Mak­sai­sit­ko kä­ve­lys­tä vael­lus­rei­til­lä? - Luon­to­mat­kai­lun suosio kasvaa, mutta ra­hoi­tus ei pysy pe­räs­sä.

07:36

Soklin mui­nai­set asuk­kaat söivät peuroja ja ka­las­ti­vat – Suun­ni­tel­lun kai­vok­sen alueel­la tehdään ar­keo­lo­gi­sia kai­vauk­sia, kus­tan­nuk­set maksaa kai­vos­yh­tiö Yara

07:30

Työt­tö­myys väheni Lapissa hei­nä­kuus­sa – työt­tö­miä hieman alle 10 000

08:28

Ranuan eläin­puis­ton johtaja vaihtuu

08:01
Mainos Jokelan Hautaustoimisto

Jokelan Hau­taus­toi­mis­to on ym­pä­ris­tön asialla – ”Meillä eko­lo­gi­suu­teen on pa­nos­tet­tu jo vuo­si­kym­men­ten ajan”

06:00

Pel­ko­sen­nie­men kou­lu-päi­vä­ko­din pii­rus­tuk­set ja ra­hoi­tus­vaih­to­eh­dot pöy­däl­le

07:46
Toimitus suosittelee
New Yorkissa tanssiva Elina Miettinen on 32-vuotiaana jo konkari – Ballerina tasapainottelee hyvin kurinalaisen elämän ja kutsujen glamourin ristipaineessa

New Yor­kis­sa tans­si­va Elina Miet­ti­nen on 32-vuo­tiaa­na jo konkari – Bal­le­ri­na ta­sa­pai­not­te­lee hyvin ku­rin­alai­sen elämän ja kut­su­jen gla­mou­rin ris­ti­pai­nees­sa

22.09.2019 08:00
Tilaajille
Aaro Tolsa oli jätkien pappi, joka vihasi viinaa ja kortinpeluuta – Lapin Kansakin sai kuulla kunniansa Rovalan tulisieluiselta perustajalta

Aaro Tolsa oli jätkien pappi, joka vihasi viinaa ja kor­tin­pe­luu­ta – Lapin Kan­sa­kin sai kuulla kun­nian­sa Rovalan tu­li­sie­lui­sel­ta pe­rus­ta­jal­ta

22.09.2019 06:00
Auttikönkään törmällä on yksinäinen hauta, jonka ristissä loistaa punainen tähti – Jorma Autti kuuli oven raosta isänsä kertovan, mitä uittopirtillä tapahtui syyskesän yönä

Aut­ti­kön­kään tör­mäl­lä on yk­si­näi­nen hauta, jonka ris­tis­sä loistaa pu­nai­nen tähti – Jorma Autti kuuli oven raosta isänsä ker­to­van, mitä uit­to­pir­til­lä ta­pah­tui syys­ke­sän yönä

21.09.2019 07:30
Tilaajille
Puhutaanpa ääneen: Mielen asioihin voi olla vaikea hakea apua, mutta syy ei ole aina se, ettei niistä kehtaisi puhua

Pu­hu­taan­pa ääneen: Mielen asioi­hin voi olla vaikea hakea apua, mutta syy ei ole aina se, ettei niistä keh­tai­si puhua

21.09.2019 07:30
Tilaajille
Suomalainen Hanna Jauhiainen halusi vastustaa ilmaston lämpenemistä – Päätyi slovakialaiseen vankilaan ja paikallisiin uutisiin

Suo­ma­lai­nen Hanna Jau­hiai­nen halusi vas­tus­taa il­mas­ton läm­pe­ne­mis­tä – Päätyi slo­va­kia­lai­seen van­ki­laan ja pai­kal­li­siin uu­ti­siin

21.09.2019 07:00
Jari saalisti naisia netissä, ravintoloissa ja kaduilla, ja päätyi heidän kanssaan sänkyyn – "Halusin seksiä koko ajan ja aina vain kovempia juttuja"

Jari saa­lis­ti naisia ne­tis­sä, ra­vin­to­lois­sa ja ka­duil­la, ja päätyi heidän kans­saan sänkyyn – "Ha­lu­sin seksiä koko ajan ja aina vain ko­vem­pia jut­tu­ja"

21.09.2019 06:00
Tilaajille
Mainos Lapin Yrittäjät

Kas­vu­ha­luis­ten pk-yri­tys­ten kan­nat­taa hakea In­no­vaa­tio­se­te­liä: ”La­pis­sa toi­mi­vien yrit­tä­jien täytyy oi­keas­ti ak­ti­voi­tua, jotta heille ja heidän toi­min­nal­leen il­mai­nen raha ei valu muihin maa­kun­tiin.”

