Kulttuuri

El?m?n au-rin-koi-nen puoli hy-myi-lee MIka Kau-ris-m?en elo-ku-vas-sa Mestari Cheng

19:00
Venetsian Biennaali Karasjoella

Ve-net-sian Bien-naa-li Ka-ras-joel-la

09:52
Arvostelu: Runoutta rennolla otteella

Ar-vos-te-lu: Ru-nout-ta ren-nol-la ot-teel-la

08:09
Teattereiden vanhat v?rikalvot uusiok?yt?ss? - Saaren Valo ilahdutti Rovaniemen Saarenkodin v?ke?

Teat-te-rei-den vanhat v?-ri-kal-vot uu-sio-k?y-t?s-s? - Saaren Valo ilah-dut-ti Ro-va-nie-men Saa-ren-ko-din v?ke?

25.09.2019 20:35
Ahvenj?rven taidetta kolmessa polvessa – Veljekset Leevi, Tauno ja Yrj? Ahvenj?rvi tekiv?t puut?it? jo 1930-luvulla

Ah-ven-j?r-ven tai-det-ta kol-mes-sa pol-ves-sa – Vel-jek-set Leevi, Tauno ja Yrj? Ah-ven-j?r-vi tekiv?t puu-t?i-t? jo 1930-lu-vul-la

24.09.2019 17:56

Ar-vos-te-lu: Ka-ma-ri-folk-kia ja rehevi? tans-si-pol-jen-to-ja

23.09.2019 16:31
Ruumiita kuin klassisessa tragediassa

Ruu-mii-ta kuin klas-si-ses-sa tra-ge-dias-sa

22.09.2019 18:18
Omakohtainen suru kypsytti kirjailijan – Kukkolankosken lapsuusmaisemat saivat Akseli Heikkil?n esikoisteoksessa synkemm?t s?vyt

Oma-koh-tai-nen suru kyp-syt-ti kir-jai-li-jan – Kuk-ko-lan-kos-ken lap-suus-mai-se-mat saivat Akseli Heik-ki-l?n esi-kois-teok-ses-sa syn-kem-m?t s?vyt

22.09.2019 18:00
Kun paljetit palavat tuhkaksi –Vapauden viimeisist? vuosista otetaan kaikki irti Rovaniemen teatterin upeassa suurmusikaalissa

Kun pal-je-tit palavat tuh-kak-si –Va-pau-den vii-mei-sis-t? vuo-sis-ta otetaan kaikki irti Ro-va-nie-men teat-te-rin upeassa suur-mu-si-kaa-lis-sa

22.09.2019 14:50
Miten Timo Lavikainen p?rj?? parketilla – l?htee tanssikisaan suoraan varastohommista

Miten Timo La-vi-kai-nen p?rj?? par-ke-til-la – l?htee tans-si-ki-saan suoraan va-ras-to-hom-mis-ta

22.09.2019 11:51
T?ss? soi el?v? alkumusiikki – Savikiekkojen ker?ilij? ja kuuluisa tutkija hurahti ikivanhaan musiikkiin, jota voi yh? kuunnella Kreikan kaukaisilla vuorilla

T?ss? soi el?v? al-ku-mu-siik-ki – Sa-vi-kiek-ko-jen ke-r?i-li-j? ja kuu-lui-sa tutkija hurahti iki-van-haan mu-siik-kiin, jota voi yh? kuun-nel-la Kreikan kau-kai-sil-la vuo-ril-la

22.09.2019 10:27
Miehet eiv?t olisi Kalevalassa mit??n ilman naisia, sanoo Kalevalan naisista v?itellyt Tiina Piilola

Miehet eiv?t olisi Ka-le-va-las-sa mit??n ilman naisia, sanoo Ka-le-va-lan nai-sis-ta v?i-tel-lyt Tiina Piilola

20.09.2019 21:39
Arvostelu: Keit? ne on ne sankarit

Ar-vos-te-lu: Keit? ne on ne san-ka-rit

20.09.2019 21:32
Spirit of North-n?yttelyn spektaakkelimaiset avajaiset n?et t?st? suoratoistona kello 18.00 l?htien

Spirit of North-n?yt-te-lyn spek-taak-ke-li-mai-set ava-jai-set n?et t?st? suo-ra-tois-to-na kello 18.00 l?htien

20.09.2019 09:44
Pitk? tie Fukushimasta Rovaniemelle: Kymmenes Spirit of North -n?yttely j?rjestet??n ensi kertaa Japanin ulkopuolella

Pitk? tie Fu-kus-hi-mas-ta Ro-va-nie-mel-le: Kym-me-nes Spirit of North -n?yt-te-ly j?r-jes-te-t??n ensi kertaa Japanin ul-ko-puo-lel-la

19.09.2019 16:13
Sofi Oksasen odotettu uutuusromaani kertoo rumasta bisneksest? - K?vimme kirjailijan kanssa hedelm?itysturismin tapahtumapaikoilla Ukrainan suljetussa kaupungissa

