Podcast

Kuun-te-le El?-mys-ten et-si-j?t: Jos putoat kos-keen, Mark Hirst tiet??, mit? pit?? tehd?

24.09.2019 09:50
Kuuntele El?mysten etsij?t: Vapaalaskija Sanna Kaivantola kertoo mik? vuorissa kiehtoo ja kuinka vaaroja voidaan hallita?

Kuun-te-le El?-mys-ten et-si-j?t: Va-paa-las-ki-ja Sanna Kai-van-to-la kertoo mik? vuo-ris-sa kiehtoo ja kuinka vaaroja voidaan hal-li-ta?

17.09.2019 10:34
Kuuntele Viikkoraati: Pyydettiik? Juha Sipil?? hakemaan Rovaniemen kaupunginjohtajaksi? Ket? Mikko K?rn? ??nesti? -Kouvolan puoluekokouksen lappilaiskulisseissa

Kuun-te-le Viik-ko-raa-ti: Pyy-det-tii-k? Juha Sipil?? ha-ke-maan Ro-va-nie-men kau-pun-gin-joh-ta-jak-si? Ket? Mikko K?rn? ??-nes-ti? -Kou-vo-lan puo-lue-ko-kouk-sen lap-pi-lais-ku-lis-seis-sa

13.09.2019 13:33
Kuuntele Vasan podcast: Tykk?yksi?, kaveripyynt?j? ja streakeja – Sosiaalinen media koukuttaa, ahdistaa mutta my?s nimens? mukaisesti yhdist??

Kuun-te-le Vasan pod-cast: Tyk-k?yk-si?, ka-ve-ri-pyyn-t?-j? ja strea-ke-ja – So-siaa-li-nen media kou-kut-taa, ah-dis-taa mutta my?s nimens? mu-kai-ses-ti yh-dis-t??

12.09.2019 19:33
Kuuntele El?mysten etsij?t: Olli Vainio hiiht?? Martimoaavalla ja varmistaa, ett? my?s muut p??sev?t mets??n

Kuun-te-le El?-mys-ten et-si-j?t: Olli Vainio hiiht?? Mar-ti-moaa-val-la ja var-mis-taa, ett? my?s muut p??-se-v?t mets??n

10.09.2019 13:50
Kuuntele Palloraati: RoPS l?ysi tuloskunnon runkosarjan lopuksi, mutta 10. sija oli pettymys – Haastajasarjassa riitt?? silti isojen panosten pelej?

Kuun-te-le Pal-lo-raa-ti: RoPS l?ysi tu-los-kun-non run-ko-sar-jan lo-puk-si, mutta 10. sija oli pet-ty-mys – Haas-ta-ja-sar-jas-sa riitt?? silti isojen pa-nos-ten pelej?

05.09.2019 09:45
Kuuntele El?mysten etsij?t: Sielunmaisema l?ytyi tunturista, sanoo Haltilla satakunta kertaa k?ynyt Raiski Palosaari

Kuun-te-le El?-mys-ten et-si-j?t: Sie-lun-mai-se-ma l?ytyi tun-tu-ris-ta, sanoo Hal-til-la sa-ta-kun-ta kertaa k?ynyt Raiski Pa-lo-saa-ri

03.09.2019 15:47
Kuuntele Matkailun k??nt?piiri: Tuottojohtaminen matkailussa- menestyv?n liiketoiminnan avain vai teknist? kikkailua?

Kuun-te-le Mat-kai-lun k??n-t?-pii-ri: Tuot-to-joh-ta-mi-nen mat-kai-lus-sa- me-nes-ty-v?n lii-ke-toi-min-nan avain vai tek-nis-t? kik-kai-lua?

02.09.2019 09:55
Kuuntele Viikkoraati: Pakuasukin kes?, millaista on asua pakettiautossa? Saamelaiset ja sananvapaus: saavatko saamelaiset ??nt?ns? kuuluviin?