19.09.2019 06:00

Ke­mi­jär­vi aloit­taa yt-neu­vot­te­lut – ta­lou­del­li­sia ta­voit­tei­ta ei ole, neu­vot­te­lui­ta pi­de­tään va­ro­toi­men­pi­tee­nä

23.09.2019 19:33

Nyt se on pää­tet­ty: Pellon kunta myy vi­ras­to­ta­lon­sa 2 000 eurolla

23.09.2019 20:23

Ku­kas­lom­po­lon ran­ta-ase­ma­kaa­van muutos etenee kun­nan­val­tuus­toon Muo­nios­sa – alueel­le suun­ni­tel­laan mat­kai­lu­pal­ve­lu­ja

23.09.2019 20:08

WoVo haluaa tap­piosu­mas­ta pu­do­tus­pe­lei­hin – viime kauden eri­kois­ta - 24 tap­pio­ta 24 ot­te­lus­ta - ei kaipaa kukaan

23.09.2019 18:47

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö il­mas­to­ko­kouk­ses­sa: Nuorten viesti otet­ta­va va­ka­vas­ti, Suomi haluaa johtaa esi­mer­kin avulla

23.09.2019 18:45

Finavia menetti mer­kit­tä­vän asiak­kaan – Ta­voit­tee­na on silti saada Lapin ken­til­le vä­hin­tään yhtä paljon char­ter-len­to­ja kuin viime vuonna

23.09.2019 15:33
Mielipide
Vele Varjo

Wanhat Mark­ki­nat juhlii ensi vuonna Ro­va­nie­meä, vaikka Ro­va­nie­mi ei tue hyvää tekevää tal­koo­ta­pah­tu­maa

08:02
Pääkirjoitus

Maail­man van­him­man mat­ka­toi­mis­ton, brit­ti­läi­sen Thomas Cookin kon­kurs­si kertoo mat­kai­lu­alan isoista ris­keis­tä, joilta suurin ja mah­ta­vin­kaan ei ole tur­vas­sa

23.09.2019 14:13

Päätös: Ni­va­vaa­ran-Na­pa­pii­rin yh­te­näis­kou­lun suun­nit­te­lua jat­ke­taan Ro­va­nie­mel­lä – kau­pun­ki sai ha­lua­man­sa sel­vi­tyk­set

23.09.2019 17:43

Riikka Karp­pi­nen jättää So­dan­ky­län kun­nan­hal­li­tuk­sen

23.09.2019 14:57

Kas­vi­huo­ne­kaa­su­jen pääs­tö­jä pitäisi ra­joit­taa kolme kertaa enem­män, jotta kahden asteen ta­voit­tee­seen pääs­tään

23.09.2019 12:15

Nainen halusi kä­räyt­tää Tin­de­ris­sä ta­paa­man­sa varatun miehen – Lapin kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si sak­koi­hin

23.09.2019 15:19
Tilaajille

Kolme tuntia auton ratissa joka päivä – lähes 13 000 lap­pi­lais­ta työs­ken­te­lee muualla kuin asuin­kun­nas­saan

22.09.2019 18:36
Mainos Kuntokeskus Liikku

7 vinkkiä kun­to­sa­li­har­joit­te­lun aloit­ta­mi­seen

23.09.2019 08:00
Tilaajille

Lapista len­ne­tään tal­vi­kuu­kau­si­na suoria reit­ti­vuo­ro­ja Eu­roo­pan suur­kau­pun­kei­hin – hal­pa­len­to­ja­kin on tar­jol­la

23.09.2019 07:30
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori