Lukemisto

Tilaajille

New Yor-kis-sa tans-si-va Elina Miet-ti-nen on 32-vuo-tiaa-na jo konkari – Bal-le-ri-na ta-sa-pai-not-te-lee hyvin ku-rin-alai-sen el?m?n ja kut-su-jen gla-mou-rin ris-ti-pai-nees-sa

22.09.2019 08:00
Aaro Tolsa oli j?tkien pappi, joka vihasi viinaa ja kortinpeluuta – Lapin Kansakin sai kuulla kunniansa Rovalan tulisieluiselta perustajalta

Aaro Tolsa oli j?tkien pappi, joka vihasi viinaa ja kor-tin-pe-luu-ta – Lapin Kan-sa-kin sai kuulla kun-nian-sa Rovalan tu-li-sie-lui-sel-ta pe-rus-ta-jal-ta

22.09.2019 06:00
Auttik?nk??n t?rm?ll? on yksin?inen hauta, jonka ristiss? loistaa punainen t?hti – Jorma Autti kuuli oven raosta is?ns? kertovan, mit? uittopirtill? tapahtui syyskes?n y?n?

Aut-ti-k?n-k??n t?r-m?l-l? on yk-si-n?i-nen hauta, jonka ris-tis-s? loistaa pu-nai-nen t?hti – Jorma Autti kuuli oven raosta is?ns? ker-to-van, mit? uit-to-pir-til-l? ta-pah-tui syys-ke-s?n y?n?

21.09.2019 07:30
Tilaajille
Puhutaanpa ??neen: Mielen asioihin voi olla vaikea hakea apua, mutta syy ei ole aina se, ettei niist? kehtaisi puhua

Pu-hu-taan-pa ??neen: Mielen asioi-hin voi olla vaikea hakea apua, mutta syy ei ole aina se, ettei niist? keh-tai-si puhua

21.09.2019 07:30
Tilaajille
Suomalainen Hanna Jauhiainen halusi vastustaa ilmaston l?mpenemist? – P??tyi slovakialaiseen vankilaan ja paikallisiin uutisiin

Suo-ma-lai-nen Hanna Jau-hiai-nen halusi vas-tus-taa il-mas-ton l?m-pe-ne-mis-t? – P??tyi slo-va-kia-lai-seen van-ki-laan ja pai-kal-li-siin uu-ti-siin

21.09.2019 07:00
Jari saalisti naisia netiss?, ravintoloissa ja kaduilla, ja p??tyi heid?n kanssaan s?nkyyn – "Halusin seksi? koko ajan ja aina vain kovempia juttuja"

Jari saa-lis-ti naisia ne-tis-s?, ra-vin-to-lois-sa ja ka-duil-la, ja p??tyi heid?n kans-saan s?nkyyn – "Ha-lu-sin seksi? koko ajan ja aina vain ko-vem-pia jut-tu-ja"

21.09.2019 06:00
Tilaajille
Kun Kari Kallio kaivaa esiin biljardikeppins?, vastustajan vatsassa voi kipristell? – "L?pre" on kaisabiljardin nallenkasvoinen legenda, jonka valkoven?l?isess? ei ole varaa edes millin heittoon

Kun Kari Kallio kaivaa esiin bil-jar-di-kep-pin-s?, vas-tus-ta-jan vat-sas-sa voi kip-ris-tel-l? – "L?pre" on kai-sa-bil-jar-din nal-len-kas-voi-nen le-gen-da, jonka val-ko-ve-n?-l?i-ses-s? ei ole varaa edes millin heit-toon

20.09.2019 13:56
Sofi Oksasen odotettu uutuusromaani kertoo rumasta bisneksest? - K?vimme kirjailijan kanssa hedelm?itysturismin tapahtumapaikoilla Ukrainan suljetussa kaupungissa

Sofi Oksasen odo-tet-tu uu-tuus-ro-maa-ni kertoo rumasta bis-nek-ses-t? - K?vimme kir-jai-li-jan kanssa he-del-m?i-tys-tu-ris-min ta-pah-tu-ma-pai-koil-la Uk-rai-nan sul-je-tus-sa kau-pun-gis-sa

19.09.2019 10:32
Tilaajille
Sienitohtori Tapio Kekki l?yt?? harvinaisuuden jopa keskelt? Mannerheimintien iltap?iv?ruuhkaa: "Homma on l?htenyt lapasesta"

Sie-ni-toh-to-ri Tapio Kekki l?yt?? har-vi-nai-suu-den jopa kes-kel-t? Man-ner-hei-min-tien il-ta-p?i-v?-ruuh-kaa: "Homma on l?h-te-nyt la-pa-ses-ta"

15.09.2019 16:03
Kuka k?tki hopea-aarteen Inarij?rven rannalle? Kysymys piinasi Seppo Sarasp??t? 16 vuotta, kunnes h?n ratkaisi sen

Kuka k?tki ho-pea-aar-teen Ina-ri-j?r-ven ran-nal-le? Kysymys piinasi Seppo Sa-ras-p??-t? 16 vuotta, kunnes h?n rat-kai-si sen

14.09.2019 07:30
Tilaajille
Vesa-Matti Loiri joutui sairaalaan ennen ja j?lkeen Vain el?m?? -kuvausten ja on ollut viidesti l?hell? kuolla – Kokosimme taiteilijan el?m?n 7 t?rkeint? roolia

Ve-sa-Mat-ti Loiri joutui sai-raa-laan ennen ja j?lkeen Vain el?m?? -ku-vaus-ten ja on ollut vii-des-ti l?hell? kuolla – Ko-ko-sim-me tai-tei-li-jan el?m?n 7 t?r-kein-t? roolia

12.09.2019 00:01
Tilaajille
Yst?v?n sairastuminen sai ex-hiiht?j? Martti Jylh?n miettim??n, mit? jos "sitten kun" -aikaa ei tulekaan - uusi ty? l?ytyi heti

Yst?v?n sai-ras-tu-mi-nen sai ex-hiih-t?-j? Martti Jylh?n miet-ti-m??n, mit? jos "sitten kun" -aikaa ei tu-le-kaan - uusi ty? l?ytyi heti

07.09.2019 08:00
Tilaajille
T?m?n oven takana tehtiin Rovaniemen ensimm?iset hampurilaiset – Pingviini toi "jenkkikulttuurin" kaupunkiin ja her?tti huolta, menev?tk? nuoret nyt pilalle

T?m?n oven takana tehtiin Ro-va-nie-men en-sim-m?i-set ham-pu-ri-lai-set – Ping-vii-ni toi "jenk-ki-kult-tuu-rin" kau-pun-kiin ja her?tti huolta, me-ne-v?t-k? nuoret nyt pilalle

07.09.2019 07:00
Tilaajille
Miksi 200 000 suomalaista h?ipyy syksyisin metsiin pyssy olallaan? "Lajityypillist? k?yt?st?", sanoo psykologi –?Painuimme mets??n rovaniemel?isten mets?st?jien kanssa

Miksi 200 000 suo-ma-lais-ta h?ipyy syk-syi-sin metsiin pyssy olal-laan? "La-ji-tyy-pil-lis-t? k?y-t?s-t?", sanoo psy-ko-lo-gi –?Pai-nuim-me mets??n ro-va-nie-me-l?is-ten met-s?s-t?-jien kanssa

07.09.2019 07:00
Tilaajille
Riina Mattila sai vuosikausia lohtua itsemurha-ajatuksista ja itsens? viiltelyst?. Vasta aikuisena h?n muisti, mit? h?nelle 13-vuotiaana tapahtui

Riina Mattila sai vuo-si-kau-sia lohtua it-se-mur-ha-aja-tuk-sis-ta ja itsens? viil-te-lys-t?. Vasta ai-kui-se-na h?n muisti, mit? h?nelle 13-vuo-tiaa-na ta-pah-tui

05.09.2019 08:29
Tilaajille
Fatma Hajizadeh pakeni pienen? tytt?n? sotaa Afganistanista, p??tyi Rovaniemelle ja halusi v?ltt?m?tt? kilpanyrkkeilij?ksi – h?net otti suojiinsa l?hes 50 vuotta valmentanut Osmo P?hti, joka ajatteli pitk??n, etteiv?t naiset kuulu keh??n

