Baletti
New Yorkissa tanssiva Elina Miettinen on 32-vuotiaana jo konkari – Ballerina tasapainottelee hyvin kurinalaisen el?m?n ja kutsujen glamourin ristipaineessa

New Yor-kis-sa tans-si-va Elina Miet-ti-nen on 32-vuo-tiaa-na jo konkari – Bal-le-ri-na ta-sa-pai-not-te-lee hyvin ku-rin-alai-sen el?m?n ja kut-su-jen gla-mou-rin ris-ti-pai-nees-sa

22.09.2019 08:00
Tilaajille