Rovaniemen talous
Kuukausi ja vanhemmat
P??t?s: Nivavaaran-Napapiirin yhten?iskoulun suunnittelua jatketaan Rovaniemell? –?kaupunki sai haluamansa selvitykset

P??t?s: Ni-va-vaa-ran-Na-pa-pii-rin yh-te-n?is-kou-lun suun-nit-te-lua jat-ke-taan Ro-va-nie-mel-l? –?kau-pun-ki sai ha-lua-man-sa sel-vi-tyk-set

23.09.2019 17:43
Mielipide Henri Ramberg

Ro-va-nie-mi ha-ko-teil-l? ti-la-lii-ke-lai-tok-ses-sa

20.09.2019 21:42
N?in parannamme Rovaniemen taloutta
Mielipide Sanna Luoma

N?in pa-ran-nam-me Ro-va-nie-men ta-lout-ta

17.09.2019 07:39
Viiden johtajan palli uhattuna –?Rovaniemen kaupungin ty?ntekij?t roikkuvat l?ys?ss? hirress? viel? viikkoja

Viiden joh-ta-jan palli uhat-tu-na –?Ro-va-nie-men kau-pun-gin ty?n-te-ki-j?t roik-ku-vat l?y-s?s-s? hir-res-s? viel? viik-ko-ja

16.09.2019 18:02
Rovaniemen kaupungin yt-neuvottelut p??ttyiv?t – enint??n 12 irtisanotaan

Ro-va-nie-men kau-pun-gin yt-neu-vot-te-lut p??t-tyi-v?t – enin-t??n 12 ir-ti-sa-no-taan

16.09.2019 13:20