Lappi

Kemp-pa-teat-te-rin har-ras-ta-jil-la on seit-se-m?n vuo-si-kym-me-nen ik?-hai-ta-ri: "Kyll? meit? nuo-ri-soa v?h?n paa-po-taan"

22:10
Lumilinnan risavuosi painaa Kemin Matkailu Oy:n taloutta - "Ennustan plussaa"

Lu-mi-lin-nan ri-sa-vuo-si painaa Kemin Mat-kai-lu Oy:n ta-lout-ta - "En-nus-tan plus-saa"

20:48
Saamelaisk?r?j?t varaa oikeuden ??nest?? KHO:n p??t?ksen saaneille

Saa-me-lais-k?-r?-j?t varaa oi-keu-den ??-nes-t?? KHO:n p??-t?k-sen saa-neil-le

20:19
Saamelaisk?r?j?t teki uuden kantelun KHO:n p??t?ksist?: "Liukuhihnamaisia p??t?ksi?"

Saa-me-lais-k?-r?-j?t teki uuden kan-te-lun KHO:n p??-t?k-sis-t?: "Liu-ku-hih-na-mai-sia p??-t?k-si?"

19:28
Nuoret menev?t j?lleen lakkoon ilmaston puolesta – "Haluan pysty? sanomaan aikanaan omille lapsilleni, ett? ainakin yritin hillit? ilmastonmuutosta"

Nuoret menev?t j?lleen lakkoon il-mas-ton puo-les-ta – "Haluan pysty? sa-no-maan ai-ka-naan omille lap-sil-le-ni, ett? ainakin yritin hillit? il-mas-ton-muu-tos-ta"

18:30
Tilaajille
Lapsen sy?p? erist?? koko perheen muusta maailmasta : "Arkea ei voi en?? hallita, koska sairaus py?ritt?? el?m??"

Lapsen sy?p? erist?? koko perheen muusta maail-mas-ta : "Arkea ei voi en?? hal-li-ta, koska sairaus py?-rit-t?? el?m??"

18:00
El?inpuistoyhti? joutuu k?r?jille maanrakennusurakasta

El?in-puis-to-yh-ti? joutuu k?-r?-jil-le maan-ra-ken-nus-ura-kas-ta

17:11
Helpotusta Simon liikennesolmuihin - karvalakkil?hetyst? ministeri?ss?

Hel-po-tus-ta Simon lii-ken-ne-sol-mui-hin - kar-va-lak-ki-l?-he-tys-t? mi-nis-te-ri?s-s?

16:57
Kuorma-auto ja henkil?auto kolaroivat Kittil?ss?

Kuor-ma-au-to ja hen-ki-l?-au-to ko-la-roi-vat Kit-ti-l?s-s?

15:38
Finavia palkittiin Vuoden lappilainen matkailuteko -palkinnolla, luksusmatkoja Lappiin tarjoavalle yritykselle kunniamaininta

Finavia pal-kit-tiin Vuoden lap-pi-lai-nen mat-kai-lu-te-ko -pal-kin-nol-la, luk-sus-mat-ko-ja Lappiin tar-joa-val-le yri-tyk-sel-le kun-nia-mai-nin-ta

14:45
Ilmavoimien vuoden suurin harjoitus alkaa ensi viikolla – harjoitukset n?kyv?t my?s Rovaniemen taivaalla

Il-ma-voi-mien vuoden suurin har-joi-tus alkaa ensi vii-kol-la – har-joi-tuk-set n?kyv?t my?s Ro-va-nie-men tai-vaal-la

13:02
Kursun kyl?seura avaa esteett?m?n kalastuspaikan Sallassa

Kursun ky-l?-seu-ra avaa es-teet-t?-m?n ka-las-tus-pai-kan Sal-las-sa

12:47
Korkein hallinto-oikeus p??tti, ett? saamelaisk?r?jien vaaliluetteloon hakeneen olisi pit?nyt saada ??nioikeus

Korkein hal-lin-to-oi-keus p??tti, ett? saa-me-lais-k?-r?-jien vaa-li-luet-te-loon ha-ke-neen olisi pit?nyt saada ??-ni-oi-keus

12:09
Pyh? ja Ruka tarjoavat ilmaiset kausikortit 10-vuotiaille lapsille l?hialueiden kunnissa – tapaa on tarkoitus jatkaa vuosittain

Pyh? ja Ruka tar-joa-vat il-mai-set kau-si-kor-tit 10-vuo-tiail-le lap-sil-le l?-hi-aluei-den kun-nis-sa – tapaa on tar-koi-tus jatkaa vuo-sit-tain

10:51
Luottamuspula repii keskustaa Tervolassa – kolme valtuutettua pyysi turhaan eroa luottamustoimistaan

Luot-ta-mus-pu-la repii kes-kus-taa Ter-vo-las-sa – kolme val-tuu-tet-tua pyysi turhaan eroa luot-ta-mus-toi-mis-taan

10:30
Ounaskosken sillan huoltohitsauksesta lensi kipin?it? auton p??lle Rovaniemell?, auton maalipinta vaurioitui

Ou-nas-kos-ken sillan huol-to-hit-sauk-ses-ta lensi ki-pi-n?i-t? auton p??lle Ro-va-nie-mel-l?, auton maa-li-pin-ta vau-rioi-tui

09:29
Sairaustapaukset ja poissaolot viiv?stytt?v?t Lapin Kansan jakelua Sodankyl?ss? – n?k?islehti ja verkko ovat luettavissa

Sai-raus-ta-pauk-set ja pois-sa-olot vii-v?s-tyt-t?-v?t Lapin Kansan jakelua So-dan-ky-l?s-s? – n?-k?is-leh-ti ja verkko ovat luet-ta-vis-sa

09:23
Koiria voi taas vied? ja tuoda Norjasta – sairaustapausten keskittymist? ei ole todettu Suomessa

Koiria voi taas vied? ja tuoda Nor-jas-ta – sai-raus-ta-paus-ten kes-kit-ty-mis-t? ei ole todettu Suo-mes-sa

08:36
Ihan pys?htynyt tarina
Kolumni Ilpo Kiuru

Ihan py-s?h-ty-nyt tarina

08:28
Ty?nantajapuolikin sen jo my?nt??: Matkailualan ty?ntekij? ansaitsisi parempaa palkkaa –?Hallituksen toimien vuoksi varaa ei kuitenkaan ole

Ty?n-an-ta-ja-puo-li-kin sen jo my?n-t??: Mat-kai-lu-alan ty?n-te-ki-j? an-sait-si-si pa-rem-paa palkkaa –?Hal-li-tuk-sen toimien vuoksi varaa ei kui-ten-kaan ole

07:30
Tilaajille
Matkailualalla tarvitaan ty?voimaa, mutta kilpailu muiden alojen kanssa on kovaa –?Lue nelj? tarinaa Lapin matkailun eri puolista ja kerro omat kokemuksesi

Mat-kai-lu-alal-la tar-vi-taan ty?-voi-maa, mutta kil-pai-lu muiden alojen kanssa on kovaa –?Lue nelj? tarinaa Lapin mat-kai-lun eri puo-lis-ta ja kerro omat ko-ke-muk-se-si

07:30
P?iv?kirja: Seikkailuni tietopyynt?jen ihmeellisess? maailmassa
Kolumni Antti Kokkonen

P?i-v?-kir-ja: Seik-kai-lu-ni tie-to-pyyn-t?-jen ih-meel-li-ses-s? maail-mas-sa

07:00
Espanja on suomalaisten rakastama lomakohde, mutta lentoja tehd??n my?s auringosta pohjoiseen – joulupukki on matkailuvaltti

Espanja on suo-ma-lais-ten ra-kas-ta-ma lo-ma-koh-de, mutta lentoja tehd??n my?s au-rin-gos-ta poh-joi-seen – jou-lu-puk-ki on mat-kai-lu-valt-ti

25.09.2019 20:37
"Airbnb ei katoa, siihen paras vain sopeutua" - Kiinteist?liitto neuvoo taloyhti?t? sopimaan pelis??nn?ist? majoittajien kanssa

"Airbnb ei katoa, siihen paras vain so-peu-tua" - Kiin-teis-t?-liit-to neuvoo ta-lo-yh-ti?-t? so-pi-maan pe-li-s??n-n?is-t? ma-joit-ta-jien kanssa

25.09.2019 19:34
Tilaajille
Mehil?inen L?nsi-Pohja aloittaa yt-neuvottelut - "T?ht??mme toiminnallisiin muutoksiin, emme  henkil?st?v?hennyksiin"

Me-hi-l?i-nen L?n-si-Poh-ja aloit-taa yt-neu-vot-te-lut - "T?h-t??m-me toi-min-nal-li-siin muu-tok-siin, emme hen-ki-l?s-t?-v?-hen-nyk-siin"

25.09.2019 18:25
Halu auttaa muita saa muoniolaisen Maria Pietik?isen, 64, matkustamaan maailman katastrofialueille yh? uudelleen – "Ty? on hyvin haastavaa, kun olosuhteet ovat aina erilaiset kuin kotona"

Halu auttaa muita saa muo-nio-lai-sen Maria Pie-ti-k?i-sen, 64, mat-kus-ta-maan maail-man ka-tast-ro-fi-alueil-le yh? uu-del-leen – "Ty? on hyvin haas-ta-vaa, kun olo-suh-teet ovat aina eri-lai-set kuin kotona"

25.09.2019 18:00
Lapin p?ihdeklinikan laitoshoitopaikat v?henev?t ensi vuonna – klinikan tulevaisuudesta selvitysty? k?ynniss?

Lapin p?ih-de-kli-ni-kan lai-tos-hoi-to-pai-kat v?-he-ne-v?t ensi vuonna – kli-ni-kan tu-le-vai-suu-des-ta sel-vi-tys-ty? k?yn-nis-s?

25.09.2019 16:32
IPCC:n tuore erikoisraportti: ilmastonmuutoksella dramaattiset vaikutukset Suomen talviin – Lapin tunturilajisto vaarassa h?vit?

IPCC:n tuore eri-kois-ra-port-ti: il-mas-ton-muu-tok-sel-la dra-maat-ti-set vai-ku-tuk-set Suomen talviin – Lapin tun-tu-ri-la-jis-to vaa-ras-sa h?vit?

25.09.2019 12:29
Kuntatalouteen ei ole luvassa pika-apua

Kun-ta-ta-lou-teen ei ole luvassa pi-ka-apua

25.09.2019 11:24
Rovaniemel?inen Maija Pirttij?rvi valittiin Vuoden Farmaseutiksi – moniammatillisuuden kehitt?j? haluaa murtaa raja-aitoja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten v?lill?

Ro-va-nie-me-l?i-nen Maija Pirt-ti-j?r-vi va-lit-tiin Vuoden Far-ma-seu-tik-si – mo-ni-am-ma-til-li-suu-den ke-hit-t?-j? haluaa murtaa ra-ja-ai-to-ja so-siaa-li- ja ter-vey-den-huol-lon am-mat-ti-lais-ten v?lill?

25.09.2019 08:00