Yt-neuvottelut
Kuukausi ja vanhemmat
Mehil?inen L?nsi-Pohja aloittaa yt-neuvottelut - "T?ht??mme toiminnallisiin muutoksiin, emme  henkil?st?v?hennyksiin"

Me-hi-l?i-nen L?n-si-Poh-ja aloit-taa yt-neu-vot-te-lut - "T?h-t??m-me toi-min-nal-li-siin muu-tok-siin, emme hen-ki-l?s-t?-v?-hen-nyk-siin"

25.09.2019 18:25
Kemij?rvi aloittaa yt-neuvottelut –?taloudellisia tavoitteita ei ole, neuvotteluita pidet??n varotoimenpiteen?

Ke-mi-j?r-vi aloit-taa yt-neu-vot-te-lut –?ta-lou-del-li-sia ta-voit-tei-ta ei ole, neu-vot-te-lui-ta pi-de-t??n va-ro-toi-men-pi-tee-n?

23.09.2019 19:33
Viiden johtajan palli uhattuna –?Rovaniemen kaupungin ty?ntekij?t roikkuvat l?ys?ss? hirress? viel? viikkoja

Viiden joh-ta-jan palli uhat-tu-na –?Ro-va-nie-men kau-pun-gin ty?n-te-ki-j?t roik-ku-vat l?y-s?s-s? hir-res-s? viel? viik-ko-ja

16.09.2019 18:02
Rovaniemen kaupungin yt-neuvottelut p??ttyiv?t – enint??n 12 irtisanotaan

Ro-va-nie-men kau-pun-gin yt-neu-vot-te-lut p??t-tyi-v?t – enin-t??n 12 ir-ti-sa-no-taan

16.09.2019 13:20