Lounais-Lappi

Kolumni
Sarianne Paasonen

Lois-ta-via uutisia Ke-mis-t??

16:36
Sienet nousivat Meri-Lapissa ker?tt?viksi normaalia my?hemmin – sienikurssilaisten koreihin ja pusseihin l?ytyi

Sienet nou-si-vat Me-ri-La-pis-sa ke-r?t-t?-vik-si nor-maa-lia my?-hem-min – sie-ni-kurs-si-lais-ten ko-rei-hin ja pus-sei-hin l?ytyi

12:12
Katse kohti Lahden MM-kisoja – Totte Salmen yhten? tavoitteena on nostaa penkist? kaksi kertaa oman painonsa

Katse kohti Lahden MM-ki-so-ja – Totte Salmen yhten? ta-voit-tee-na on nostaa pen-kis-t? kaksi kertaa oman pai-non-sa

25.09.2019 14:20
Juha Pasojan valmentama Kemi City FC  paransi otteitaan kauden edetess?

Juha Pasojan val-men-ta-ma Kemi City FC paransi ot-tei-taan kauden ede-tes-s?

25.09.2019 14:16
Junkohalli korjataan lokakuun puolessa v?liss?

Jun-ko-hal-li kor-ja-taan lo-ka-kuun puo-les-sa v?liss?

25.09.2019 14:05
Tervolan terveyskeskuksessa kootaan seitsem?n hengen kuntalaisraati, joka 
kokoontuu pari kertaa vuodessa

Ter-vo-lan ter-veys-kes-kuk-ses-sa kootaan seit-se-m?n hengen kun-ta-lais-raa-ti, joka ko-koon-tuu pari kertaa vuo-des-sa

25.09.2019 10:59
Traficon mittaa televisioiden vastaanottoa Kemiss?

Tra-fi-con mittaa te-le-vi-sioi-den vas-taan-ot-toa Kemiss?

25.09.2019 10:50
Harrastajateatterit kokoontuvat Tervolaan – katselmuksessa annetaan ja saadaan palautetta.

Har-ras-ta-ja-teat-te-rit ko-koon-tu-vat Ter-vo-laan – kat-sel-muk-ses-sa an-ne-taan ja saadaan pa-lau-tet-ta.

25.09.2019 10:06
Tehtaanjohtaja sai my?s toisen tehtaan vastuulleen ja p??si samalla hienon projektin pariin

Teh-taan-joh-ta-ja sai my?s toisen tehtaan vas-tuul-leen ja p??si samalla hienon pro-jek-tin pariin

25.09.2019 09:58
Uudet olympialajit Meri-Lapissa, osa 2, skeittaus - Alueellamme on moniin l?hialueisiin verrattuna hyv?t mahdollisuudet skeittauksen harrastamiseen ymp?rivuotisesti.

Uudet olym-pia-la-jit Me-ri-La-pis-sa, osa 2, skeit-taus - Alueel-lam-me on moniin l?-hi-aluei-siin ver-rat-tu-na hyv?t mah-dol-li-suu-det skeit-tauk-sen har-ras-ta-mi-seen ym-p?-ri-vuo-ti-ses-ti.

23.09.2019 13:27
Lounais-Lapin tet-harjoittelija: "Onko tet-paikan hankkiminen oikeasti vaikeaa? "
Kolumni Aada Alapuranen

Lou-nais-La-pin tet-har-joit-te-li-ja: "Onko tet-pai-kan hank-ki-mi-nen oi-keas-ti vai-keaa? "

23.09.2019 12:49
Nokikolarilla riitt?? kiireit? – piirinuohousj?rjestelm? p??ttyi koko maassa kes?kuun lopussa

No-ki-ko-la-ril-la riitt?? kii-rei-t? – pii-ri-nuo-hous-j?r-jes-tel-m? p??ttyi koko maassa ke-s?-kuun lopussa

22.09.2019 15:14
Haaran ty?kalut on viety kolme kertaa, mutta ty?halut ovat s?ilyneet – rakennuksista ei ole tullut moitteita

Haaran ty?-ka-lut on viety kolme kertaa, mutta ty?-ha-lut ovat s?i-ly-neet – ra-ken-nuk-sis-ta ei ole tullut moit-tei-ta

21.09.2019 09:37
Junkohallin puolesta -kampanja

Jun-ko-hal-lin puo-les-ta -kam-pan-ja

21.09.2019 09:30
Viidell?toista satasella asunnon omistajaksi
Kolumni Jussi Saarela

Vii-del-l?-tois-ta sa-ta-sel-la asunnon omis-ta-jak-si

21.09.2019 08:02
Voimamurskauksessa k?tt? kovetetaan esimerkiksi j??kiekolla – torniolainen EM-mitalisti esittelee lajinsa saloja

Voi-ma-murs-kauk-ses-sa k?tt? ko-ve-te-taan esi-mer-kik-si j??-kie-kol-la – tor-nio-lai-nen EM-mi-ta-lis-ti esit-te-lee lajinsa saloja

19.09.2019 16:27
Kun ty?ntekij?t ja ty?nantajat kohtasivat – palvelualojen rekrytapahtuma j?rjestettiin Kemiss?