Fatma Ha-ji-za-deh pakeni pienen? tytt?n? sotaa Af-ga-nis-ta-nis-ta, p??tyi Ro-va-nie-mel-le ja halusi v?lt-t?-m?t-t? kil-pa-nyrk-kei-li-j?k-si – h?net otti suo-jiin-sa l?hes 50 vuotta val-men-ta-nut Osmo P?hti, joka ajat-te-li pit-k??n, ett-ei-v?t naiset kuulu keh??n

04.09.2019 18:11
Saarisel?n uljaimpien huippujen v?liss? kiemurtelee aavetie, jonka sadat miehet rakensivat kes?ll? 1939 – jos se olisi otettu k?ytt??n, Urho Kekkosen kansallispuistoa tuskin olisi

Saa-ri-se-l?n ul-jaim-pien huip-pu-jen v?liss? kie-mur-te-lee aa-ve-tie, jonka sadat miehet ra-ken-si-vat kes?ll? 1939 – jos se olisi otettu k?yt-t??n, Urho Kek-ko-sen kan-sal-lis-puis-toa tuskin olisi

01.09.2019 09:00
N?yttelij? Matti Ristinen teki kahden vuoden taustaty?n Kari Tapion rooliin – opetteli artistin tuotantoa karaokessa ja lopetti liikunnan vuodeksi

N?yt-te-li-j? Matti Ris-ti-nen teki kahden vuoden taus-ta-ty?n Kari Tapion rooliin – opet-te-li ar-tis-tin tuo-tan-toa ka-rao-kes-sa ja lopetti lii-kun-nan vuo-dek-si

01.09.2019 08:00
Tilaajille
Tied?tk?, kuka tarinoi korvaasi siivotessasi ja nukahtaessasi? Kun Krista Putkonen-?rn menee studioon, h?n ei tied? mit? on luvassa: "Toisinaan naurattaa hysteerisesti"

Tie-d?t-k?, kuka tarinoi kor-vaa-si sii-vo-tes-sa-si ja nu-kah-taes-sa-si? Kun Krista Put-ko-nen-?rn menee stu-dioon, h?n ei tied? mit? on lu-vas-sa: "Toi-si-naan nau-rat-taa hys-tee-ri-ses-ti"

31.08.2019 09:00
Tilaajille
Joikutaiteilija, poromies ja matkailuyritt?j? Niiles-Jouni Aikio, 72, on valinnut tienhaaroista ne oikeat

Joi-ku-tai-tei-li-ja, po-ro-mies ja mat-kai-lu-yrit-t?-j? Nii-les-Jou-ni Aikio, 72, on va-lin-nut tien-haa-rois-ta ne oikeat

31.08.2019 07:30
Tilaajille
Autoilua ja seikkailuja rakastava Timo Korpi aloitti vuosi sitten ankaran p??st?paaston, mutta kuinkas sitten k?vik??n? – Harkitsee nyt Corollansa romuttamista

Au-toi-lua ja seik-kai-lu-ja ra-kas-ta-va Timo Korpi aloitti vuosi sitten ankaran p??s-t?-paas-ton, mutta kuinkas sitten k?-vi-k??n? – Har-kit-see nyt Co-rol-lan-sa ro-mut-ta-mis-ta

31.08.2019 07:00
Tilaajille
87-vuotias Pauli Piironen soutaa yksin Tenoa, tekee korumaisen kauniita Rautu-Paulin vieheit? ja noudattaa viimeist? neuvoa, jonka ?iti antoi pienelle pojalleen

87-vuo-tias Pauli Pii-ro-nen soutaa yksin Tenoa, tekee ko-ru-mai-sen kau-nii-ta Rau-tu-Pau-lin vie-hei-t? ja nou-dat-taa vii-meis-t? neuvoa, jonka ?iti antoi pie-nel-le po-jal-leen

31.08.2019 07:00
Tilaajille
Enonteki?ll? sanoitettiin parikymment? vuotta sitten uudelleen l?ntisen kulttuurin suurta tarinaa –?n?in syntyi Raamatun pohjoissaamenkielinen k??nn?s

Enon-te-ki?l-l? sa-noi-tet-tiin pa-ri-kym-men-t? vuotta sitten uu-del-leen l?n-ti-sen kult-tuu-rin suurta tarinaa –?n?in syntyi Raa-ma-tun poh-jois-saa-men-kie-li-nen k??nn?s

30.08.2019 07:30
"Miljun??ri min? olen" – Albin Tirkkonen oli Rahaj?rven keisari ja sanavalmis filosofi, jonka muisto el?? yh? Kelok?mp?ss?

