Kotimaa

Ana-lyy-si: Yh-te-n?i-nen op-po-si-tio ei ole sen pa-rem-min ko-koo-muk-sen kuin pe-rus-suo-ma-lais-ten etu

21:09
Rikollisj?rjest? United Brotherhood sai lis?aikaa vastata kieltovaatimukseen – Syytt?j? vastustaa k?r?j?oikeuden antaman lis?ajan pituutta

Ri-kol-lis-j?r-jes-t? United Brot-her-hood sai li-s?-ai-kaa vastata kiel-to-vaa-ti-muk-seen – Syyt-t?-j? vas-tus-taa k?-r?-j?-oi-keu-den antaman li-s?-ajan pi-tuut-ta

18:13
Kokenut diplomaatti: Trump ei ole syy Yhdysvaltojen alennustilaan, vaan sen seuraus – haastettu l?nsi joutuu ratkomaan ihmiskunnan kohtalonkysymyksi?

Kokenut dip-lo-maat-ti: Trump ei ole syy Yh-dys-val-to-jen alen-nus-ti-laan, vaan sen seuraus – haas-tet-tu l?nsi joutuu rat-ko-maan ih-mis-kun-nan koh-ta-lon-ky-sy-myk-si?

13:44
Mikko Simola n?ki Estonian hylyn ensimm?isen? – savipatjalla lep??v?st? hylyst? erottuivat ensin potkurit, mutta keulavisiiri puuttui

Mikko Simola n?ki Es-to-nian hylyn en-sim-m?i-se-n? – sa-vi-pat-jal-la le-p??-v?s-t? hylyst? erot-tui-vat ensin pot-ku-rit, mutta keu-la-vi-sii-ri puuttui

13:13
Tilaajille
"Tein ty?ni niin hyvin kuin pystyin" – Ilkka K?rpp?l? kuunteli Estonian onnettomuuden koko radioliikenteen, eik? "mayday, mayday" unohdu

"Tein ty?ni niin hyvin kuin pys-tyin" – Ilkka K?rp-p?-l? kuun-te-li Es-to-nian on-net-to-muu-den koko ra-dio-lii-ken-teen, eik? "may-day, mayday" unohdu

13:08
Tilaajille
Julkisen sanan neuvosto saa uuden puheenjohtajan Ylest? – Elina Grundstr?m ei hakenut toiselle kaudelle

Jul-ki-sen sanan neu-vos-to saa uuden pu-heen-joh-ta-jan Ylest? – Elina Grund-str?m ei hakenut toi-sel-le kau-del-le

12:24
Mets?hallitus menetti luottamuksen p??johtajaan – 200 000 euron erorahaa ei peruta

Met-s?-hal-li-tus menetti luot-ta-muk-sen p??-joh-ta-jaan – 200 000 euron ero-ra-haa ei peruta

11:49
"Raskausviikolla 22 h?n heitteli minua liukkaalla lattialla ja pitkin p?yti?" – Suomi yritt?? kitke? naisten kokemaa v?kivaltaa

"Ras-kaus-vii-kol-la 22 h?n heit-te-li minua liuk-kaal-la lat-tial-la ja pitkin p?yti?" – Suomi yritt?? kitke? naisten kokemaa v?-ki-val-taa

11:46
"Mukanani ovat aina kello, taskulamppu ja oma savuh?lytin" – Estonian onnettomuudesta selviytynyt Petter Ehrnsten varautuu laivoilla ja hotelleissa pahimpaan

"Mu-ka-na-ni ovat aina kello, tas-ku-lamp-pu ja oma sa-vu-h?-ly-tin" – Es-to-nian on-net-to-muu-des-ta sel-viy-ty-nyt Petter Ehrns-ten va-rau-tuu lai-voil-la ja ho-tel-leis-sa pa-him-paan

08:04
Tilaajille
Estonia vajosi aaltoihin nopeasti –?N?in tapahtumat eteniv?t 25 vuotta sitten