Kun ty?n-te-ki-j?t ja ty?n-an-ta-jat koh-ta-si-vat – pal-ve-lu-alo-jen rek-ry-ta-pah-tu-ma j?r-jes-tet-tiin Kemiss?

18.09.2019 15:28
Rungiusta voi tarkastella virtuaalisesti – Meri-Lapissa kirkkojen alle haudattiin 
vainajia viel? pitk??n sen j?lkeen, kun se oli kielletty

Run-gius-ta voi tar-kas-tel-la vir-tuaa-li-ses-ti – Me-ri-La-pis-sa kirk-ko-jen alle hau-dat-tiin vai-na-jia viel? pitk??n sen j?l-keen, kun se oli kiel-let-ty

18.09.2019 14:29
Vanha suola janottaa  ja siit? syntyi biisi – soittamisen ilo on palautunut kemil?isl?ht?isen muusikon el?m??n

Vanha suola ja-not-taa ja siit? syntyi biisi – soit-ta-mi-sen ilo on pa-lau-tu-nut ke-mi-l?is-l?h-t?i-sen muu-si-kon el?m??n

18.09.2019 14:18
Kemin kaupunginteatterille lis?? tilaa Valtakadulta – mahdollinen uudisrakennus sijaitsisi l?hell? VPK:n korttelissa

Kemin kau-pun-gin-teat-te-ril-le lis?? tilaa Val-ta-ka-dul-ta – mah-dol-li-nen uu-dis-ra-ken-nus si-jait-si-si l?hell? VPK:n kort-te-lis-sa

18.09.2019 13:50
Kemin Matkailu tarvitsee vipuapua – kansainv?linen matkailumarkkinointi vaatii panostuksia vuoden ymp?ri

Kemin Mat-kai-lu tar-vit-see vi-pu-apua – kan-sain-v?-li-nen mat-kai-lu-mark-ki-noin-ti vaatii pa-nos-tuk-sia vuoden ymp?ri

18.09.2019 13:29
Meri-Lapin kunnissa erilaiset et?ty?k?yt?nn?t -– ”Avainasiana on sen arvioiminen, ett? ty?n tekeminen onnistuu et?n?.”

Me-ri-La-pin kun-nis-sa eri-lai-set et?-ty?-k?y-t?n-n?t – ”A-vai-na-sia-na on sen ar-vioi-mi-nen, ett? ty?n te-ke-mi-nen on-nis-tuu et?n?.”

13.09.2019 15:28
Kolumni: Rakkaudesta Meri-Lappiin - yhteis?llisyys on pitovoimaa ja suuri voimavara niin pieness? kunnassa kuin kokonaisessa seutukunnassa
Kolumni Vivi Marttila

Ko-lum-ni: Rak-kau-des-ta Me-ri-Lap-piin - yh-tei-s?l-li-syys on pi-to-voi-maa ja suuri voi-ma-va-ra niin pie-nes-s? kun-nas-sa kuin ko-ko-nai-ses-sa seu-tu-kun-nas-sa

13.09.2019 15:23
Meri-Lapin ulkoliikuntapaikat houkuttelevat kuntoilemaan: Joel Niemel? n?ytt??, miten ulkona voi treenata

Me-ri-La-pin ul-ko-lii-kun-ta-pai-kat hou-kut-te-le-vat kun-toi-le-maan: Joel Niemel? n?yt-t??, miten ulkona voi tree-na-ta

13.09.2019 14:58
Ty? jatkuu supikoirien poistamiseksi - keminmaalainen Juha M?kimartti koordinoi hanketta

Ty? jatkuu su-pi-koi-rien pois-ta-mi-sek-si - ke-min-maa-lai-nen Juha M?-ki-mart-ti koor-di-noi han-ket-ta

13.09.2019 12:49
"Vahvuuteni on visuaalisuus" – kuvataiteilija Anne Milana suunnittelee koko ajan uusia maalausprojekteja.

"Vah-vuu-te-ni on vi-suaa-li-suus" – ku-va-tai-tei-li-ja Anne Milana suun-nit-te-lee koko ajan uusia maa-lausp-ro-jek-te-ja.

13.09.2019 12:28
K?rsiv?llisyytt? vaadittu koko kes?n - Tervolan keskustan suuri remontti jatkuu ensi kes??n asti

K?r-si-v?l-li-syyt-t? vaa-dit-tu koko kes?n - Ter-vo-lan kes-kus-tan suuri re-mont-ti jatkuu ensi kes??n asti

13.09.2019 12:12
Majoitusneli?it? reippaasti lis?? Meri-Lappiin - alueen kasvava matkailu ja tehdashanke lis??v?t alueen vetovoimaa

Ma-joi-tus-ne-li?i-t? reip-paas-ti lis?? Me-ri-Lap-piin - alueen kasvava mat-kai-lu ja teh-das-han-ke li-s??-v?t alueen ve-to-voi-maa

13.09.2019 11:54
Digimummo - uhka vai mahdollisuus?
Kolumni Tarja Hooli

Di-gi-mum-mo - uhka vai mah-dol-li-suus?

11.09.2019 16:32
Kemil?inen Joni Berg el?? judosta – "Siin? sai koulut ja ty?t j??d? taka-alalle"

Ke-mi-l?i-nen Joni Berg el?? judosta – "Siin? sai koulut ja ty?t j??d? ta-ka-alal-le"

11.09.2019 15:05