Lapin historia
Kuukausi ja vanhemmat
Aaro Tolsa oli j?tkien pappi, joka vihasi viinaa ja kortinpeluuta – Lapin Kansakin sai kuulla kunniansa Rovalan tulisieluiselta perustajalta

Aaro Tolsa oli j?tkien pappi, joka vihasi viinaa ja kor-tin-pe-luu-ta – Lapin Kan-sa-kin sai kuulla kun-nian-sa Rovalan tu-li-sie-lui-sel-ta pe-rus-ta-jal-ta

22.09.2019 06:00
Auttik?nk??n t?rm?ll? on yksin?inen hauta, jonka ristiss? loistaa punainen t?hti – Jorma Autti kuuli oven raosta is?ns? kertovan, mit? uittopirtill? tapahtui syyskes?n y?n?

Aut-ti-k?n-k??n t?r-m?l-l? on yk-si-n?i-nen hauta, jonka ris-tis-s? loistaa pu-nai-nen t?hti – Jorma Autti kuuli oven raosta is?ns? ker-to-van, mit? uit-to-pir-til-l? ta-pah-tui syys-ke-s?n y?n?

21.09.2019 07:30
Tilaajille
Pelkosenniemen seurakunta juhlii 90-vuotiasta kirkkoa

Pel-ko-sen-nie-men seu-ra-kun-ta juhlii 90-vuo-tias-ta kirkkoa

20.09.2019 21:44
Kemij?rven kotiseutumuseo sai pihaansa 200 vuotta vanhan kala-aitan – rakennus k?rr?ttiin paikalleen kokonaisena

Ke-mi-j?r-ven ko-ti-seu-tu-mu-seo sai pi-haan-sa 200 vuotta vanhan ka-la-ai-tan – ra-ken-nus k?r-r?t-tiin pai-kal-leen ko-ko-nai-se-na

16.09.2019 19:38
Otteita Kaijukan kyl?n el?m?st? - kuvamateriaali yli 40 vuoden ajalta lahjoitettiin Inarin Siidaan

Otteita Kai-ju-kan kyl?n el?-m?s-t? - ku-va-ma-te-riaa-li yli 40 vuoden ajalta lah-joi-tet-tiin Inarin Siidaan

15.09.2019 16:26
Kuka k?tki hopea-aarteen Inarij?rven rannalle? Kysymys piinasi Seppo Sarasp??t? 16 vuotta, kunnes h?n ratkaisi sen

Kuka k?tki ho-pea-aar-teen Ina-ri-j?r-ven ran-nal-le? Kysymys piinasi Seppo Sa-ras-p??-t? 16 vuotta, kunnes h?n rat-kai-si sen

14.09.2019 07:30
Tilaajille
Maailman vanhimmat miestissit l?ytyiv?t Keminmaasta – "On yritetty etsi? esimerkiksi Egyptin muumioista"

Maail-man van-him-mat mies-tis-sit l?y-tyi-v?t Ke-min-maas-ta – "On yri-tet-ty etsi? esi-mer-kik-si Egyptin muu-miois-ta"

13.09.2019 18:30