Kaupallinen yhteisty?

Lapin Yritt?j?t

Lapissa toimivat yritt?j?t kertovat toiminnastaan ja ajankohtaisista aiheista.
Lapin Yritt?j?t
Mainos Lapin Yritt?j?t

Esi-mies-ase-mas-sa oleva yrit-t?-j? on alais-ten-sa suun-nan-n?yt-t?-j? – “Joh-ta-mi-nen on mo-ni-s?i-keis-t?, hen-ki-l?-koh-tais-ta ja ih-mis-l?-heis-t? ty?t?, jota ei tehd? vain pa-pe-ril-la”

06:00
Kasvuhaluisten pk-yritysten kannattaa hakea Innovaatioseteli?: ”Lapissa toimivien yritt?jien t?ytyy oikeasti aktivoitua, jotta heille ja heid?n toiminnalleen ilmainen raha ei valu muihin maakuntiin”
Mainos Lapin Yritt?j?t

Kas-vu-ha-luis-ten pk-yri-tys-ten kan-nat-taa hakea In-no-vaa-tio-se-te-li?: ”La-pis-sa toi-mi-vien yrit-t?-jien t?ytyy oi-keas-ti ak-ti-voi-tua, jotta heille ja heid?n toi-min-nal-leen il-mai-nen raha ei valu muihin maa-kun-tiin”

19.09.2019 06:00
Lapin matkailuyritt?j?t haluavat kaventaa sesonkien v?lisi? kuiluja – ”Onnistuminen vaatii yhteisty?t?, yhdess? organisointia ja yhteismarkkinointia”
Mainos Lapin Yritt?j?t

Lapin mat-kai-lu-yrit-t?-j?t ha-lua-vat ka-ven-taa se-son-kien v?lisi? kuiluja – ”On-nis-tu-mi-nen vaatii yh-teis-ty?-t?, yhdess? or-ga-ni-soin-tia ja yh-teis-mark-ki-noin-tia”

12.09.2019 06:00
Valtakunnallista Yritt?j?n p?iv?? vietet??n t?n??n – ” Yritt?jyydess? pysyv?? ei ole muu kuin jatkuva muutos”
Mainos Lapin Yritt?j?t

Val-ta-kun-nal-lis-ta Yrit-t?-j?n p?iv?? vie-te-t??n t?n??n – ” Yrit-t?-jyy-des-s? pysyv?? ei ole muu kuin jatkuva muutos”

05.09.2019 06:00
Lapin Yritt?j?juhlaa juhlitaan j?lleen - ”Lappi el?? nyt yritt?jyyden kultakautta, lappilaista yritt?jyytt? on syyt? juhlia!”
Mainos Lapin Yritt?j?t

Lapin Yrit-t?-j?-juh-laa juh-li-taan j?lleen - ”Lappi el?? nyt yrit-t?-jyy-den kul-ta-kaut-ta, lap-pi-lais-ta yrit-t?-jyyt-t? on syyt? juh-lia!”

29.08.2019 06:00
Lappilainen yksinyritt?j? johtaa itse itse??n – ”Kannattaa aina luottaa itseens? ja kuunnella omaa intuitiota, se vie yritt?jyydess? pitk?lle”
Mainos Lapin Yritt?j?t

Lap-pi-lai-nen yk-sin-yrit-t?-j? johtaa itse itse??n – ”Kan-nat-taa aina luottaa it-seen-s? ja kuun-nel-la omaa in-tui-tio-ta, se vie yrit-t?-jyy-des-s? pit-k?l-le”

22.08.2019 06:00
Nuoripari perusti yrityksen ja perheen samaan syssyyn – ”Hommaa piisasi ja niin l?hipiirin kuin yritt?j?j?rjest?n apu oli tarpeen”
Mainos Lapin Yritt?j?t

Nuo-ri-pa-ri perusti yri-tyk-sen ja perheen samaan syssyyn – ”Hommaa piisasi ja niin l?-hi-pii-rin kuin yrit-t?-j?-j?r-jes-t?n apu oli tar-peen”

16.08.2019 14:19
Nuori lappilaisyritt?j? bloggaa, vloggaa, sn?pp?? ja ts?tt?? – ”Kun perustin firman, p??tin panostaa someen”
Mainos Lapin Yritt?j?t