"Mil-ju-n??-ri min? olen" – Albin Tirk-ko-nen oli Ra-ha-j?r-ven keisari ja sa-na-val-mis fi-lo-so-fi, jonka muisto el?? yh? Ke-lo-k?m-p?s-s?

26.08.2019 08:45
Miten unkarilaisesta aatelismiehest? tuli tilallinen Inarij?rven rannalle? Kes?t Paavo von Pandy kasvatti pinaattia ja palsternakkaa er?maassa, talvet h?n vei Lappia maailmankartalle kahdeksalla kielell?

Miten un-ka-ri-lai-ses-ta aa-te-lis-mie-hes-t? tuli ti-lal-li-nen Ina-ri-j?r-ven ran-nal-le? Kes?t Paavo von Pandy kas-vat-ti pi-naat-tia ja pals-ter-nak-kaa er?-maas-sa, talvet h?n vei Lappia maail-man-kar-tal-le kah-dek-sal-la kie-lel-l?

25.08.2019 10:00
Paula ja Toni Jaakola jakavat yrityksen ja kodin: "Kun vaihdoimme l?psyst?, riitoja ei tullut" – Kahdesta bisnekseen liittyv?st? asiasta ei kannata lipsua

Paula ja Toni Jaakola jakavat yri-tyk-sen ja kodin: "Kun vaih-doim-me l?p-sys-t?, riitoja ei tullut" – Kah-des-ta bis-nek-seen liit-ty-v?s-t? asiasta ei kannata lipsua

24.08.2019 09:00
Tilaajille
Rakkaus vei torniolaiset Planstr?min sisarukset 1700-luvulla Pariisiin – l??ppikuningattarista puhuttiin omana aikanaan todella paljon

Rakkaus vei tor-nio-lai-set Planst-r?-min si-sa-ruk-set 1700-lu-vul-la Pa-rii-siin – l??p-pi-ku-nin-gat-ta-ris-ta pu-hut-tiin omana ai-ka-naan todella paljon

24.08.2019 08:00
Pellon kyl? oli maailmannapa valistusajan lopussa: Maapallon litist?j?t – Pekonen ja Maupertuis

Pellon kyl? oli maail-man-na-pa va-lis-tus-ajan lo-pus-sa: Maa-pal-lon li-tis-t?-j?t – Pekonen ja Mau-per-tuis

24.08.2019 07:00
Tilaajille
Justus Montell s?i j?k?l??, ei suostunut saunomaan ja ker?si vimmaisesti niin kasveja, linnunmunia kuin perhosia – Muonion kummallinen mets?nhoitaja j?? historiaan my?s Lapin vanhimman suojelualueen is?n?

Justus Montell s?i j?-k?-l??, ei suos-tu-nut sau-no-maan ja ker?si vim-mai-ses-ti niin kas-ve-ja, lin-nun-mu-nia kuin per-ho-sia – Muonion kum-mal-li-nen met-s?n-hoi-ta-ja j?? his-to-riaan my?s Lapin van-him-man suo-je-lu-alueen is?n?

18.08.2019 11:00
Urho Kekkosen pesiskaveri l?hti rakentamaan ihannevaltiota Petroskoihin, mutta er??n? iltana h?n ei tullut kotiin – Stalin surmautti satoja suomalaisia 1930-luvulla

Urho Kek-ko-sen pe-sis-ka-ve-ri l?hti ra-ken-ta-maan ihan-ne-val-tio-ta Pet-ros-koi-hin, mutta er??n? iltana h?n ei tullut kotiin – Stalin sur-maut-ti satoja suo-ma-lai-sia 1930-lu-vul-la

17.08.2019 07:00