Thomas Cook
Viimeisin 24 tuntia
Espanja on suomalaisten rakastama lomakohde, mutta lentoja tehd??n my?s auringosta pohjoiseen – joulupukki on matkailuvaltti

Espanja on suo-ma-lais-ten ra-kas-ta-ma lo-ma-koh-de, mutta lentoja tehd??n my?s au-rin-gos-ta poh-joi-seen – jou-lu-puk-ki on mat-kai-lu-valt-ti

25.09.2019 20:37
Viikko ja vanhemmat
Tj?reborgin jumiin j??neet kotiin keskiviikoksi – matkustajiin ollaan yhteydess? tekstiviesteill?

Tj?-re-bor-gin jumiin j??neet kotiin kes-ki-vii-kok-si – mat-kus-ta-jiin ollaan yh-tey-des-s? teks-ti-vies-teil-l?

24.09.2019 11:06
Tj?reborg ilmoitti jatkavansa lentoja normaalisti tiistaina – asiakkaille kerrotaan paluulennoista tekstiviestill?

Tj?-re-borg il-moit-ti jat-ka-van-sa lentoja nor-maa-lis-ti tiis-tai-na – asiak-kail-le ker-ro-taan pa-luu-len-nois-ta teks-ti-vies-til-l?

23.09.2019 22:39
Tuhansia Thomas Cookin brittituristeja kotiin t?n??n eri puolilta maailmaa –?Tj?reborgin 2900 suomalaisturistia odottelee yh? tietoa paluulennoistaan

Tu-han-sia Thomas Cookin brit-ti-tu-ris-te-ja kotiin t?n??n eri puo-lil-ta maail-maa –?Tj?-re-bor-gin 2900 suo-ma-lais-tu-ris-tia odot-te-lee yh? tietoa pa-luu-len-nois-taan

23.09.2019 21:21
Matkailussa "bulkkitavara" myy huonosti kun kuluttaja voi itse olla matkatoimisto – "Osa perinteisist? yrityksist? voi s?ily?"

Mat-kai-lus-sa "bulk-ki-ta-va-ra" myy huo-nos-ti kun ku-lut-ta-ja voi itse olla mat-ka-toi-mis-to – "Osa pe-rin-tei-sis-t? yri-tyk-sis-t? voi s?ily?"

23.09.2019 15:56
Finavia menetti merkitt?v?n asiakkaan – Tavoitteena on silti saada Lapin kentille v?hint??n yht? paljon charter-lentoja kuin viime vuonna

Finavia menetti mer-kit-t?-v?n asiak-kaan – Ta-voit-tee-na on silti saada Lapin ken-til-le v?-hin-t??n yht? paljon char-ter-len-to-ja kuin viime vuonna

23.09.2019 15:33
Maailman vanhimman matkatoimiston, brittil?isen Thomas Cookin konkurssi kertoo matkailualan isoista riskeist?, joilta suurin ja mahtavinkaan ei ole turvassa
P??kirjoitus

Maail-man van-him-man mat-ka-toi-mis-ton, brit-ti-l?i-sen Thomas Cookin kon-kurs-si kertoo mat-kai-lu-alan isoista ris-keis-t?, joilta suurin ja mah-ta-vin-kaan ei ole tur-vas-sa

23.09.2019 14:13
"Ik?v? t?yssy, mutta onneksi Lapin matkailu lep?? leveill? hartioilla"

"Ik?v? t?yssy, mutta onneksi Lapin mat-kai-lu lep?? le-veil-l? har-tioil-la"

23.09.2019 13:55
Konkurssitilanteessa vakuus auttaa mutta oma matkavakuutus voi olla hy?dyt?n – Tj?reborgin matkaj?rjestelyt selvityksess?

Kon-kurs-si-ti-lan-tees-sa vakuus auttaa mutta oma mat-ka-va-kuu-tus voi olla hy?-dy-t?n – Tj?-re-bor-gin mat-ka-j?r-jes-te-lyt sel-vi-tyk-ses-s?

23.09.2019 13:04
Lapin matkailuala huolissaan – Konkurssiin mennyt Thomas Cook yksi keskeisimpi? suuria matkanj?rjest?ji? Lapissa

Lapin mat-kai-lu-ala huo-lis-saan – Kon-kurs-siin mennyt Thomas Cook yksi kes-kei-sim-pi? suuria mat-kan-j?r-jes-t?-ji? Lapissa

23.09.2019 11:39
"Kuinka nykyaikana voidaan n?in tehd?" – Kari Martikaisen kahden viikon Madeiran matka oli koneeseen istumista vaille

"Kuinka ny-ky-ai-ka-na voidaan n?in tehd?" – Kari Mar-ti-kai-sen kahden viikon Ma-dei-ran matka oli ko-nee-seen is-tu-mis-ta vaille

23.09.2019 11:21
Kilpailu- ja kuluttajavirasto j?rjest?? tarvittaessa paluumatkat Tj?reborgin matkalaisille – majoituksia ei pid? maksaa uudelleen

Kil-pai-lu- ja ku-lut-ta-ja-vi-ras-to j?r-jes-t?? tar-vit-taes-sa pa-luu-mat-kat Tj?-re-bor-gin mat-ka-lai-sil-le – ma-joi-tuk-sia ei pid? maksaa uu-del-leen

23.09.2019 10:18
Thomas Cookin konkurssi voi iske? monille kentille Suomessa

Thomas Cookin kon-kurs-si voi iske? monille ken-til-le Suo-mes-sa

23.09.2019 08:36