Nuori lap-pi-lais-yrit-t?-j? blog-gaa, vlog-gaa, sn?pp?? ja ts?tt?? – ”Kun pe-rus-tin firman, p??tin pa-nos-taa someen”

08.08.2019 06:00
Paikallisten nuorten ty?llist?minen hy?dytt?? koko kuntaa - ”On arvokasta, ett? riveiss?mme on p?tevi? nuoria, jotka tuntevat sek? alueen ett? asiakkaat”
Mainos Lapin Yritt?j?t

Pai-kal-lis-ten nuorten ty?l-lis-t?-mi-nen hy?-dyt-t?? koko kuntaa - ”On ar-vo-kas-ta, ett? ri-veis-s?m-me on p?tevi? nuoria, jotka tun-te-vat sek? alueen ett? asiak-kaat”

27.06.2019 06:00
Lapin Yritt?j?t tsemppaa nuoria yritt?ji? verkostoitumaan ja pit?m??n Lapin elinvoimaa yll? – ”Siell? tehd??n hyv?? ty?t? meid?n eteen”
Mainos Lapin Yritt?j?t

Lapin Yrit-t?-j?t tsemp-paa nuoria yrit-t?-ji? ver-kos-toi-tu-maan ja pi-t?-m??n Lapin elin-voi-maa yll? – ”Siell? tehd??n hyv?? ty?t? meid?n eteen”

20.06.2019 06:00
Katso Video: Lappilaiset kansanedustajat saivat omat nimikkoyritt?j?t - ”Ensik?den tietoa yritt?j?n arjesta”
Mainos Lapin Yritt?j?t

Katso Video: Lap-pi-lai-set kan-san-edus-ta-jat saivat omat ni-mik-ko-yrit-t?-j?t - ”En-si-k?-den tietoa yrit-t?-j?n ar-jes-ta”

13.06.2019 06:00
Toiminimen muuttaminen osakeyhti?ksi helpottuu – Itselle sopivin vaihtoehto kannattaa harkita tarkkaan
Mainos Lapin Yritt?j?t

Toi-mi-ni-men muut-ta-mi-nen osa-ke-yh-ti?k-si hel-pot-tuu – Itselle sopivin vaih-to-eh-to kan-nat-taa harkita tark-kaan

06.06.2019 06:00
Yritt?jyyden edist?minen on Lapin kansanedustajien syd?mell? ja agendalla, osa 2 – ”Lappilaiset yritt?j?t ja yritykset luovat koko Lapin hyvinvoinnin”
Mainos Lapin Yritt?j?t

Yrit-t?-jyy-den edis-t?-mi-nen on Lapin kan-san-edus-ta-jien sy-d?-mel-l? ja agen-dal-la, osa 2 – ”Lap-pi-lai-set yrit-t?-j?t ja yri-tyk-set luovat koko Lapin hy-vin-voin-nin”

23.05.2019 06:00
Lapin Yritt?j?t on valinnut vuoden 2019 Nuoreksi yritt?j?ksi Kari Kauhasen Rovaniemelt?
Mainos Lapin Yritt?j?t

Lapin Yrit-t?-j?t on va-lin-nut vuoden 2019 Nuo-rek-si yrit-t?-j?k-si Kari Kau-ha-sen Ro-va-nie-mel-t?

18.05.2019 08:00
Lapin Yritt?j?t on valinnut vuoden 2019 Nuoreksi yritt?j?ksi Kari Kauhasen Rovaniemelt? - Katso videolta, miten Lumise Oy:n menestystarina sai alkunsa
Mainos Lapin Yritt?j?t

Lapin Yrit-t?-j?t on va-lin-nut vuoden 2019 Nuo-rek-si yrit-t?-j?k-si Kari Kau-ha-sen Ro-va-nie-mel-t? - Katso vi-deol-ta, miten Lumise Oy:n me-nes-tys-ta-ri-na sai alkunsa

18.05.2019 06:00
Yritt?jyyden edist?minen on Lapin kansanedustajien syd?mell? ja agendalla, osa 1 – ”Lappilaiset yritt?j?t ja yritykset luovat koko Lapin hyvinvoinnin”
Mainos Lapin Yritt?j?t

