Ty?el?m?
Kuukausi
Kolme tuntia auton ratissa joka p?iv? – l?hes 13?000 lappilaista ty?skentelee muualla kuin asuinkunnassaan

Kolme tuntia auton ratissa joka p?iv? – l?hes 13?000 lap-pi-lais-ta ty?s-ken-te-lee muualla kuin asuin-kun-nas-saan

22.09.2019 18:36
Tilaajille
Suomen Yritt?j?t: Minimipalkat lakiin Suomessakin – STTK tyrm?? esityksen, jota se ep?ilee yritykseksi purkaa yleissitovuutta

Suomen Yrit-t?-j?t: Mi-ni-mi-pal-kat lakiin Suo-mes-sa-kin – STTK tyrm?? esi-tyk-sen, jota se ep?ilee yri-tyk-sek-si purkaa yleis-si-to-vuut-ta

22.09.2019 06:00
Akavan esitys: Osan ty?tt?myyskorvauksesta saisi vasta p??sty??n t?ihin – "Ty?n hakemisen ja vastaanottamisen pit?? olla kannattavampaa kuin nykyisin"

Akavan esitys: Osan ty?t-t?-myys-kor-vauk-ses-ta saisi vasta p??s-ty??n t?ihin – "Ty?n ha-ke-mi-sen ja vas-taan-ot-ta-mi-sen pit?? olla kan-nat-ta-vam-paa kuin ny-kyi-sin"

19.09.2019 11:05
Rovaniemi etsii uutta kaupunginjohtajaa ilmoituksella, jossa esiintyv?t tavalliset asukkaat ja joulupukki – "Halusimme muutakin kuin tuntureita, siltoja ja poroja"

Ro-va-nie-mi etsii uutta kau-pun-gin-joh-ta-jaa il-moi-tuk-sel-la, jossa esiin-ty-v?t ta-val-li-set asuk-kaat ja jou-lu-puk-ki – "Ha-lu-sim-me muu-ta-kin kuin tun-tu-rei-ta, siltoja ja poroja"

17.09.2019 12:39
Posio tarvitsee lis?? resursseja elinkeinopalveluun

Posio tar-vit-see lis?? re-surs-se-ja elin-kei-no-pal-ve-luun

16.09.2019 15:00
Iso-Yll?ksell? vaihtuu sukupolvi: hiihtokeskuksen kehitt?minen siirtyy isilt? pojille ensi vuoden alussa

Iso-Yl-l?k-sel-l? vaihtuu su-ku-pol-vi: hiih-to-kes-kuk-sen ke-hit-t?-mi-nen siirtyy isilt? pojille ensi vuoden alussa

16.09.2019 13:35
Etlan ennuste: Hallituksen ty?llisyystavoite tuskin toteutuu – "Hallitusohjelmalta putoaa pohja, kun maailmantalouden kasvu hidastuu"

Etlan en-nus-te: Hal-li-tuk-sen ty?l-li-syys-ta-voi-te tuskin to-teu-tuu – "Hal-li-tu-soh-jel-mal-ta putoaa pohja, kun maail-man-ta-lou-den kasvu hi-das-tuu"

16.09.2019 11:09
Moottorikelkkatehdas Rovaniemell? kilpailee huippuosaajista muiden yritysten kanssa – 70 kiireapulaisen l?yt?minen vaati somekampanjan

Moot-to-ri-kelk-ka-teh-das Ro-va-nie-mel-l? kil-pai-lee huip-pu-osaa-jis-ta muiden yri-tys-ten kanssa – 70 kii-re-apu-lai-sen l?y-t?-mi-nen vaati so-me-kam-pan-jan

15.09.2019 15:39
Tilaajille
Meri-Lapin kunnissa erilaiset et?ty?k?yt?nn?t -– ”Avainasiana on sen arvioiminen, ett? ty?n tekeminen onnistuu et?n?.”

Me-ri-La-pin kun-nis-sa eri-lai-set et?-ty?-k?y-t?n-n?t – ”A-vai-na-sia-na on sen ar-vioi-mi-nen, ett? ty?n te-ke-mi-nen on-nis-tuu et?n?.”

13.09.2019 15:28
Kysely: Lappilaiset yksinyritt?j?t tekev?t pitki? ty?viikkoja – rovaniemel?isell? fysioterapeutilla viikkoon voi kerty? t?it? jopa 60 tuntia

Kysely: Lap-pi-lai-set yk-sin-yrit-t?-j?t tekev?t pitki? ty?-viik-ko-ja – ro-va-nie-me-l?i-sel-l? fy-sio-te-ra-peu-til-la viik-koon voi kerty? t?it? jopa 60 tuntia

04.09.2019 19:49
Satu Ahlgren on aina nauttinut kovasta ty?nteosta, mutta yll?tt?en iskenyt vakava sairaus vei ty?t – "Syytin tautia kaikista vastoink?ymisist?"

Satu Ahlgren on aina naut-ti-nut kovasta ty?n-teos-ta, mutta yl-l?t-t?en iskenyt vakava sairaus vei ty?t – "Syytin tautia kai-kis-ta vas-toin-k?y-mi-sis-t?"

01.09.2019 07:00
Tilaajille
Vanhemmat
L?ytyyk? noutop?yd?st? ratkaisu Lapin matkailun ty?voimapulaan?

L?y-tyy-k? nou-to-p?y-d?s-t? rat-kai-su Lapin mat-kai-lun ty?-voi-ma-pu-laan?

09.12.2018 20:22
Talouslehti Caixin: Kiinan hallinto ei ehk? pelasta Kemiin miljardijalostamoa suunnittelevaa Kaidia

Ta-lous-leh-ti Caixin: Kiinan hal-lin-to ei ehk? pelasta Kemiin mil-jar-di-ja-los-ta-moa suun-nit-te-le-vaa Kaidia

05.12.2018 17:10

Ou-to-kum-pu sai 32 mil-joo-nan euron va-kuu-tus-kor-vauk-sen fer-ro-kro-mi-teh-taan viime vuoden on-gel-mis-ta

09.11.2018 16:26
Meri-Lapin Taitaja9-kisan voittajat l?ytyiv?t Tervolasta

Me-ri-La-pin Taitaja9-ki-san voit-ta-jat l?y-tyi-v?t Ter-vo-las-ta

07.11.2018 18:07
Lapin ammattikorkeakoulu uudistuu: toiminta jaetaan vuodenvaihteessa kahteen osaamisalueeseen

Lapin am-mat-ti-kor-kea-kou-lu uu-dis-tuu: toi-min-ta jaetaan vuo-den-vaih-tees-sa kahteen osaa-mis-aluee-seen

31.10.2018 16:02

Ke-min-maas-sa ha-pa-roi-tiin so-siaa-li-huol-lon asiak-kai-den tie-to-suo-jan kanssa

25.10.2018 15:06

Boliden takoi hyv?n tu-lok-sen – Ke-vit-saan os-te-taan mil-joo-nil-la s?h-k?-toi-mi-sia ras-kai-ta ty?-ko-nei-ta

25.10.2018 11:48
Simolaisyritys aikoo jalostaa Kallion sahan sata vuotta vanhasta j?tepuusta sisustustuotteita

Si-mo-lais-yri-tys aikoo ja-los-taa Kallion sahan sata vuotta van-has-ta j?-te-puus-ta si-sus-tus-tuot-tei-ta

22.10.2018 05:00

Simo kaa-voit-taa ydin-voi-ma-lan tilalle Kar-sik-koon teol-li-suut-ta, mutta rannat j??v?t vir-kis-tys-k?yt-t??n

01.10.2018 14:48