Hyv? el?m?

Tilaajille

Mit? Pie-ta-ris-sa voi tehd? p?i-v?s-s?? Ko-ko-sim-me kym-me-nen eri-lais-ta t?rppi? vod-ka-mu-seos-ta tsaarin mur-ha-paik-kaan

08:00
Kasvisproteiinivalikoima kasvaa koko ajan – N?in kokkaat puolessa tunnissa maistuvaa arkiruokaa uusista lihankorvikkeista

Kas-vis-pro-teii-ni-va-li-koi-ma kasvaa koko ajan – N?in kokkaat puo-les-sa tun-nis-sa mais-tu-vaa ar-ki-ruo-kaa uusista li-han-kor-vik-keis-ta

08:00
Haaveena kultainen el?keik?
Kolumni Veera Syv?j?rvi

Haa-vee-na kul-tai-nen el?-ke-ik?

25.09.2019 07:00
Tuhannet saavat kehoa kutkuttavia "tinglej?", kun Markus Patrikainen kuiskailee mikrofoniin – Miksi pintojen naputtelu ja lempe? juttelu rentouttaa monia?

Tu-han-net saavat kehoa kut-kut-ta-via "ting-le-j?", kun Markus Pat-ri-kai-nen kuis-kai-lee mik-ro-fo-niin – Miksi pin-to-jen na-put-te-lu ja lempe? juttelu ren-tout-taa monia?

23.09.2019 07:00
Tilaajille
Aasinmaitoa, kiehuvaa vett? tai mehupaastoa sy?v?n hoitoon – Vastuuttomat uskomushoitovideot levi?v?t Youtubessa

Aa-sin-mai-toa, kie-hu-vaa vett? tai me-hu-paas-toa sy?v?n hoitoon – Vas-tuut-to-mat us-ko-mus-hoi-to-vi-deot le-vi?-v?t You-tu-bes-sa

22.09.2019 10:06
Uuvuttavatko ty?kiireet ja synk?t s??t jo nyt? – Jospa ottaisit pime?st? vuodenajasta ilon irti, sill? syksy on loistavaa aikaa, kun oikein oivaltaa

Uu-vut-ta-vat-ko ty?-kii-reet ja synk?t s??t jo nyt? – Jospa ot-tai-sit pi-me?s-t? vuo-den-ajas-ta ilon irti, sill? syksy on lois-ta-vaa aikaa, kun oikein oi-val-taa

22.09.2019 08:00
Tilaajille
Tulikorit ja -padat yleistyv?t kotipihoilla, mutta mist? puut? Polttopuiden hinnoissa ja laadussa on isoja eroja

Tu-li-ko-rit ja -padat yleis-ty-v?t ko-ti-pi-hoil-la, mutta mist? puut? Polt-to-pui-den hin-nois-sa ja laa-dus-sa on isoja eroja

21.09.2019 08:00
Puhutaanpa ??neen: Mielen asioihin voi olla vaikea hakea apua, mutta syy ei ole aina se, ettei niist? kehtaisi puhua

Pu-hu-taan-pa ??neen: Mielen asioi-hin voi olla vaikea hakea apua, mutta syy ei ole aina se, ettei niist? keh-tai-si puhua

21.09.2019 07:30
Tilaajille
Jari saalisti naisia netiss?, ravintoloissa ja kaduilla, ja p??tyi heid?n kanssaan s?nkyyn – "Halusin seksi? koko ajan ja aina vain kovempia juttuja"

Jari saa-lis-ti naisia ne-tis-s?, ra-vin-to-lois-sa ja ka-duil-la, ja p??tyi heid?n kans-saan s?nkyyn – "Ha-lu-sin seksi? koko ajan ja aina vain ko-vem-pia jut-tu-ja"

21.09.2019 06:00
Tilaajille
Ruskan hehkua ja tunturin avaruutta Montellilla – pieni autiotupa Pallastuntureilla reittien risteyksess? on suosittu retkikohde

Ruskan hehkua ja tun-tu-rin ava-ruut-ta Mon-tel-lil-la – pieni au-tio-tu-pa Pal-las-tun-tu-reil-la reit-tien ris-teyk-ses-s? on suo-sit-tu ret-ki-koh-de

