Kaupallinen yhteisty?

Kaupallinen yhteisty?

Mainos Lapin Yritt?j?t

Esi-mies-ase-mas-sa oleva yrit-t?-j? on alais-ten-sa suun-nan-n?yt-t?-j? – “Joh-ta-mi-nen on mo-ni-s?i-keis-t?, hen-ki-l?-koh-tais-ta ja ih-mis-l?-heis-t? ty?t?, jota ei tehd? vain pa-pe-ril-la”

06:00
Milloin viimeksi olet tarkistanut talosi yl?pohjan l?mp?eristeet?
Mainos Lakkap??

Milloin vii-mek-si olet tar-kis-ta-nut talosi yl?-poh-jan l?m-p?e-ris-teet?

25.09.2019 06:00
Jokelan Hautaustoimisto on ymp?rist?n asialla – ”Meill? ekologisuuteen on panostettu jo vuosikymmenten ajan”
Mainos Jokelan Hautaustoimisto

Jokelan Hau-taus-toi-mis-to on ym-p?-ris-t?n asialla – ”Meill? eko-lo-gi-suu-teen on pa-nos-tet-tu jo vuo-si-kym-men-ten ajan”

24.09.2019 06:00
7 vinkki? kuntosaliharjoittelun aloittamiseen
Mainos Kuntokeskus Liikku

7 vinkki? kun-to-sa-li-har-joit-te-lun aloit-ta-mi-seen

23.09.2019 08:00
Kasvuhaluisten pk-yritysten kannattaa hakea Innovaatioseteli?: ”Lapissa toimivien yritt?jien t?ytyy oikeasti aktivoitua, jotta heille ja heid?n toiminnalleen ilmainen raha ei valu muihin maakuntiin”
Mainos Lapin Yritt?j?t

Kas-vu-ha-luis-ten pk-yri-tys-ten kan-nat-taa hakea In-no-vaa-tio-se-te-li?: ”La-pis-sa toi-mi-vien yrit-t?-jien t?ytyy oi-keas-ti ak-ti-voi-tua, jotta heille ja heid?n toi-min-nal-leen il-mai-nen raha ei valu muihin maa-kun-tiin”

19.09.2019 06:00
Tojo-Autosta sai uuden Toyotan ensimm?isten joukossa Suomessa - palvelevaa autokauppaa takana jo 50 vuotta
Mainos Tojo-Auto

To-jo-Au-tos-ta sai uuden Toyotan en-sim-m?is-ten jou-kos-sa Suo-mes-sa - pal-ve-le-vaa au-to-kaup-paa takana jo 50 vuotta

18.09.2019 06:00
Tehokas, nopea ja turvallinen uutuus ”BIOCIRCUIT? kiertoharjoittelu rantautui LadyLinelle
Mainos LadyLine Rovaniemi

Te-ho-kas, nopea ja tur-val-li-nen uutuus ”BIO-CIR-CUIT? kier-to-har-joit-te-lu ran-tau-tui La-dy-Li-nel-le

17.09.2019 10:20
Kymmenviikkoinen matkailualan koulutus vastaa Lapin huippusesongin tarpeeseen
Mainos VMP Ura Oy

Kym-men-viik-koi-nen mat-kai-lu-alan kou-lu-tus vastaa Lapin huip-pu-se-son-gin tar-pee-seen

14.09.2019 06:00
Lapin matkailuyritt?j?t haluavat kaventaa sesonkien v?lisi? kuiluja – ”Onnistuminen vaatii yhteisty?t?, yhdess? organisointia ja yhteismarkkinointia”
Mainos Lapin Yritt?j?t

Lapin mat-kai-lu-yrit-t?-j?t ha-lua-vat ka-ven-taa se-son-kien v?lisi? kuiluja – ”On-nis-tu-mi-nen vaatii yh-teis-ty?-t?, yhdess? or-ga-ni-soin-tia ja yh-teis-mark-ki-noin-tia”

12.09.2019 06:00
Hersyv?n hauskaa komiikkaa tai tanssittavaa jazz-musiikkia herkullisen buffetin kera
Mainos Korundi