Estonia vajosi aal-toi-hin no-peas-ti –?N?in ta-pah-tu-mat ete-ni-v?t 25 vuotta sitten

08:03
KKO on saanut uusia todisteita Lemmenjoesta

KKO on saanut uusia to-dis-tei-ta Lem-men-joes-ta

06:00
Mets?hallitus menetti luottamuksen p??johtajaan - 200 000 euron erorahaa ei peruta

Met-s?-hal-li-tus menetti luot-ta-muk-sen p??-joh-ta-jaan - 200 000 euron ero-ra-haa ei peruta

25.09.2019 21:27
Pitk?n linjan mets?teollisuusosaaja Annica Bresky Stora Enson johtoon

Pitk?n linjan met-s?-teol-li-suus-osaa-ja Annica Bresky Stora Enson johtoon

25.09.2019 10:14
Kuljettajan pit?? olla tarkkana:  Lumen peitt?m?n liikennemerkin kertoma nopeusrajoitus pit?? ymm?rt?? oikein, mutta ei silti aina

Kul-jet-ta-jan pit?? olla tark-ka-na: Lumen peit-t?-m?n lii-ken-ne-mer-kin kertoma no-peus-ra-joi-tus pit?? ym-m?r-t?? oikein, mutta ei silti aina

25.09.2019 08:38
Ex-p??johtaja arvostelee Mets?hallitusta ristiriitaisesta johtamisj?rjestelm?st?: "Kaikki langat eiv?t edes p??johtajan k?siss?"

Ex-p??-joh-ta-ja ar-vos-te-lee Met-s?-hal-li-tus-ta ris-ti-rii-tai-ses-ta joh-ta-mis-j?r-jes-tel-m?s-t?: "Kaikki langat eiv?t edes p??-joh-ta-jan k?-sis-s?"

25.09.2019 07:00
Verohallinnon kirjesotku luultua pienempi – Vahingon seurauksia lievensi se, ett? kirjeiden tiedot olivat "sotkeutuneet monipuolisesti kesken??n"

Ve-ro-hal-lin-non kir-je-sot-ku luultua pie-nem-pi – Va-hin-gon seu-rauk-sia lie-ven-si se, ett? kir-jei-den tiedot olivat "sot-keu-tu-neet mo-ni-puo-li-ses-ti kes-ke-n??n"

25.09.2019 06:00

Ra-ja-var-tio-lai-tos: Saksan li-puil-la va-rus-te-tun su-kel-lus-aluk-sen ep?il-l??n rik-ko-neen Es-to-nian hau-ta-rau-haa – Saksan vi-ran-omai-sia in-for-moi-tu

24.09.2019 16:59
J?nnityst? ilmassa? Rinne tapaa Unkarin p??ministerin Orbánin maanantaina Budapestiss?

J?n-ni-tys-t? il-mas-sa? Rinne tapaa Unkarin p??-mi-nis-te-rin Orbánin maa-nan-tai-na Bu-da-pes-tis-s?

24.09.2019 16:20
Harkimon Liike Nyt osallistuu kokoomuksen v?likysymykseen

Har-ki-mon Liike Nyt osal-lis-tuu ko-koo-muk-sen v?-li-ky-sy-myk-seen

24.09.2019 16:18
Lihan kulutus k??ntyy t?n? vuonna laskuun Suomessa, ennustaa PTT – Kasvisten m??r? lautasella lis??ntyy ja lihaa korvaavat tuotteet yleistyv?t

Lihan kulutus k??ntyy t?n? vuonna laskuun Suo-mes-sa, en-nus-taa PTT – Kas-vis-ten m??r? lau-ta-sel-la li-s??n-tyy ja lihaa kor-vaa-vat tuot-teet yleis-ty-v?t

24.09.2019 12:21
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson hakee jatkokautta – h?mm?steli spekulaatioita raskaana olemisesta

Va-sem-mis-to-lii-ton pu-heen-joh-ta-ja Li An-ders-son hakee jat-ko-kaut-ta – h?m-m?s-te-li spe-ku-laa-tioi-ta ras-kaa-na ole-mi-ses-ta

24.09.2019 11:23
Tj?reborgin jumiin j??neet kotiin keskiviikoksi – matkustajiin ollaan yhteydess? tekstiviesteill?