18.09.2019 08:45
Mirja S?derman menetti hajuaistinsa kertarys?yksell? eik? haista en?? mit??n – S??nn?llinen hajuharjoittelu tuo avun monille

Mirja S?-der-man menetti ha-ju-ais-tin-sa ker-ta-ry-s?yk-sel-l? eik? haista en?? mit??n – S??n-n?l-li-nen ha-ju-har-joit-te-lu tuo avun monille

16.09.2019 08:10
Manun pelikaverit muistelevat

Manun pe-li-ka-ve-rit muis-te-le-vat

16.09.2019 07:00
T?m? on jo totta: S?hk?autoon saa ladattua 5 minuutissa sadan kilometrin s?hk?t – Pian Suomeenkin saapuvat ensimm?iset kohtuuhintaiset t?yss?hk?autot

T?m? on jo totta: S?h-k?-au-toon saa la-dat-tua 5 mi-nuu-tis-sa sadan ki-lo-met-rin s?hk?t – Pian Suo-meen-kin saa-pu-vat en-sim-m?i-set koh-tuu-hin-tai-set t?ys-s?h-k?-au-tot

14.09.2019 08:30
Hukutko kotipihan omenoihin? N?in hy?dynn?t hapokkaat hedelm?t ruoanlaitossa ja s?il?t vitamiinit talteen

Hukutko ko-ti-pi-han ome-noi-hin? N?in hy?-dyn-n?t ha-pok-kaat he-del-m?t ruoan-lai-tos-sa ja s?il?t vi-ta-mii-nit talteen

12.09.2019 08:00
Tilaajille
"Ajattelin, ett? olen maailman lihavin tytt?" – Naiset kaipaavat kuviin kaikenkokoisia naisia, mutta kannustaako kehopositiivisuus lihomiseen?

"A-jat-te-lin, ett? olen maail-man lihavin tytt?" – Naiset kai-paa-vat kuviin kai-ken-ko-koi-sia naisia, mutta kan-nus-taa-ko ke-ho-po-si-tii-vi-suus li-ho-mi-seen?

09.09.2019 08:00
L?mmitin pident?? parvekekautta marraskuulle, mutta onko terassil?mmitin turha energiasy?pp??

L?m-mi-tin pi-den-t?? par-ve-ke-kaut-ta mar-ras-kuul-le, mutta onko te-ras-si-l?m-mi-tin turha ener-gia-sy?p-p??

07.09.2019 09:00
Tilaajille
Tiesitk?, ett? kaali osaa varoittaa muita sadonkorjaajasta ja perunaa tappaa itse tuholaisen? – Kasveja ei pit?isi siirt?? kasvupaikaltaan

Tie-sit-k?, ett? kaali osaa va-roit-taa muita sa-don-kor-jaa-jas-ta ja perunaa tappaa itse tu-ho-lai-sen? – Kasveja ei pit?isi siirt?? kas-vu-pai-kal-taan

07.09.2019 07:00
Sofia Renard syntyi syd?n oikealla puolella – Ei puhu, mutta liikkuu, paahtaa leip?? ja muuttaa pian 18-vuotiaana omilleen ?itins? perustamaan hoivakotiin

Sofia Renard syntyi syd?n oi-keal-la puo-lel-la – Ei puhu, mutta liik-kuu, paahtaa leip?? ja muuttaa pian 18-vuo-tiaa-na omil-leen ?itins? pe-rus-ta-maan hoi-va-ko-tiin

07.09.2019 07:00
Tilaajille
Voimakkaasti allergisoivan kasvin siitep?ly? saapui Suomeen: "Pujoallergikot saattavat saada oireita"

Voi-mak-kaas-ti al-ler-gi-soi-van kasvin sii-te-p?-ly? saapui Suo-meen: "Pu-joal-ler-gi-kot saat-ta-vat saada oi-rei-ta"

04.09.2019 20:32
Satu Ahlgren on aina nauttinut kovasta ty?nteosta, mutta yll?tt?en iskenyt vakava sairaus vei ty?t – "Syytin tautia kaikista vastoink?ymisist?"

Satu Ahlgren on aina naut-ti-nut kovasta ty?n-teos-ta, mutta yl-l?t-t?en iskenyt vakava sairaus vei ty?t – "Syytin tautia kai-kis-ta vas-toin-k?y-mi-sis-t?"