Her-sy-v?n hauskaa ko-miik-kaa tai tans-sit-ta-vaa jazz-mu-siik-kia her-kul-li-sen buf-fe-tin kera

10.09.2019 06:00
Laadukasta hyv?n mielen palvelua – ”Tervetuloa uuden Passatin viikonloppun?yttelyyn”
Mainos P?rh?n Autoliike Oy

Laa-du-kas-ta hyv?n mielen pal-ve-lua – ”Ter-ve-tu-loa uuden Pas-sa-tin vii-kon-lop-pu-n?yt-te-lyyn”

05.09.2019 06:00
Valtakunnallista Yritt?j?n p?iv?? vietet??n t?n??n – ” Yritt?jyydess? pysyv?? ei ole muu kuin jatkuva muutos”
Mainos Lapin Yritt?j?t

Val-ta-kun-nal-lis-ta Yrit-t?-j?n p?iv?? vie-te-t??n t?n??n – ” Yrit-t?-jyy-des-s? pysyv?? ei ole muu kuin jatkuva muutos”

05.09.2019 06:00
Onko hakusessa luotettava kumppani?
Mainos Rinta-Jouppi Rovaniemi

Onko ha-ku-ses-sa luo-tet-ta-va kump-pa-ni?

01.09.2019 06:00
Lapin Yritt?j?juhlaa juhlitaan j?lleen - ”Lappi el?? nyt yritt?jyyden kultakautta, lappilaista yritt?jyytt? on syyt? juhlia!”
Mainos Lapin Yritt?j?t

Lapin Yrit-t?-j?-juh-laa juh-li-taan j?lleen - ”Lappi el?? nyt yrit-t?-jyy-den kul-ta-kaut-ta, lap-pi-lais-ta yrit-t?-jyyt-t? on syyt? juh-lia!”

29.08.2019 06:00
EOE Eyewear toi Brilletin valikoimiin kierr?tett?v?t lasit
Mainos Menestyv? Rovaniemi

EOE Eyewear toi Bril-le-tin va-li-koi-miin kier-r?-tet-t?-v?t lasit

28.08.2019 06:00
Omistakin toiveista olisi hyv? puhua
Mainos Menestyv? Rovaniemi

Omis-ta-kin toi-veis-ta olisi hyv? puhua

28.08.2019 06:00
L?hd?ss? vai tulossa? Assa on aina paikallaan – ”Asemaravintola tarjoilee my?s t?ytt?v?n aamupalabuffetin joka aamu”
Mainos Menestyv? Rovaniemi

L?h-d?s-s? vai tu-los-sa? Assa on aina pai-kal-laan – ”A-se-ma-ra-vin-to-la tar-joi-lee my?s t?yt-t?-v?n aa-mu-pa-la-buf-fe-tin joka aamu”

28.08.2019 06:00
Rovaniemen Specsavers Optikko pit?? huolen asiakkaistaan – ”Kaikilla on oltava varaa hoitaa omaa silm?terveytt??n”
Mainos Menestyv? Rovaniemi

Ro-va-nie-men Spec-sa-vers Optikko pit?? huolen asiak-kais-taan – ”Kai-kil-la on oltava varaa hoitaa omaa sil-m?-ter-veyt-t??n”

28.08.2019 06:00
Hiirilimpussa aikuisetkin tekev?t laulusta leikin
Mainos Menestyv? Rovaniemi

Hii-ri-lim-pus-sa ai-kui-set-kin tekev?t lau-lus-ta leikin

28.08.2019 06:00
Tunnelmallinen juhla- ja kokoustila L?hteentien Pirtti jatkaa toimintaansa uuden omistajan voimin – ”Asiakas saa my?s ruokatarjoilut ja suunnitteluavun meilt?”
Mainos Menestyv? Rovaniemi

Tun-nel-mal-li-nen juhla- ja ko-kous-ti-la L?h-teen-tien Pirtti jatkaa toi-min-taan-sa uuden omis-ta-jan voimin – ”A-sia-kas saa my?s ruo-ka-tar-joi-lut ja suun-nit-te-lu-avun meilt?”