Yrit-t?-jyy-den edis-t?-mi-nen on Lapin kan-san-edus-ta-jien sy-d?-mel-l? ja agen-dal-la, osa 1 – ”Lap-pi-lai-set yrit-t?-j?t ja yri-tyk-set luovat koko Lapin hy-vin-voin-nin”

16.05.2019 06:00
Kattava vakuutuspaketti on yritt?j?n pelastusrengas pahan p?iv?n varalle – ”Olkaa skarppina ja varmistakaa, ett? vakuutukset ovat riitt?v?ll? tasolla”
Mainos Lapin Yritt?j?t

Kattava va-kuu-tus-pa-ket-ti on yrit-t?-j?n pe-las-tus-ren-gas pahan p?iv?n varalle – ”Olkaa skarp-pi-na ja var-mis-ta-kaa, ett? va-kuu-tuk-set ovat riit-t?-v?l-l? ta-sol-la”

09.05.2019 06:00
Kes?ajaksi tehdyt oppisopimukset tuovat selkeit? hy?tyj? sek? yrityksille ett? opiskelijoille - ”Olin kes?t?iss? ja suoritin samalla koulua”
Mainos Lapin Yritt?j?t

Ke-s?-ajak-si tehdyt op-pi-so-pi-muk-set tuovat sel-kei-t? hy?tyj? sek? yri-tyk-sil-le ett? opis-ke-li-joil-le - ”Olin ke-s?-t?is-s? ja suo-ri-tin samalla koulua”

02.05.2019 06:00
Lappi on monialaisen yritt?misen ja moniulotteisten kasvumahdollisuuksien areena – ”Lappi tarvitsee kaikenlaisia yrityksi? kaikille toimialoille”
Mainos Lapin Yritt?j?t

Lappi on mo-ni-alai-sen yrit-t?-mi-sen ja mo-ni-ulot-teis-ten kas-vu-mah-dol-li-suuk-sien areena – ”Lappi tar-vit-see kai-ken-lai-sia yri-tyk-si? kai-kil-le toi-mia-loil-le”

25.04.2019 06:00
Nuoret kes?ty?setelil?iset s?nt??v?t pian Lapin ty?paikoille tutustumaan ja tienaamaan – ”Nuorten ty?llistyminen valmistumisen j?lkeen Lapin alueelle on hyv? yhteinen tavoite”
Mainos Lapin Yritt?j?t

Nuoret ke-s?-ty?-se-te-li-l?i-set s?n-t??-v?t pian Lapin ty?-pai-koil-le tu-tus-tu-maan ja tie-naa-maan – ”Nuor-ten ty?l-lis-ty-mi-nen val-mis-tu-mi-sen j?lkeen Lapin alueel-le on hyv? yh-tei-nen ta-voi-te”

18.04.2019 06:00
Lapin Yritt?jien lanseeraama Tekij?klubi kokoaa nuoret ja nuorekkaat yritt?j?t yhteen – ”Yksi plus yksi on kaksi, eli yhdess? olemme enemm?n”
Mainos Lapin Yritt?j?t

Lapin Yrit-t?-jien lan-see-raa-ma Te-ki-j?-klu-bi kokoaa nuoret ja nuo-rek-kaat yrit-t?-j?t yhteen – ”Yksi plus yksi on kaksi, eli yhdess? olemme enem-m?n”

11.04.2019 06:00
Elisa Webinaari 11.4. klo 9: Yritt?j?kin ponnistaa toimivasta tiedonjaosta
Mainos Lapin Yritt?j?t

Elisa We-bi-naa-ri 11.4. klo 9: Yrit-t?-j?-kin pon-nis-taa toi-mi-vas-ta tie-don-jaos-ta

04.04.2019 15:31
Yksinyritt?j?lle vientiponnistelut ovat haastavia - Liittyminen Lapin mikroyritysten kasvuverkostoon tasoitti tiet?
Mainos Lapin Yritt?j?t

Yk-sin-yrit-t?-j?l-le vien-ti-pon-nis-te-lut ovat haas-ta-via - Liit-ty-mi-nen Lapin mik-ro-yri-tys-ten kas-vu-ver-kos-toon ta-soit-ti tiet?

