Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Kirk-ko-her-ran viran m??-r?-ai-kai-nen hoi-ta-mi-nen

25.08.2019 06:00
Luontojumalanpalvelus Alkunkarin laavulla
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Luon-to-ju-ma-lan-pal-ve-lus Al-kun-ka-rin laa-vul-la

25.08.2019 06:00
Vapaaehtoistoimintaa suurella syd?mell? – ”Ryhm?toiminta antaa hyv?? mielt? ja iloa ihmisten kohtaamisesta”
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Va-paa-eh-tois-toi-min-taa suu-rel-la sy-d?-mel-l? – ”Ryh-m?-toi-min-ta antaa hyv?? mielt? ja iloa ih-mis-ten koh-taa-mi-ses-ta”

06.03.2019 06:00
Ajassa el?v? Kemin seurakunta kutsuu kohtaamisiin – ”Minun kirkkoni on meid?n kirkkomme”
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Ajassa el?v? Kemin seu-ra-kun-ta kutsuu koh-taa-mi-siin – ”Minun kirk-ko-ni on meid?n kirk-kom-me”

01.03.2019 15:05
Kolumni: Muutos on todellisuutta!
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Ko-lum-ni: Muutos on to-del-li-suut-ta!

20.02.2019 06:00
Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalolle vierailu Karungissa merkitsi paluuta juurille monella tapaa – Kyl?l?isilt? h?n toivoi arjen diakoniaa
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Oulun hiip-pa-kun-nan piispa Jukka Kes-ki-ta-lol-le vie-rai-lu Ka-run-gis-sa mer-kit-si paluuta juu-ril-le monella tapaa – Ky-l?-l?i-sil-t? h?n toivoi arjen dia-ko-niaa

06.02.2019 07:15
Seurakunta auttaa kotiutumaan
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Seu-ra-kun-ta auttaa ko-tiu-tu-maan

06.02.2019 06:00
Yhteisvastuu tukee lasten ja nuorten koulutusta
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Yh-teis-vas-tuu tukee lasten ja nuorten kou-lu-tus-ta

06.02.2019 06:00
Kolumni: Uusi vuosi – uudet tuulet?
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Ko-lum-ni: Uusi vuosi – uudet tuulet?

23.01.2019 08:00
Kolumni: T?st? se alkaa
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Ko-lum-ni: T?st? se alkaa

09.01.2019 10:17
Viikon sana: Ja tapahtui niin? p?ivin?.
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Viikon sana: Ja ta-pah-tui niin? p?i-vi-n?.

19.12.2018 10:57