28.08.2019 06:00
Sis?inen palo sisustusalaan – Mist? inspiraatio syntyy Katja Remes ja Minttu Hakala?
Mainos Menestyv? Rovaniemi

Si-s?i-nen palo si-sus-tus-alaan – Mist? ins-pi-raa-tio syntyy Katja Remes ja Minttu Hakala?

28.08.2019 06:00
Lis?? liikett?! Likiliike kannustaa yritt?ji? pit?m??n huolta hyvinvoinnistaan
Mainos Menestyv? Rovaniemi

Lis?? lii-ket-t?! Li-ki-lii-ke kan-nus-taa yrit-t?-ji? pi-t?-m??n huolta hy-vin-voin-nis-taan

28.08.2019 06:00
Milloin ulko-ovi kannattaa vaihtaa?
Mainos Lakkap??

Milloin ul-ko-ovi kan-nat-taa vaih-taa?

28.08.2019 06:00
RoKi kehitt?? palvelutarjontaansa yrityksille – Uusi clubi tarjoaa ikimuistoisen peliel?myksen koko henkil?st?lle
Mainos Menestyv? Rovaniemi

RoKi ke-hit-t?? pal-ve-lu-tar-jon-taan-sa yri-tyk-sil-le – Uusi clubi tarjoaa iki-muis-toi-sen pe-li-el?-myk-sen koko hen-ki-l?s-t?l-le

28.08.2019 06:00
ApuLappi auttaa l?yt?m??n oikeat apuv?lineet – ”T?rkeint? apuv?lineen k?yt?n kannalta on se, ett? asiakas tuntee sen omakseen”
Mainos Menestyv? Rovaniemi

Apu-Lap-pi auttaa l?y-t?-m??n oikeat apu-v?-li-neet – ”T?r-kein-t? apu-v?-li-neen k?yt?n kan-nal-ta on se, ett? asiakas tuntee sen omak-seen”

28.08.2019 06:00
4D Optimi valikoitui Evakkotie 75:n is?nn?intiyritykseksi – ”Yhteisty?mme l?hti pelaamaan heti”
Mainos Menestyv? Rovaniemi

4D Optimi va-li-koi-tui Evak-ko-tie 75:n is?n-n?in-ti-yri-tyk-sek-si – ”Yh-teis-ty?m-me l?hti pe-laa-maan heti”

28.08.2019 06:00
Rauhallinen aamupalahetki Antinkaapossa - "Tuoreet tuotteet valmistuvat taitavien leipuriemme k?siss?"
Mainos Menestyv? Rovaniemi

Rau-hal-li-nen aa-mu-pa-la-het-ki An-tin-kaa-pos-sa - "Tuo-reet tuot-teet val-mis-tu-vat tai-ta-vien lei-pu-riem-me k?-sis-s?"

28.08.2019 06:00
Kotimaisten silm?lasien hankinta on ekoteko
Mainos Menestyv? Rovaniemi

Ko-ti-mais-ten sil-m?-la-sien han-kin-ta on ekoteko

28.08.2019 06:00
Tiesitk?? Lainojen yhdistelyll? voi ansaita jopa satojen eurojen s??st?j?
Mainos Zmarta

Tie-sit-k?? Lai-no-jen yh-dis-te-lyl-l? voi ansaita jopa satojen eurojen s??s-t?-j?

27.08.2019 08:00
Miten kotiseutuasi tulisi kehitt??? Py?reit? t?ytt?v? Per?pohjolan Leader my?nt?? rahoitusta yritysten, yhdistysten ja muiden yhteis?jen hankkeille
Mainos Per?pohjolan Leader

Miten ko-ti-seu-tua-si tulisi ke-hit-t??? Py?-rei-t? t?yt-t?-v? Pe-r?-poh-jo-lan Leader my?nt?? ra-hoi-tus-ta yri-tys-ten, yh-dis-tys-ten ja muiden yh-tei-s?-jen hank-keil-le

27.08.2019 06:00