04.04.2019 06:00
Lapin Yritt?jill? ainakin 63 ?ss?? hihassa - ”S??st?? aikaa kun tiet?? mihin soittaa”
Mainos Lapin Yritt?j?t

Lapin Yrit-t?-jil-l? ainakin 63 ?ss?? hihassa - ”S??s-t?? aikaa kun tiet?? mihin soit-taa”

28.03.2019 06:00
Hybridiyritt?j? ei j?? laakereilleen lep??m??n – ”Maanantaista keskiviikkoon olen yritt?j?n? ja torstaista lauantaihin palkkaty?ss?”
Mainos Lapin Yritt?j?t

Hyb-ri-di-yrit-t?-j? ei j?? laa-ke-reil-leen le-p??-m??n – ”Maa-nan-tais-ta kes-ki-viik-koon olen yrit-t?-j?-n? ja tors-tais-ta lauan-tai-hin palk-ka-ty?s-s?”

21.03.2019 06:00
Lapin Yritt?jien paikallisyhdistyksiss? t?hd?t??n yhteiseen hyv??n - ”Erilaisten tapahtumien kautta saamme ihmisi? liikkeelle, yritt?j?j?rjest?n toimintaa esille ja kaikille hyv?? mielt?”
Mainos Lapin Yritt?j?t

Lapin Yrit-t?-jien pai-kal-lis-yh-dis-tyk-sis-s? t?h-d?-t??n yh-tei-seen hyv??n - ”E-ri-lais-ten ta-pah-tu-mien kautta saamme ihmisi? liik-keel-le, yrit-t?-j?-j?r-jes-t?n toi-min-taa esille ja kai-kil-le hyv?? mielt?”

14.03.2019 06:00
Kolumni: Elinkeinojen toimintaymp?rist?n kehitt?minen haastavaa s??st?jen keskell? – Se kuitenkin ratkaisee, millainen on Rovaniemen tulevaisuus!
Mainos Lapin Yritt?j?t

Ko-lum-ni: Elin-kei-no-jen toi-min-ta-ym-p?-ris-t?n ke-hit-t?-mi-nen haas-ta-vaa s??s-t?-jen kes-kel-l? – Se kui-ten-kin rat-kai-see, mil-lai-nen on Ro-va-nie-men tu-le-vai-suus!

07.03.2019 06:00
Muista ??nest?ess?: Yritt?j?t luovat ty?t? ja talouskasvua
Mainos Lapin Yritt?j?t

Muista ??-nes-t?es-s?: Yrit-t?-j?t luovat ty?t? ja ta-lous-kas-vua

28.02.2019 06:00
Ihmeit? tapahtuu kun kunta ja yritt?j?j?rjest? puhaltavat yhteen hiileen – ”Yritt?j?henkisess? kunnassa ymm?rret??n yritt?jyyden merkitys oman kunnan ja koko yhteiskunnan kannalta”
Mainos Lapin Yritt?j?t

Ihmeit? ta-pah-tuu kun kunta ja yrit-t?-j?-j?r-jes-t? pu-hal-ta-vat yhteen hiileen – ”Y-rit-t?-j?-hen-ki-ses-s? kun-nas-sa ym-m?r-re-t??n yrit-t?-jyy-den mer-ki-tys oman kunnan ja koko yh-teis-kun-nan kan-nal-ta”

21.02.2019 06:00
Kolumni: Miten parannetaan ty?llisyysastetta korkeasuhdanteen taittuessa? Jospa purettaisiin ty?llistymisen esteit? ja lis?tt?isiin n?in yritysten kyky? ja halua palkata lis?? ty?voimaa
Mainos Lapin Yritt?j?t

Ko-lum-ni: Miten pa-ran-ne-taan ty?l-li-syys-as-tet-ta kor-kea-suh-dan-teen tait-tues-sa? Jospa pu-ret-tai-siin ty?l-lis-ty-mi-sen esteit? ja li-s?t-t?i-siin n?in yri-tys-ten kyky? ja halua palkata lis?? ty?-voi-maa

15.02.2019 06:00