Kuun-te-le Viik-ko-raa-ti: Pa-kua-su-kin kes?, mil-lais-ta on asua pa-ket-tiau-tos-sa? Saa-me-lai-set ja sa-nan-va-paus: saa-vat-ko saa-me-lai-set ??n-t?n-s? kuu-lu-viin?

30.08.2019 11:32
Kuuntele El?mysten etsij?t: Virtaavassa vedess? on selitt?m?t?nt? kauneutta, sanoo koskimeloja Tuomas Vaarala

Kuun-te-le El?-mys-ten et-si-j?t: Vir-taa-vas-sa vedess? on se-lit-t?-m?-t?n-t? kau-neut-ta, sanoo kos-ki-me-lo-ja Tuomas Vaarala

27.08.2019 10:42
Kuuntele Palloraati: Ilonaiheet ovat olleet v?hiss?, RoPSin pelit jatkuvat runkosarjan j?lkeen haastajasarjassa –  Onko RoPS vaarassa joutua liigakarsintoihin?

Kuun-te-le Pal-lo-raa-ti: Ilon-ai-heet ovat olleet v?-his-s?, RoPSin pelit jat-ku-vat run-ko-sar-jan j?lkeen haas-ta-ja-sar-jas-sa – Onko RoPS vaa-ras-sa joutua lii-ga-kar-sin-toi-hin?

23.08.2019 10:45
Kuuntele El?mysten etsij?t: Lea Pirttil? on liikunnan monipuolisuusihme: "Kun kokeilee ennakkoluulottomasti, l?yt?? uutta ja kiinnostavaa"

Kuun-te-le El?-mys-ten et-si-j?t: Lea Pirt-ti-l? on lii-kun-nan mo-ni-puo-li-suu-sih-me: "Kun ko-kei-lee en-nak-ko-luu-lot-to-mas-ti, l?yt?? uutta ja kiin-nos-ta-vaa"

20.08.2019 09:56
Kuuntele Viikkoraati: Uhkasivatko Lapin kansanedustajat saamelaisia rahoituksen loppumisella, Markus Lohi? ?rsytt??k? Simerockin karsinointi? Mik? meit? ilahdutti?

Kuun-te-le Viik-ko-raa-ti: Uh-ka-si-vat-ko Lapin kan-san-edus-ta-jat saa-me-lai-sia ra-hoi-tuk-sen lop-pu-mi-sel-la, Markus Lohi? ?r-syt-t??-k? Si-me-roc-kin kar-si-noin-ti? Mik? meit? ilah-dut-ti?

16.08.2019 09:28
Vasan podcast: Lapissa kasvaneiden identiteetti, lappistereotypiat ja ilmastokriisin vaikutus pohjoisen ihmisiin –?Saavatko turistit rehellist? kuvaa el?m?st? Lapissa?

Vasan pod-cast: Lapissa kas-va-nei-den iden-ti-teet-ti, lap-pis-te-reo-ty-piat ja il-mas-to-krii-sin vai-ku-tus poh-joi-sen ih-mi-siin –?Saa-vat-ko tu-ris-tit re-hel-lis-t? kuvaa el?-m?s-t? La-pis-sa?

15.08.2019 15:00
Uusi podcast-sarja alkaa: El?mysten etsij?t kertoo ihmisist?, joiden mielest? el?mysten parhaat puitteet l?ytyv?t pohjoisesta luonnosta

Uusi pod-cast-sar-ja alkaa: El?-mys-ten etsij?t kertoo ih-mi-sis-t?, joiden mie-les-t? el?-mys-ten parhaat puit-teet l?y-ty-v?t poh-joi-ses-ta luon-nos-ta

13.08.2019 10:39
Kuuntele Palloraati: RoPSin edellisest? voitosta kulunut puolitoista kuukautta, milt? joukkueen tilanne n?ytt?? ennen runkosarjan p??t?sotteluita?

