Sosiaalinen media
Kuukausi ja vanhemmat
Nainen halusi k?r?ytt?? Tinderiss? tapaamansa varatun miehen – Lapin k?r?j?oikeus tuomitsi sakkoihin

Nainen halusi k?-r?yt-t?? Tin-de-ris-s? ta-paa-man-sa varatun miehen – Lapin k?-r?-j?-oi-keus tuo-mit-si sak-koi-hin

23.09.2019 15:19
Tuhannet saavat kehoa kutkuttavia "tinglej?", kun Markus Patrikainen kuiskailee mikrofoniin – Miksi pintojen naputtelu ja lempe? juttelu rentouttaa monia?

Tu-han-net saavat kehoa kut-kut-ta-via "ting-le-j?", kun Markus Pat-ri-kai-nen kuis-kai-lee mik-ro-fo-niin – Miksi pin-to-jen na-put-te-lu ja lempe? juttelu ren-tout-taa monia?

23.09.2019 07:00
Tilaajille
Aasinmaitoa, kiehuvaa vett? tai mehupaastoa sy?v?n hoitoon – Vastuuttomat uskomushoitovideot levi?v?t Youtubessa

Aa-sin-mai-toa, kie-hu-vaa vett? tai me-hu-paas-toa sy?v?n hoitoon – Vas-tuut-to-mat us-ko-mus-hoi-to-vi-deot le-vi?-v?t You-tu-bes-sa

22.09.2019 10:06
Kolumni: Sosiaalisen median varjopuoli
Kolumni Aino Rouhiainen

Ko-lum-ni: So-siaa-li-sen median var-jo-puo-li

13.09.2019 05:10
Sosiaalisessa mediassa ei pelk?st??n vietet? vapaa-aikaa –?Rovaniemel?inen Ola Jomppanen, 18: "Vaihdoin kuluttamaani sis?lt?? dokumentteihin ja erilaisiin tutoriaaleihin"

So-siaa-li-ses-sa me-dias-sa ei pel-k?s-t??n vietet? va-paa-ai-kaa –?Ro-va-nie-me-l?i-nen Ola Jomp-pa-nen, 18: "Vaih-doin ku-lut-ta-maa-ni si-s?l-t?? do-ku-ment-tei-hin ja eri-lai-siin tu-to-riaa-lei-hin"

13.09.2019 05:00
Kuuntele Vasan podcast: Tykk?yksi?, kaveripyynt?j? ja streakeja – Sosiaalinen media koukuttaa, ahdistaa mutta my?s nimens? mukaisesti yhdist??

Kuun-te-le Vasan pod-cast: Tyk-k?yk-si?, ka-ve-ri-pyyn-t?-j? ja strea-ke-ja – So-siaa-li-nen media kou-kut-taa, ah-dis-taa mutta my?s nimens? mu-kai-ses-ti yh-dis-t??

12.09.2019 19:33