Esihistoria
Soklin muinaiset asukkaat s?iv?t peuroja ja kalastivat – Suunnitellun kaivoksen alueella tehd??n arkeologisia kaivauksia, kustannukset maksaa kaivosyhti? Yara

Soklin mui-nai-set asuk-kaat s?iv?t peuroja ja ka-las-ti-vat – Suun-ni-tel-lun kai-vok-sen alueel-la tehd??n ar-keo-lo-gi-sia kai-vauk-sia, kus-tan-nuk-set maksaa kai-vos-yh-ti? Yara

24.09.2019 07:30