Kuntapolitiikka
Viimeisin 24 tuntia
Luottamuspula repii keskustaa Tervolassa – kolme valtuutettua pyysi turhaan eroa luottamustoimistaan

Luot-ta-mus-pu-la repii kes-kus-taa Ter-vo-las-sa – kolme val-tuu-tet-tua pyysi turhaan eroa luot-ta-mus-toi-mis-taan

26.09.2019 10:30
Viikko

Ku-kas-lom-po-lon ran-ta-ase-ma-kaa-van muutos etenee kun-nan-val-tuus-toon Muo-nios-sa – alueel-le suun-ni-tel-laan mat-kai-lu-pal-ve-lu-ja

23.09.2019 20:08

Jen-na-Riik-ka Kouva Ranuan kuntaan hal-lin-to-sih-tee-rik-si

23.09.2019 19:50

Sa-vu-kos-ken talous l?h-te-nyt luisuun –?"Mii-nuk-sel-la menn??n jo noin puoli mil-joo-naa euroa"

23.09.2019 17:17
Riikka Karppinen j?tt?? Sodankyl?n kunnanhallituksen

Riikka Karp-pi-nen j?tt?? So-dan-ky-l?n kun-nan-hal-li-tuk-sen

23.09.2019 14:57
Vanhemmat
Kunnanhallitus myi tontin Inarin vanhan koulun alta ja koulu meni kaupan p??lle

Kun-nan-hal-li-tus myi tontin Inarin vanhan koulun alta ja koulu meni kaupan p??lle

17.09.2019 15:30
Hunajayritys on ostamassa Ranualta entist? koulua – kaupan hinta olisi noin 13?000 euroa

Hu-na-ja-yri-tys on os-ta-mas-sa Ra-nual-ta entist? koulua – kaupan hinta olisi noin 13?000 euroa

17.09.2019 14:17
Sallan matkailup??llik?ksi valittiin yksimielisesti Paula Aspholm –?kunnanjohtaja odottaa matkailun kasvua l?hivuosilta

Sallan mat-kai-lu-p??l-li-k?k-si va-lit-tiin yk-si-mie-li-ses-ti Paula Aspholm –?kun-nan-joh-ta-ja odottaa mat-kai-lun kasvua l?-hi-vuo-sil-ta

16.09.2019 20:27