Kuun-te-le Pal-lo-raa-ti: RoPSin edel-li-ses-t? voi-tos-ta kulunut puo-li-tois-ta kuu-kaut-ta, milt? jouk-kueen tilanne n?ytt?? ennen run-ko-sar-jan p??-t?-sot-te-lui-ta?

09.08.2019 15:32
Kuuntele Viikkoraati: Jasper P??kk?nen kommentoi vesivoiman purkua Lapissa ja kertoo uudesta megabudjetin tv-sarjastaan, mukana my?s kes?n greatest hits

Kuun-te-le Viik-ko-raa-ti: Jasper P??k-k?-nen kom-men-toi ve-si-voi-man purkua Lapissa ja kertoo uudesta me-ga-bud-je-tin tv-sar-jas-taan, mukana my?s kes?n grea-test hits

02.08.2019 09:51

Viik-ko-raa-ti: Soi-tim-me Tor-nioon pa-laa-val-le Kalle Pa-lan-de-ril-le ja ky-syim-me, onko muut-to-laa-ti-kot jo pakattu – Ex-alp-pi-t?h-ti kertoo my?s, mit? on ko-ti-kon-nuil-taan eniten kai-van-nut

19.07.2019 13:53
Kuuntele Palloraati: Kaatuiko RoPS oman miehen jalkaan europeliss?? – Raati listaa huipputasaisen Veikkausliigan onnistujat ja flopit

Kuun-te-le Pal-lo-raa-ti: Kaa-tui-ko RoPS oman miehen jalkaan eu-ro-pe-lis-s?? – Raati listaa huip-pu-ta-sai-sen Veik-kaus-lii-gan on-nis-tu-jat ja flopit

19.07.2019 13:25
Kuuntele Viikkoraati: S??ski on ahtaalle ajettu superhy?nteinen, mutta onneksi sill? on yksi todellinen yst?v? – tutkija Jukka Salmela kertoo, miksi inisij?it? kannattaa siet??

Kuun-te-le Viik-ko-raa-ti: S??ski on ah-taal-le ajettu su-per-hy?n-tei-nen, mutta onneksi sill? on yksi to-del-li-nen yst?v? – tutkija Jukka Salmela kertoo, miksi ini-si-j?i-t? kan-nat-taa siet??

12.07.2019 12:44
Kuuntele Matkailun k??nt?piiri: Onko matkailun ymp?rivuotisuus uhka vai mahdollisuus?

Kuun-te-le Mat-kai-lun k??n-t?-pii-ri: Onko mat-kai-lun ym-p?-ri-vuo-ti-suus uhka vai mah-dol-li-suus?

11.07.2019 09:41
Kuuntele Palloraati: Naisten jalkapallo teki l?pimurron, siirtoikkuna aukeaa ja RoPS l?htee Eurooppaan –?vieraana Skotlantiin vain voittamaan l?htev? RoPS-tykki Aleksandr Kokko

Kuun-te-le Pal-lo-raa-ti: Naisten jal-ka-pal-lo teki l?-pi-mur-ron, siir-to-ik-ku-na aukeaa ja RoPS l?htee Eu-roop-paan –?vie-raa-na Skot-lan-tiin vain voit-ta-maan l?htev? RoPS-tyk-ki Alek-sandr Kokko

08.07.2019 17:05
Kuuntele Viikkoraati: Rautakarhun k?rsimys ja Aapo-kissan onnellinen kotiinpaluu – miksi el?imet her?tt?v?t meiss? niin suuria tunteita? N?in asiaa selitt?? psykoterapeutti

Kuun-te-le Viik-ko-raa-ti: Rau-ta-kar-hun k?r-si-mys ja Aa-po-kis-san on-nel-li-nen ko-tiin-pa-luu – miksi el?imet he-r?t-t?-v?t meiss? niin suuria tun-tei-ta? N?in asiaa se-lit-t?? psy-ko-te-ra-peut-ti

05.07.2019 10:26
Kuuntele Liisa Lapin ihmemaassa: Esikoisrunoilija Uni Ojuvan, 34, juuret ovat vahvasti Sodankyl?ss?: "Aska on mulle hyvin rakas ja erityinen paikka"