Sofi Oksasen odo-tet-tu uu-tuus-ro-maa-ni kertoo rumasta bis-nek-ses-t? - K?vimme kir-jai-li-jan kanssa he-del-m?i-tys-tu-ris-min ta-pah-tu-ma-pai-koil-la Uk-rai-nan sul-je-tus-sa kau-pun-gis-sa

19.09.2019 10:32
Tilaajille
Battle matkaa Utsjoelta Helsinkiin

Battle matkaa Uts-joel-ta Hel-sin-kiin

18.09.2019 10:11
Nukkuva nainen ja itkev? Amazon

Nukkuva nainen ja itkev? Amazon

18.09.2019 08:02
Rovaniemel?inen tuottajaduo Jaron & Istala t?ht?? Isac Elliotin kanssa maailmalle

Ro-va-nie-me-l?i-nen tuot-ta-ja-duo Jaron & Istala t?ht?? Isac El-lio-tin kanssa maail-mal-le

17.09.2019 18:00
Kirjajulkaisu: Gustav Bj?rkin tutkimukset jatkuvat dekkarin toisessa osassa –?tapahtumien keski?ss? Haaparanta

Kir-ja-jul-kai-su: Gustav Bj?rkin tut-ki-muk-set jat-ku-vat dek-ka-rin toi-ses-sa osassa –?ta-pah-tu-mien kes-ki?s-s? Haa-pa-ran-ta

17.09.2019 16:43
Arvio: Perinteinen farssi kulkee nasta laudassa - Kemin teatterin syyskausi alkaa riemastuttavalla salasuhdekarusellilla

Arvio: Pe-rin-tei-nen farssi kulkee nasta lau-das-sa - Kemin teat-te-rin syys-kau-si alkaa rie-mas-tut-ta-val-la sa-la-suh-de-ka-ru-sel-lil-la

15.09.2019 13:19
Botnia-palkinnon ehdokkaat ruodittiin l?hes 90 kirjan joukosta, mukana lappilaistekij?iden mets?kirja

Bot-nia-pal-kin-non eh-dok-kaat ruo-dit-tiin l?hes 90 kirjan jou-kos-ta, mukana lap-pi-lais-te-ki-j?i-den met-s?-kir-ja

14.09.2019 18:13
Huuma haluaa yll?tt?? isosti, mutta miten? Se selvi?? t?n? iltana, kun Jenni Kokanderin, Ernest Lawsonin ja Roope Salmisen juontama ohjelma alkaa

Huuma haluaa yl-l?t-t?? isosti, mutta miten? Se selvi?? t?n? iltana, kun Jenni Ko-kan-de-rin, Ernest Law-so-nin ja Roope Sal-mi-sen juon-ta-ma ohjelma alkaa

14.09.2019 07:00
Kun ruoka loppuu, ihmiset l?htev?t vaeltamaan

Kun ruoka loppuu, ihmiset l?h-te-v?t vael-ta-maan

13.09.2019 07:58
Ilmastonmuutos  -kohti kuumempaa hottia

Il-mas-ton-muu-tos -kohti kuu-mem-paa hottia

12.09.2019 16:34
Tuomas Korkalo tekee taidetta kuin pelaisi peli? – Kemin museot avaavat ovensa uusin n?yttelyin

Tuomas Korkalo tekee tai-det-ta kuin pelaisi peli? – Kemin museot avaavat ovensa uusin n?yt-te-lyin

12.09.2019 16:07
Rovaniemen Teatterin Cabaret tuo valtavan show'n ja hauraan rakkaustarinan parrasvaloihin.

Ro-va-nie-men Teat-te-rin Cabaret tuo val-ta-van show'n ja hauraan rak-kaus-ta-ri-nan par-ras-va-loi-hin.

12.09.2019 14:18
Vesa-Matti Loiri joutui sairaalaan ennen ja j?lkeen Vain el?m?? -kuvausten ja on ollut viidesti l?hell? kuolla – Kokosimme taiteilijan el?m?n 7 t?rkeint? roolia

Ve-sa-Mat-ti Loiri joutui sai-raa-laan ennen ja j?lkeen Vain el?m?? -ku-vaus-ten ja on ollut vii-des-ti l?hell? kuolla – Ko-ko-sim-me tai-tei-li-jan el?m?n 7 t?r-kein-t? roolia

12.09.2019 00:01
Tilaajille
Espagnole! on tervetulotoivotus Lapin ruskalle

Es-pag-no-le! on ter-ve-tu-lo-toi-vo-tus Lapin rus-kal-le

11.09.2019 18:00
Kolumni: Tyls? -  ik?vystytt?v? -  luova
Kolumni Katriina Pietil?-Juntura

Ko-lum-ni: Tyls? - ik?-vys-tyt-t?-v? - luova

11.09.2019 08:40