01.09.2019 07:00
Tilaajille
Autoilua ja seikkailuja rakastava Timo Korpi aloitti vuosi sitten ankaran p??st?paaston, mutta kuinkas sitten k?vik??n? – Harkitsee nyt Corollansa romuttamista

Au-toi-lua ja seik-kai-lu-ja ra-kas-ta-va Timo Korpi aloitti vuosi sitten ankaran p??s-t?-paas-ton, mutta kuinkas sitten k?-vi-k??n? – Har-kit-see nyt Co-rol-lan-sa ro-mut-ta-mis-ta

31.08.2019 07:00
Tilaajille
Stressi voi uuvuttaa my?s perheen pienimm?t – Lue vinkit, joilla saat ylikierroksilla k?yv?n lapsen rauhoittumaan

Stressi voi uu-vut-taa my?s perheen pie-nim-m?t – Lue vinkit, joilla saat yli-kier-rok-sil-la k?yv?n lapsen rau-hoit-tu-maan

26.08.2019 00:00
Tilaajille
Paula ja Toni Jaakola jakavat yrityksen ja kodin: "Kun vaihdoimme l?psyst?, riitoja ei tullut" – Kahdesta bisnekseen liittyv?st? asiasta ei kannata lipsua

Paula ja Toni Jaakola jakavat yri-tyk-sen ja kodin: "Kun vaih-doim-me l?p-sys-t?, riitoja ei tullut" – Kah-des-ta bis-nek-seen liit-ty-v?s-t? asiasta ei kannata lipsua

24.08.2019 09:00
Tilaajille
Kolumni: K?si yl?s, kuka on l?mmitt?nyt ev??ns? vanhassa j??tel?rasiassa?

Ko-lum-ni: K?si yl?s, kuka on l?m-mit-t?-nyt ev??ns? van-has-sa j??-te-l?-ra-sias-sa?

24.08.2019 07:00
Tunnetko jo Italian saappaank?rjen? Tropea on kuin Italia pienoiskoossa eik? siell? huku massaan

Tun-net-ko jo Italian saap-paan-k?r-jen? Tropea on kuin Italia pie-nois-koos-sa eik? siell? huku massaan

23.08.2019 08:00
Tilaajille

Jo v?-h?i-nen-kin lii-kun-ta lis?? ik??n-ty-nei-den ik??

22.08.2019 11:53
"Ensimm?inen ajatukseni oli, ett? selk? on ihan romuna" – Magneettikuva voi lis?t? selk?kipuisen tuskaa

"En-sim-m?i-nen aja-tuk-se-ni oli, ett? selk? on ihan romuna" – Mag-neet-ti-ku-va voi lis?t? sel-k?-ki-pui-sen tuskaa

19.08.2019 16:01
Merja Lohilahden eteisess? on joka p?iv? 12 hengen takit, pipot, py?r?ilykyp?r?t ja kymmenitt?in kenki? – muutama konsti auttaa pit?m??n j?rjestyksen

Merja Lo-hi-lah-den etei-ses-s? on joka p?iv? 12 hengen takit, pipot, py?-r?i-ly-ky-p?-r?t ja kym-me-nit-t?in kenki? – muutama konsti auttaa pi-t?-m??n j?r-jes-tyk-sen

17.08.2019 08:00
Matkailu on tuonut mukanaan ymp?rist?ongelmia: "Jos pieneen tuhannen asukkaan kyl??n Lapissa tulee yht?kki? bussilasteittain ihmisi?, voi kyl?n el?m??n tulla aika iso muutos"

Mat-kai-lu on tuonut mu-ka-naan ym-p?-ris-t?on-gel-mia: "Jos pieneen tu-han-nen asuk-kaan kyl??n Lapissa tulee yht-?k-ki? bus-si-las-teit-tain ih-mi-si?, voi kyl?n el?m??n tulla aika iso muutos"

16.08.2019 07:00
Tunnelma syntyy valoilla – asiantuntija neuvoo, miten sisustat terassin edullisesti

Tun-nel-ma syntyy va-loil-la – asian-tun-ti-ja neuvoo, miten si-sus-tat te-ras-sin edul-li-ses-ti

10.08.2019 08:00
Tilaajille