Kuun-te-le Liisa Lapin ih-me-maas-sa: Esi-kois-ru-noi-li-ja Uni Ojuvan, 34, juuret ovat vah-vas-ti So-dan-ky-l?s-s?: "Aska on mulle hyvin rakas ja eri-tyi-nen paikka"

04.07.2019 09:53
Kuuntele Liisa Lapin ihmemaassa: ”Me elet??n aivan mahtavaa aikaa”, sanoo rovaniemel?inen yritt?j? Katja Misikangas – jaksossa puhutaan Lapin kasvien ja yrittien br?nd??misest? superfoodiksi

Kuun-te-le Liisa Lapin ih-me-maas-sa: ”Me elet??n aivan mah-ta-vaa aikaa”, sanoo ro-va-nie-me-l?i-nen yrit-t?-j? Katja Mi-si-kan-gas – jak-sos-sa pu-hu-taan Lapin kasvien ja yrit-tien br?n-d??-mi-ses-t? su-per-foo-dik-si

28.06.2019 15:11
Kuuntele Palloraati: RoPSilla edess? Y?tt?m?n y?n ottelu ja europelit – Onko RoPSilla mahdollisuuksia Aberdeen FC:t? vastaan?

Kuun-te-le Pal-lo-raa-ti: RoP-Sil-la edess? Y?t-t?-m?n y?n ottelu ja eu-ro-pe-lit – Onko RoP-Sil-la mah-dol-li-suuk-sia Aber-deen FC:t? vas-taan?

20.06.2019 15:36
Kuuntele Matkailun k??nt?piiri: Voiko matkailua mitata?

Kuun-te-le Mat-kai-lun k??n-t?-pii-ri: Voiko mat-kai-lua mitata?

19.06.2019 19:04
Kuuntele Liisa Lapin ihmemaassa -podcastin erikoisjakso Sodankyl?n elokuvajuhlilta: Ohjaaja Arttu Haglund sai eteens? sarjakuvan k?sikirjoituksen, mutta p??tti tehd? siit? elokuvan, talkoolainen Annu Suvanto katsoi yksill? festareilla yli 30 elokuvaa

Kuun-te-le Liisa Lapin ih-me-maas-sa -pod-cas-tin eri-kois-jak-so So-dan-ky-l?n elo-ku-va-juh-lil-ta: Ohjaaja Arttu Haglund sai eteens? sar-ja-ku-van k?-si-kir-joi-tuk-sen, mutta p??tti tehd? siit? elo-ku-van, tal-koo-lai-nen Annu Suvanto katsoi yksill? fes-ta-reil-la yli 30 elo-ku-vaa

13.06.2019 13:44
Kuuntele Lappi-rap puhuu: Talonpoika Lalli kurvailee tosiel?m?ss? ja musiikissaan lava-autolla ymp?ri pohjoista  ja haaveilee puolivakavissaan itsen?isest? Lapista

Kuun-te-le Lap-pi-rap puhuu: Ta-lon-poi-ka Lalli kur-vai-lee to-si-el?-m?s-s? ja mu-sii-kis-saan la-va-au-tol-la ymp?ri poh-jois-ta ja haa-vei-lee puo-li-va-ka-vis-saan it-se-n?i-ses-t? Lapista

12.06.2019 07:00
Kuuntele Viikkoraati: Soitimme tuoreelle elinkeinoministerille, miten Katri Kulmuni kommentoi kuumia mets?- ja kaivosasioita, ent? pit??k? ministeri kes?lomaa?

Kuun-te-le Viik-ko-raa-ti: Soi-tim-me tuo-reel-le elin-kei-no-mi-nis-te-ril-le, miten Katri Kulmuni kom-men-toi kuumia mets?- ja kai-vo-sa-sioi-ta, ent? pit??k? mi-nis-te-ri ke-s?-lo-maa?

07.06.2019 10:54