ilmastonmuutos
Viimeisin 4 tuntia
Ilmastonmuutos uhkaa lumisia talviamme
Mielipide

Il-mas-ton-muu-tos uhkaa lumisia tal-viam-me

19:01
Nuoret menev?t j?lleen lakkoon ilmaston puolesta – "Haluan pysty? sanomaan aikanaan omille lapsilleni, ett? ainakin yritin hillit? ilmastonmuutosta"

Nuoret menev?t j?lleen lakkoon il-mas-ton puo-les-ta – "Haluan pysty? sa-no-maan ai-ka-naan omille lap-sil-le-ni, ett? ainakin yritin hillit? il-mas-ton-muu-tos-ta"

18:30
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Ilmastotalkoissa alkaa olla korkein aika siirty? puheista tekoihin
P??kirjoitus Lapin Kansa

Il-mas-to-tal-kois-sa alkaa olla korkein aika siirty? pu-heis-ta te-koi-hin

08:23
Viikko
IPCC:n tuore erikoisraportti: ilmastonmuutoksella dramaattiset vaikutukset Suomen talviin – Lapin tunturilajisto vaarassa h?vit?

IPCC:n tuore eri-kois-ra-port-ti: il-mas-ton-muu-tok-sel-la dra-maat-ti-set vai-ku-tuk-set Suomen talviin – Lapin tun-tu-ri-la-jis-to vaa-ras-sa h?vit?

25.09.2019 12:29
Onko Greta Thunberg nykyajan Martin Luther King? – Professori arvioi, miten Thunbergin puhe YK:n ilmastohuippukokouksessa onnistui

Onko Greta Thun-berg ny-ky-ajan Martin Luther King? – Pro-fes-so-ri arvioi, miten Thun-ber-gin puhe YK:n il-mas-to-huip-pu-ko-kouk-ses-sa on-nis-tui

24.09.2019 17:08
N?in Greta Thunberg puhui YK:ssa – "Minun ei pit?isi seist? t??ll?"

N?in Greta Thun-berg puhui YK:ssa – "Minun ei pit?isi seist? t??ll?"

24.09.2019 14:16
Mielipide

Haas-tam-me Ro-va-nie-men il-mas-to-te-koi-hin

24.09.2019 11:57
Presidentti Niinist? ilmastokokouksessa: Nuorten viesti otettava vakavasti, Suomi haluaa johtaa esimerkin avulla

Pre-si-dent-ti Nii-nis-t? il-mas-to-ko-kouk-ses-sa: Nuorten viesti otet-ta-va va-ka-vas-ti, Suomi haluaa johtaa esi-mer-kin avulla

23.09.2019 18:45
Kasvihuonekaasujen p??st?j? pit?isi rajoittaa kolme kertaa enemm?n, jotta kahden asteen tavoitteeseen p??st??n

Kas-vi-huo-ne-kaa-su-jen p??s-t?-j? pit?isi ra-joit-taa kolme kertaa enem-m?n, jotta kahden asteen ta-voit-tee-seen p??s-t??n

23.09.2019 12:15
Ilmastokokous aloittaa YK:n yleiskokousviikon – "Tuokaa suunnitelmia, ei puheita", vaati YK:n p??sihteeri

Il-mas-to-ko-kous aloit-taa YK:n yleis-ko-kous-vii-kon – "Tuokaa suun-ni-tel-mia, ei pu-hei-ta", vaati YK:n p??-sih-tee-ri

23.09.2019 07:00
Ongelma, joka tarvitsee ratkaisuja
Mielipide

On-gel-ma, joka tar-vit-see rat-kai-su-ja

21.09.2019 09:00
Suomalainen Hanna Jauhiainen halusi vastustaa ilmaston l?mpenemist? – P??tyi slovakialaiseen vankilaan ja paikallisiin uutisiin

Suo-ma-lai-nen Hanna Jau-hiai-nen halusi vas-tus-taa il-mas-ton l?m-pe-ne-mis-t? – P??tyi slo-va-kia-lai-seen van-ki-laan ja pai-kal-li-siin uu-ti-siin

21.09.2019 07:00

Il-mas-to-mie-len-osoi-tus-ten sarja alkoi Aust-ra-lias-ta ja se levi?? ymp?ri maail-man

20.09.2019 08:31
Kuukausi
Rahanjakomylly py?rii: hallitus jakaa budjetissa avok?tisesti rahaa, jota ei viel? ole tienattu
P??kirjoitus Lapin Kansa

Ra-han-ja-ko-myl-ly py?rii: hal-li-tus jakaa bud-je-tis-sa avo-k?-ti-ses-ti rahaa, jota ei viel? ole tie-nat-tu

18.09.2019 14:53
Yll?tystulos: Pohjoismaissa ollaan v?hemm?n huolissaan ilmastonmuutoksesta kuin muualla – suuria asenne-eroja id?n ja l?nnen v?lill?

Yl-l?-tys-tu-los: Poh-jois-mais-sa ollaan v?-hem-m?n huo-lis-saan il-mas-ton-muu-tok-ses-ta kuin muualla – suuria asen-ne-ero-ja id?n ja l?nnen v?lill?

16.09.2019 14:39
Turpeen poltosta on p??st?v? eroon
Mielipide Mikkel N?kk?l?j?rvi

Turpeen pol-tos-ta on p??s-t?-v? eroon

16.09.2019 11:54
Ilmastonmuutos  -kohti kuumempaa hottia

Il-mas-ton-muu-tos -kohti kuu-mem-paa hottia

12.09.2019 16:34
Vanhemmat
Ilmastomarssi Helsingiss?

Il-mas-to-mars-si Hel-sin-gis-s?

20.10.2018 15:28