Kolumnit

Kolumni
Ilpo Kiuru

Ihan py-s?h-ty-nyt tarina

08:28
N?in minusta tuli maanpuolustuksen uhka
Kolumni Risto Pyykk?

N?in minusta tuli maan-puo-lus-tuk-sen uhka

25.09.2019 07:00
Kalahomhiin (Viiminen  plaavi)
Kolumni Hannu Lantto

Ka-la-hom-hiin (Vii-mi-nen plaavi)

23.09.2019 06:00
Takaraja kolkuttaa ovella
Kolumni Sari Pelttari-Heikka

Ta-ka-ra-ja kol-kut-taa ovella

23.09.2019 06:00
P?iv?kirja: En halua ilmaista risteily?, antakaa junalippu
Kolumni Vesa-Pekka Hiltunen

P?i-v?-kir-ja: En halua il-mais-ta ris-tei-ly?, antakaa ju-na-lip-pu

20.09.2019 22:50
?lyaikaa voi seurata tyhmyyden aika
Kolumni Petteri Holma

?ly-ai-kaa voi seurata tyh-myy-den aika

19.09.2019 07:00
Strategiaa pukkaa, kest?v? kasvu on tavoite
Kolumni Mika Nyk?nen

Stra-te-giaa pukkaa, kest?v? kasvu on tavoite

18.09.2019 08:30
P?iv?kirja: J?n?live olohuoneen ikkunassa
Kolumni Johanna Sarriola

P?i-v?-kir-ja: J?-n?-li-ve olo-huo-neen ik-ku-nas-sa

17.09.2019 08:00
Kolumni: Norja osasi valmistautua, miten lie Suomi
Kolumni Liisa Holmberg

Ko-lum-ni: Norja osasi val-mis-tau-tua, miten lie Suomi

16.09.2019 08:33
P?iv?kirja: Pesutornista tuli Robotti-Ruttunen

P?i-v?-kir-ja: Pe-su-tor-nis-ta tuli Ro-bot-ti-Rut-tu-nen

16.09.2019 07:00
Hunteerinki: ”Pekanp??l?iset oon vankilassa”
Kolumni Anni Korpi

Hun-tee-rin-ki: ”Pe-kan-p??-l?i-set oon van-ki-las-sa”

15.09.2019 18:00
Liikenteest? ei voi p??tt?? Helsingin ehdoilla
Kolumni Daniel Wallenius

Lii-ken-tees-t? ei voi p??tt?? Hel-sin-gin eh-doil-la

15.09.2019 10:26
Sateisen p?iv?n esine
Kolumni Reino H?meenniemi

Sa-tei-sen p?iv?n esine

15.09.2019 07:30
P?iv?kirja: Uusia supervoimia
Kolumni Jussi Leinonen

P?i-v?-kir-ja: Uusia su-per-voi-mia

13.09.2019 16:24
Huoli vaikuttaa vasta todellisiksi teoiksi muutettuna – lapset ovat ottaneet aikuisten roolin, ja se on kohtuuton taakka

Huoli vai-kut-taa vasta to-del-li-sik-si teoiksi muu-tet-tu-na – lapset ovat ot-ta-neet ai-kuis-ten roolin, ja se on koh-tuu-ton taakka

13.09.2019 07:40
Ment?isiink? illalla y?kerhon sijaan y?museoon?
Kolumni Miila Kankaanranta

Men-t?i-siin-k? illalla y?-ker-hon sijaan y?-mu-seoon?

12.09.2019 07:30
Kolumni: Veturi t?yteen metson ruhoja
Kolumni Pekka Rytk?nen

Ko-lum-ni: Veturi t?yteen metson ruhoja

12.09.2019 07:00
Kolumni: Tyls? -  ik?vystytt?v? -  luova
Kolumni Katriina Pietil?-Juntura

Ko-lum-ni: Tyls? - ik?-vys-tyt-t?-v? - luova

11.09.2019 08:40
P?iv?kirja: N?stan naapuri, sanoi rantaruotsalainen
Kolumni Henripekka Kallio

P?i-v?-kir-ja: N?stan naa-pu-ri, sanoi ran-ta-ruot-sa-lai-nen

11.09.2019 08:26
P?iv?kirja: Vapaaehtoinen nettiaikarajoitin tarpeen
Kolumni Sari Pelttari-Heikka

P?i-v?-kir-ja: Va-paa-eh-toi-nen net-ti-ai-ka-ra-joi-tin tarpeen

10.09.2019 17:13
Kolumni: Mik? tekee ihmisest? hirvi?n?
Kolumni Leo Pekkala

Ko-lum-ni: Mik? tekee ih-mi-ses-t? hir-vi?n?

10.09.2019 10:23
P?iv?kirja: Karttakirja pelasti matkailuharrastukseni
Kolumni Niina Lavia

P?i-v?-kir-ja: Kart-ta-kir-ja pelasti mat-kai-lu-har-ras-tuk-se-ni

09.09.2019 07:00
Kolumni: ?iti on ?iti vaikka sitten vapa k?dess?
Kolumni Elina Melamies

Ko-lum-ni: ?iti on ?iti vaikka sitten vapa k?dess?

09.09.2019 06:00
P?iv?kirja: Oliivihuijarista j?i paha maku suuhun
Kolumni Riku Lavia

P?i-v?-kir-ja: Olii-vi-hui-ja-ris-ta j?i paha maku suuhun

07.09.2019 10:00
Kolumni: Rohkeasti vain, Mets?hallitus
Kolumni Pekka Juntti

Ko-lum-ni: Roh-keas-ti vain, Met-s?-hal-li-tus

07.09.2019 08:00
P?iv?kirja: Luvassa treffit oman mielen kanssa
Kolumni Milla Sallinen

P?i-v?-kir-ja: Luvassa treffit oman mielen kanssa

05.09.2019 07:00
Kolumni: L?ytyyk? Sipil?lle uskottava seuraaja?
Kolumni Outi Torvinen

Ko-lum-ni: L?y-tyy-k? Si-pi-l?l-le us-kot-ta-va seu-raa-ja?

05.09.2019 06:00
Meditoin sata p?iv?? ja mieleni muuttui
Kolumni Eero Lepp?nen

Me-di-toin sata p?iv?? ja mieleni muuttui

04.09.2019 14:37
P?iv?kirja: Teatteriel?myksi? koirille
Kolumni Katja Palmqvist

P?i-v?-kir-ja: Teat-te-ri-el?-myk-si? koi-ril-le

03.09.2019 20:00
P?iv?kirja: Housut uhkaavat tuhota urheilu-urani
Kolumni Anitta Salmi

P?i-v?-kir-ja: Housut uh-kaa-vat tuhota ur-hei-lu-ura-ni

03.09.2019 07:30