Tj?-re-bor-gin jumiin j??neet kotiin kes-ki-vii-kok-si – mat-kus-ta-jiin ollaan yh-tey-des-s? teks-ti-vies-teil-l?

24.09.2019 11:06

Ilk-ka-yh-ty-m? aikoo yh-dis-t?? maa-kun-ta-leh-det Ilkan ja Poh-ja-lai-sen – aloit-taa yt-neu-vot-te-lut

24.09.2019 10:17
Korkeakoulut eiv?t saa euroakaan uusiin aloituspaikkoihin - "Oppilaskohtainen rahoitus laskee, kun sen hallitusohjelman mukaan piti nousta," sanoo ty?markkinajohtaja

Kor-kea-kou-lut eiv?t saa eu-roa-kaan uusiin aloi-tus-paik-koi-hin - "Op-pi-las-koh-tai-nen ra-hoi-tus laskee, kun sen hal-li-tus-oh-jel-man mukaan piti nous-ta," sanoo ty?-mark-ki-na-joh-ta-ja

24.09.2019 07:00
Yhdyskuntaj?tteen kuljetus keskitet??n kunnille, jos ehdotus toteutuu – vanhat riidat repiv?t yh? rajusti j?tekentt??

Yh-dys-kun-ta-j?t-teen kul-je-tus kes-ki-te-t??n kun-nil-le, jos ehdotus to-teu-tuu – vanhat riidat repiv?t yh? rajusti j?-te-kent-t??

23.09.2019 19:00
Presidentti Niinist? ilmastokokouksessa: Nuorten viesti otettava vakavasti, Suomi haluaa johtaa esimerkin avulla

Pre-si-dent-ti Nii-nis-t? il-mas-to-ko-kouk-ses-sa: Nuorten viesti otet-ta-va va-ka-vas-ti, Suomi haluaa johtaa esi-mer-kin avulla

23.09.2019 18:45
Sarvamaa vaatii EU-komissiolta keinoja puuttua suojeltuun tulokaslajiin – ei ainoastaan sotke puistoja, vaan sy? valtavia m??ri? syysviljaa

Sar-va-maa vaatii EU-ko-mis-siol-ta keinoja puuttua suo-jel-tuun tu-lo-kas-la-jiin – ei ai-noas-taan sotke puis-to-ja, vaan sy? val-ta-via m??ri? syys-vil-jaa

23.09.2019 16:22
Matkailussa "bulkkitavara" myy huonosti kun kuluttaja voi itse olla matkatoimisto – "Osa perinteisist? yrityksist? voi s?ily?"

Mat-kai-lus-sa "bulk-ki-ta-va-ra" myy huo-nos-ti kun ku-lut-ta-ja voi itse olla mat-ka-toi-mis-to – "Osa pe-rin-tei-sis-t? yri-tyk-sis-t? voi s?ily?"

23.09.2019 15:56
Konkurssitilanteessa vakuus auttaa mutta oma matkavakuutus voi olla hy?dyt?n – Tj?reborgin matkaj?rjestelyt selvityksess?

Kon-kurs-si-ti-lan-tees-sa vakuus auttaa mutta oma mat-ka-va-kuu-tus voi olla hy?-dy-t?n – Tj?-re-bor-gin mat-ka-j?r-jes-te-lyt sel-vi-tyk-ses-s?

23.09.2019 13:04
Kasvihuonekaasujen p??st?j? pit?isi rajoittaa kolme kertaa enemm?n, jotta kahden asteen tavoitteeseen p??st??n

Kas-vi-huo-ne-kaa-su-jen p??s-t?-j? pit?isi ra-joit-taa kolme kertaa enem-m?n, jotta kahden asteen ta-voit-tee-seen p??s-t??n

23.09.2019 12:15