Lukijalta

Mielipide
Tapani Veistola

Saa-daan-ko lohen me-ri-ka-las-tus kes-t?-v?k-si?

22:08
Ilmastonmuutos uhkaa lumisia talviamme
Mielipide

Il-mas-ton-muu-tos uhkaa lumisia tal-viam-me

19:01
Mielipide Eero Tuokila

N?ink? naa-pu-ri-so-pua pa-ran-ne-taan?

18:26
Mielipide Irja Seuruj?rvi-Kari

Yh-teis-ty?-tai-to-ja saa-me-lais-k?-r?-jil-le

25.09.2019 11:21
Toteutuuko hoitotakuu?
Mielipide Alpo Isom?ki

To-teu-tuu-ko hoi-to-ta-kuu?

25.09.2019 11:21
Mielipide

Lap-pa-lai-set ve-ro-luet-te-los-sa ovat saa-me-lai-sia

25.09.2019 11:20
Lapsiperheet pelastavat yhteiskunnamme
Mielipide

Lap-si-per-heet pe-las-ta-vat yh-teis-kun-nam-me

25.09.2019 11:20
Saamelaism??ritelm? jakaa mielipiteit?
Mielipide Jouni Kitti

Saa-me-lais-m??-ri-tel-m? jakaa mie-li-pi-tei-t?

25.09.2019 11:19
Mielipide Antero Peltonen

Lue k?yt-t?-oh-jeet ennen asen-nus-ta

25.09.2019 11:19
N?k?kulma: Soklilla ei ole sosiaalista toimilupaa
Mielipide Mika Kavakka

N?-k?-kul-ma: Sok-lil-la ei ole so-siaa-lis-ta toi-mi-lu-paa

25.09.2019 11:13
Mielipide Nafisa Yeasmin

Onko yh-teis-kun-nal-lis-ten yri-tys-ten aika?

24.09.2019 11:58
Mielipide

Haas-tam-me Ro-va-nie-men il-mas-to-te-koi-hin

24.09.2019 11:57
Mielipide

Otetaan mallia Nor-jas-ta

23.09.2019 08:50
Syksyn paras laukaus
Mielipide Juhani Valli

Syksyn paras laukaus

23.09.2019 08:49
Mielipide Sulo Aikio

Kah-den-lai-sia lap-pa-lai-sia

23.09.2019 08:48
Mielipide Sirpa Mustonen

Laki ohjaa k?yt-t?-m??n Ma-te-riaa-li-to-ria

23.09.2019 08:46
Ongelma, joka tarvitsee ratkaisuja
Mielipide

On-gel-ma, joka tar-vit-see rat-kai-su-ja

21.09.2019 09:00
Mielipide Mikko Heikkil?

Kat-so-mus-neut-raa-lia las-ten-kas-va-tus-ta ei ole

21.09.2019 09:00
Ei syyt? l?rvien vet?miseen
Mielipide Jyrki Saarenp??

Ei syyt? l?rvien ve-t?-mi-seen

21.09.2019 08:30
Mielipide Kaarlo Kantola

Kau-pun-gin-geo-deet-tia tar-vi-taan yh?

21.09.2019 08:30
Muistisairaan seikkailut ?isess? Torniossa
Mielipide Tarja Lapinniemi

Muis-ti-sai-raan seik-kai-lut ?isess? Tor-nios-sa

21.09.2019 08:30
N?k?kulma: Suomen arktisuutta hyv? vahvistaa edelleen
Mielipide Timo Koivurova

N?-k?-kul-ma: Suomen ark-ti-suut-ta hyv? vah-vis-taa edel-leen

21.09.2019 08:00
Mielipide Henri Ramberg

Ro-va-nie-mi ha-ko-teil-l? ti-la-lii-ke-lai-tok-ses-sa

20.09.2019 21:42
Kaupunkisaamelaiset t?rke? osa saamelaisyhteis??
Mielipide

Kau-pun-ki-saa-me-lai-set t?rke? osa saa-me-lais-yh-tei-s??

20.09.2019 09:57
Pelastetaan Posti porukalla
Mielipide Kerstin Tuomala

Pe-las-te-taan Posti po-ru-kal-la

20.09.2019 08:00
Mainettaan halvempi Rovaniemi
Mielipide Kristian Gullsten

Mai-net-taan hal-vem-pi Ro-va-nie-mi

20.09.2019 07:30
Mielipide Arttu Papinaho

El?-mi-nen se vain kal-lis-tuu

20.09.2019 07:00
Mielipide Miikka Ker?nen

Kult-tuu-ri ko-hen-taa ter-veyt-t? ja ta-lout-ta

20.09.2019 06:30
Mielipide Martin Scheinin

Saa-me-lais-ten ih-mis-oi-keuk-sien puo-lus-ta-mi-nen ihail-ta-vaa

19.09.2019 07:00
Kaivosyhti? ei tavoittele lupaehtojen heikent?mist?
Mielipide Jussi L?hde

Kai-vos-yh-ti? ei ta-voit-te-le lu-pa-eh-to-jen hei-ken-t?-mis-t?

19.09.2019 07:00