Pelkosenniemi
Pelkosenniemen koulu-p?iv?kodin piirustukset ja rahoitusvaihtoehdot p?yd?lle

Pel-ko-sen-nie-men kou-lu-p?i-v?-ko-din pii-rus-tuk-set ja ra-hoi-tus-vaih-to-eh-dot p?y-d?l-le

24.09.2019 07:46
Pelkosenniemen seurakunta juhlii 90-vuotiasta kirkkoa

Pel-ko-sen-nie-men seu-ra-kun-ta juhlii 90-vuo-tias-ta kirkkoa

20.09.2019 21:44