ky-sy-myk-si?

13:44
Mikko Simola n?ki Estonian hylyn ensimm?isen? – savipatjalla lep??v?st? hylyst? erottuivat ensin potkurit, mutta keulavisiiri puuttui

Mikko Simola n?ki Es-to-nian hylyn en-sim-m?i-se-n? – sa-vi-pat-jal-la le-p??-v?s-t? hylyst? erot-tui-vat ensin pot-ku-rit, mutta keu-la-vi-sii-ri puuttui

13:13
Tilaajille
"Tein ty?ni niin hyvin kuin pystyin" – Ilkka K?rpp?l? kuunteli Estonian onnettomuuden koko radioliikenteen, eik? "mayday, mayday" unohdu

"Tein ty?ni niin hyvin kuin pys-tyin" – Ilkka K?rp-p?-l? kuun-te-li Es-to-nian on-net-to-muu-den koko ra-dio-lii-ken-teen, eik? "may-day, mayday" unohdu

13:08
Tilaajille
Ilmavoimien vuoden suurin harjoitus alkaa ensi viikolla – harjoitukset n?kyv?t my?s Rovaniemen taivaalla

Il-ma-voi-mien vuoden suurin har-joi-tus alkaa ensi vii-kol-la – har-joi-tuk-set n?kyv?t my?s Ro-va-nie-men tai-vaal-la

13:02
Kursun kyl?seura avaa esteett?m?n kalastuspaikan Sallassa

Kursun ky-l?-seu-ra avaa es-teet-t?-m?n ka-las-tus-pai-kan Sal-las-sa

12:47
"Mosan" pesti Sein?joella p??ttyi - ylirasitusta

"Mosan" pesti Sei-n?-joel-la p??ttyi - yli-ra-si-tus-ta

12:26
Julkisen sanan neuvosto saa uuden puheenjohtajan Ylest? – Elina Grundstr?m ei hakenut toiselle kaudelle

Jul-ki-sen sanan neu-vos-to saa uuden pu-heen-joh-ta-jan Ylest? – Elina Grund-str?m ei hakenut toi-sel-le kau-del-le

12:24